Criteris d’avaluació del dilema moral

1. Esment de diverses opcions. 1 punt

1.1 Aporta diversitat d’opcions, no es limita a les dues opcions del dilema
1.2 Són opcions rellevants i pertinents

2. Argumentació. 3 punts

2.1 Els arguments són pertinents i rellevants
2.2 Empra arguments suficients, almenys tres en cada columna

3. Anàlisi del dilema. 1 punt

3.1 Explicita els dos valors més importants en conflicte
3.2 Explicita altres valors secundaris
3.3 Distingeix clarament la jerarquia en els valors

4. Solució. 5 punts.

4.1 Claredat. 1 punt

a) Introducció i conclusió: La solució està ben construïda, consta d’una introducció i d’una conclusió clares que permeten copsar l’opció que l’alumne ha escollit
b) Continuïtat: hi ha una continuïtat i progressió entre els diferents paràgrafs

4.2 Idees personals. 1 punt

a) El comentari reflecteix el punt de vista personal de l’alumne
b) Evita recórrer exclusivament al que ja és sabut sobre el tema plantejat o al que s’ha comentat a classe sense una elaboració personal

4.3 Raonament. 3 punts

a) Pertinència-rellevància: l’exposició palesa que l’alumne és conscient que no tots els arguments tenen el mateix pes i distingeix els que són fonamentals
b) Argumentació: queden clares les raons que aporta l’alumne per justificar la seva opinió. Són variades i suficients, i inclouen algun contra-argument
c) Refutació: inclou la refutació d’algun dels arguments en contra de la seva postura.