Bases de dissertació

 • La modalitat de dissertació es dirigeix a l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat.
 • Cada centre podrà presentar un màxim de 3 participants.
 • Es proposarà una pregunta relacionada amb el tema de l’edició en curs. L’alumnat participant haurà d’elaborar una reflexió personal argumentada al seu voltant, seguint les pautes de la dissertació que es troben a l’apartat corresponent del bloc de l’OFC. 
 • El tema estarà relacionat amb els continguts curriculars de Filosofia de 1r de Batxillerat.
 • A la pàgina d’inici del bloc de la OFC s’informarà del tema o pregunta general de cada edició i s’especificaran d’altres preguntes secundàries orientades al seu desenvolupament.
 • La pregunta de la dissertació es donarà a conèixer el mateix dia de realització de la dissertació escrita. No serà cap de les publicades, tot i tenir relació.
 • A la primera fase l’alumnat participant haurà de realitzar una dissertació escrita. En cas de resultar seleccionada, l’alumna/e passarà a la segona fase (final) que consistirà en la defensa oral pública de la seva dissertació davant d’un tribunal.
 • L’alumnat participant disposarà d’un màxim d’una hora i mitja per a la realització de la dissertació.
 • La dissertació s’escriurà amb ordinador -que haurà d’aportar l’alumnat- i es lliurarà en arxiu adjunt a l’email dissertacio.filo.ofc@gmail.com. A l’email s’ha d’indicar:
  • Institut de procedència de les dissertacions, 
  • Nom de professor/a inscrit, 
  • Nom i DNI/NIE de l’alumnat participant.
 • El format de l’arxiu haurà de ser un PDF amb la següent estructura de nom: XXXXXXX_disser_24.pdf, on “XXXX” correspon al número del DNI o NIE de l’alumna/e. 
 • El DNI/NIE ha de figurar també a totes les planes de la dissertació. No pot figurar cap altra identificació, ni de l’alumna/e, ni de l’Institut de procedència.
 • Els criteris de correcció de la dissertació escrita es troben a l’apartat corresponent del bloc de l’OFC. 
 • Els criteris d’avaluació de la defensa oral es troben a l’apartat corresponent d’aquest bloc.