Bases de fotografia filosòfica

 

 • Aquesta modalitat està adreçada a l’alumnat de  4tESO, 1r BATX i 2n BATX.
 •  Cada centre podrà presentar un màxim de 3 fotografies d’autoria individual.
 • El tema d’aquesta modalitat serà el mateix que el tema general de l’Olimpíada. No s’acceptaran fotografies que no estiguin centrades en el tema.
 • Les fotografies han d’incloure de forma visible una PREGUNTA de caràcter filosòfic que estigui relacionada i interactuï amb la imatge.
 • La pregunta formarà part de la composició i estarà impresa en la fotografia. Aquesta pregunta serà l’únic text escrit que es pot afegir a la imatge. Aquesta restricció no afecta a textos que pertanyin als objectes fotografiats.
 • Es permet realitzar composicions i/o modificacions d’una o més fotografies originals.
 • Per tal que la qualitat d’impressió sigui l’adequada, el format de les fotografies serà .jpg i tindran un pes mínim de 1’5 Mb i màxim de 5 Mb.
 • L’arxiu de la fotografia serà anomenat amb un pseudònim.
 • Les fotografies han de ser originals. El/la participant manifesta i garanteix que és l’únic titular de tots els drets d’autor sobre la fotografia que presenta al concurs i es responsabilitza totalment de que no existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d’imatge.
 • No s’acceptaran fotografies que hagin estat premiades en Olimpíades anteriors.
 • Les fotografies en què apareguin persones que es poden reconèixer, hauran d’anar acompanyades d’una carta signada per aquestes persones o pels seus tutors legals autoritzant l’ús de la seva imatge.
 • Les fotografies seran enviades dins del termini establert al missatge que es farà arribar al professorat dels alumnes participants, i serà la mateixa que la dels exercicis escrits.
 • El sistema de selecció ha de garantir el total anonimat de l’autor/a de les fotografies. Per això:
  1. Cada centre enviarà les fotografies anomenades només amb un pseudònim al correu electrònic: olimpiadafotografia@gmail.com
  2. D’altra banda, s’adjuntarà un altre document amb:
   • Totes les dades del participant (nom, cognoms, DNI, centre educatiu, curs, professor/a) i el pseudònim amb què ha estat anomenada la fotografia.
   • Si s’escau, un arxiu adjunt amb les cartes d’autorització de l’ús d’imatge de les persones que apareguin en les fotografies.
 • Les fotografies enviades seran revisades per un jurat format almenys per dos professors/es de filosofia que hagin treballat amb la imatge a les seves classes.
 • El jurat seleccionarà tres fotografies d’entre totes les participants.
 • La selecció de les fotografies finalistes es farà pública amb les mateixes condicions que la resta de finalistes.
 • Totes les fotografies participants seran projectades al hall del CCCB i penjades al bloc de l’OFC.
 • Els estudiants finalistes defensaran públicament les seves fotografies explicant tant la seva intenció expressiva com la composició i la tècnica utilitzada.
 • El jurat decidirà, després de la defensa dels finalistes, les fotografies guanyadores que participaran en l’Olimpíada filosòfica d’Espanya.