LA NOVA RODA DEL DUA 2022

Imatge

RUEDA DEL DISEÑO UNIVERSAL POR EL APRENDIZAJE 2022

 

TWO RODE 2022-2023 versión definitiva

Algunas   aclaraciones   sobre el uso de esta  Rueda DUA  :

  1. Las aplicaciones que aparecen en la #Rueda_DUA_V3 se presentan como una muestra representativa de las numerosas aplicaciones similares que se pueden utilizar para proporcionar al alumnado opciones diferentes que respondan a lo marcado en los puntos de verificación de la pauta donde se encuentran.
  1. Algunas de las aplicaciones sugeridas pueden ser utilizadas también en otra pauta o punto de verificación distinto al que se encuentra. La versatilidad que ofrecen algunas de estas aplicaciones es grande, y cada docente puede extraer el máximo provecho para generar diferentes opciones y alternativas al alumnado.
  1. Se han propuesto, en la medida de lo posible, sugerencias de aplicaciones que respondan a criterios de accesibilidad, facilidad en su aplicación en el aula, protección y seguridad del alumnado, uso libre o semilibre de las aplicaciones, aplicaciones que no fomenten la competición e individualismo, y de bajo coste.

Aplicaciones y recursos y su organización por principios del DUA

  1. Los recursos presentados en Formas de Compromís responden al porqué del aprendizaje. Así   su uso está dirigido tanto al docente para motivar a sus alumnos por múltiples vías, y al alumnado para mantener su interés y motivación.
  1. Los recursos presentados en Representación responden a lo que enseñar. Así,  su uso está más dirigido al profesorado   para ofrecer diferentes alternativas en el diseño de todas las actividades del aula. Son apps que permiten acceder a la información desde múltiples vías, y que ayudarán al docente a eliminar barreras sensoriales, de lenguaje y comprensión.
  1. Los recursos presentados en Acción y Expresión responden a cómo aprender. Así,   su uso está más dirigido al alumnado   de cara a poder presentar sus aprendizajes y trabajos en formatos alternativos ajustados a las propias posibilidades de expresión y acción.

En el siguiente documento os dejo la explicación del uso de cada una de las APPs y recursos presentados en la Roda del

DUA

Comparació entre la Taxonomia de Bloom de 1964 i la Taxonomia de Bloom de 2001 (revisada) a la Taxonomia de Bloom Digital, 2008

 

Què és la Taxonomia de Bloom i com s’utilitza? 

 Benjamin Bloom és el creador de la Taxonomia de Bloom, un marc per categoritzar les metes educatives dissenyat específicament per ajudar docents i dissenyadors instruccionals a definir clarament els objectius d’aprenentatge i, alhora, crear formacions efectives que satisfacin les necessitats de l’alumnat

                                                                           Taxonomia de Bloom 1956 (substantius)  versus   Taxonomia de Bloom revisada 2001 (verbs)

La proposta original de Bloom data de l’any 1956, estableix una jerarquia d’objectius educatius que van vinculats a determinades habilitats de pensament. Partint de les habilitats de pensament inferiors, es va avançat fins a l’adquisició de les habilitats cognitives superiors. Aquesta taxonomia és revisada per Anderson i Krathwohl que introdueix dos canvis importants: Les categories passen a ser descrites mitjançant verbs i que situen la creativitat al nivell més alt.

 

Taxonomías de Bloom y Anderson - Krathwohl

Imatge procedent d’ Eduteka.


 

Benjamin Bloom es el creador de la Taxonomía de Bloom, un marco para categorizar las metas educativas diseñado específicamente para ayudar a docentes y diseñadores instruccionales a definir claramente los objetivos de aprendizaje y, a su vez, crear formaciones efectivas que satisfagan las necesidades del alumnado.Vamos a ver más de cerca este marco y sus aplicaciones.

¿Qué es la taxonomía de Bloom?

La taxonomía de Bloom es una clasificación de los diferentes objetivos y habilidades que los educadores establecen para su alumnado (objetivos de aprendizaje).

Al igual que otras taxonomías, Bloom’s es jerárquico, lo que significa que el aprendizaje en los niveles superiores depende de haber alcanzado conocimientos y habilidades previos en los niveles inferiores.

En su trabajo original, Bloom y un comité de educadores identificaron tres dominios del aprendizaje: cognitivo (mental), afectivo (emocional) y psicomotor (físico).

Sin embargo, cuando la mayoría de las personas piensan en la taxonomía de Bloom, solo piensan en el dominio cognitivo.

El dominio cognitivo se divide en seis categorías, cada una representando un nivel de habilidad cognitiva.

Quins són els verbs de la taxonomia de Bloom?

Cada categoria està associada amb un conjunt de verbs, o processos cognitius, que descriuen allò que els estudiants haurien de ser capaços de fer:

Coneixement: reconèixer, recordar, enumerar, anomenar, memoritzar, definir, localitzar, identificar

Comprensió: interpretar, il·lustrar, resumir, explicar, aparellar, parafrasejar

Aplicació: aplicar, triar, organitzar, dibuixar, generalitzar

Anàlisi: analitzar, diferenciar, classificar, categoritzar, distingir

Síntesi: crear, planificar, produir, construir

Avaluació: avaluar, jutjar, criticar, comparar, avaluar

De fet, el 2001 el marc va ser revisat per un grup de psicòleg cognitiu, teòrics del currículum i investigadors educatius i especialistes en proves i avaluacions, donant origen a La taxonomia de Bloom revisada o taxonomia per a l’ensenyament, l’aprenentatge i l’avaluació.

I un dels aspectes clau d’aquesta revisió va ser la proposta de canviar els substantius de la proposta original per verbs per identificar les accions corresponents a cada categoria.

En aquesta revisió, a més, el canvi més significatiu en el domini cognitiu va ser substituir Síntesi per Creació (crear), considerant, per tant, que la síntesi és en si mateixa una creació i portar-la al nivell més alt de la taxonomia i, en conseqüència, presentar-la com l’habilitat cognitiva més complexa o exigent.

Taxonomía de Bloom y su revisión

Ús de la taxonomia de Bloom per escriure objectius d’aprenentatge

La taxonomia de Bloom és una eina poderosa per ajudar a desenvolupar objectius d’aprenentatge perquè explica el procés d’aprenentatge:

Abans que puguis entendre un concepte, ho has de recordar.

Si vols aplicar un concepte, primer ho has d’entendre.

Quan avaluaràs un procés, l’has d’haver analitzat abans.

Per generar una conclusió precisa, cal que hagis completat una avaluació exhaustiva.

Tot i això, no sempre comencem amb habilitats d’ordre inferior i recorrem tota la taxonomia per a cada concepte que presentes al teu curs.

Entre altres coses perquè potser el nostre alumnat ja parteix d’una habilitat mitjana. Per això és important conèixer bé el nostre alumnat i el seu punt de partida.

Un cop conegueu el nivell d’habilitat cognitiva que s’espera que l’alumnat assoleixi i els coneixements o habilitats específiques que cobreix el curs, ja podreu escriure l’objectiu d’aprenentatge.

Com?

Simplement combina el tema (l’alumne), el verb (el que els estudiants han de saber fer) i l’objecte (el coneixement que necessiten adquirir).

Per exemple, “Al final d’aquest curs, els estudiants reconeixeran els sis nivells d’habilitat cognitiva a la Taxonomia de Bloom”.

Ús de la taxonomia de Bloom per dissenyar activitats

A mesura que dissenyeu les activitats del vostre curs, és important consultar els objectius d’aprenentatge i deixar que el nivell d’habilitat cognitiva esperat guiï les vostres opcions.

Si el teu alumnat necessita aplicar el contingut del teu curs a la feina, per exemple podries construir un escenari d’aprenentatge que li permeti practicar-lo o recórrer als simuladors.

Si simplement necessiteu reconèixer una llista de termes, un test d’opció múltiple podria ser suficient.

Revisarem de nou els sis nivells d’habilitat cognitiva, aquesta vegada amb un exemple d’una activitat d’aprenentatge adequada:

Coneixement: una pregunta d’opció múltiple que demana a l’alumnat que identifiqui la resposta correcta duna llista de termes.

Comprensió: una pregunta de resposta lliure que demani a l’alumnat que n’expliqui la comprensió d’alguna cosa.

Aplicació: un escenari d’aprenentatge ramificat o un simulador on l’alumnat necessiti prendre decisions basades en la informació que van aprendre.

Anàlisi: una pregunta de classificació on l’alumnat classifica termes o conceptes en la categoria adequada.

Síntesi: una pregunta de resposta lliure que demana a l’alumnat que descriguin un pla dacció o que representin una informació en una infografia.

Avaluació: una activitat d’avaluació per parells on partint d’una rúbrica d’avaluació han d’avaluar la feina dels companys.

Com podeu veure, podeu utilitzar certs tipus d’activitat per a més d’un nivell d’habilitat.

Tot depèn de com dissenyis aquestes activitats.

I això només és el començament, hi ha moltes més activitats que pots dissenyar per ajudar els teus estudiants a assolir cadascun d’aquests nivells d’habilitat cognitiva.

 


Taxonomia de Bloom digital

 

Andrew Churches (2008) fa una actualització de la taxonomia d’Anderson per adaptar-la a l’era digital complementant-la amb verbs i eines del món digital que possibiliten el desenvolupament dels diferents nivells cognitius (2).

esquema de taxonomía adaptada a la era digital
Taxonomía de Bloom interactiva
                                                                                
Eines Taxonomia de Blomm digital

Inclusió, Metodologies i Eines Digitals

DISSENY   UNIVERSAL   DE   L’APRENENTATGE

 

Els currículums iguals per tothom aixequen barreres i no tenen en compte a l’alumnat situat en els extrems superiors i inferiors. Si tenim en compte que la diversitat és la norma i no l’excepció, ens adonarem que cal oferir un currículum que contempli aquestes diferències entre l’alumnat des del principi, “oferint que presentin opcions que es puguin personalitzar, que permetin a tots els estudiants progressar des d’on ells estan i no des d’on nosaltres imaginem que estan” (Rose, Gravel i Gordon, 2014).(1)

Un currículum dissenyat universalment està generat des del principi per tractar de satisfer les necessitats educatives del major nombre d’infants i joves, fent innecessari el costós procés d’introduir canvis un cop dissenyat el currículum general.

El DUA ajuda a estar a l’altura del repte de la diversitat suggerint materials d’instrucció flexibles, tècniques i estratègies que donin poder als educadors per atendre i reconèixer aquestes múltiples necessitats.

 

Com s’aconsegueix aquesta flexibilitat?

Segons els investigadors del CAST (2011), es pot aconseguir si garantim que el disseny i els materials del currículum tinguin en compte els tres principis fonamentats  en la investigació neurocientífica del cervell. Així, aquests tres principis van permetre identificar les tres xarxes diferenciades que intervenen en els processos d’aprenentatge i guien els principis del DUA, i proporcionen el marc subjacent a les pautes del DUA: l’afectiva (per què aprenem), la del reconeixement (què aprenem) i l’estratègica (com aprenem).

Xarxes Afectives
El “perquè” de l’aprenentatge
  Xarxes de Reconeixement
El “què” de l’aprenentatge
Xarxes Estratègiques
El “com” de l’aprenentatge
Parts del cervell implicades en les emocions.

Sistema límbic

 

Parts implicades en el reconeixement d’inputs

Mesencèfal

 

 

Parts implicades amb el raonament i la planificació de conductes.

Lòbul  frontal

Com els alumnes es fan partíceps i es mantenen motivats. Com poden sentir-se engrescats, interessats o estimulats. Això són dimensions afectives. Com recollim fets i categoritzem allò que veiem, sentim i llegim. Identificar lletres, paraules o l’estil d’un autor són tasques de reconeixement. Planificar i realitzar tasques. Com organitzem i expressem les nostres idees. Escriure una redacció o resoldre un problema matemàtic són tasques estratègiques.
Estimular l’interés i la motivació per l’aprenentatge. Informació i contingut present de maneres diferents. Diferenciar les maneres que els estudiants poden expressar el que saben

Les Pautes del DUA són un conjunt d’estratègies i estan organitzades d’acord amb els tres principis fonamentals del DUA (representació, acció i expressió i implicació).

https://udlguidelines.cast.org/engagement
Decàleg  del  DUA

El principis del Disseny Universal de l’Aprenentatge,   planteja la necessitat de dissenyar, des del principi, activitats, tasques i continguts flexibles i personalitzats, segons la realitat de cada Aula.

Aquest disseny, a l’hora de planificar el dia a dia, s’hauria de fer des del paradigma competencial i en una metodologia, justificada segons les edats dels alumnes a qui vagi dirigida i que es concreta en la manera d’aprendre uns determinats continguts i habilitats, en les activitats. El context Influeix de forma essencial en el què s’aprèn.

L’aprenentatge basat en DUA és una resposta als més recents estudis sobre la neurologia aplicada a l’ensenyament-aprenentatge.

Les activitats han d’ajudar a l’adquisició de les competències, tenint en compte que

Estratègies metodològiques
Les mesures estratègiques que es proposin han de facilitar la participació activa i l’aprenentatge interactiu entre l’alumnat amb diferents nivells competencials, el que ha de suposar la millora dels aprenentatges i l’increment en el rendiment acadèmic de tot l’alumnat.
Partint del treball competencial, les estratègies metodològiques han de tenir present:

• el treball cooperatiu i les seves diferents tècniques o mètodes,
• els projectes,
• l’aprenentatge recíproc,
• l’apadrinament (exemple: l’apadrinament lector)
• el mètode trencaclosques (per crear interdependència i forçar la responsabilitat individual, on cada alumne té una peça del trencaclosca, és a dir, una part del coneixement necessària per completar l’objectiu didàctic),
• la resolució de problemes (ABP), etc
En resum, les metodologies actives propicien la interacció entre iguals, el treball cooperatiu, les activitats en grup i l’intercanvi comunicatiu que ajuden a mobilitzar els recursos cognitius dels alumnes.

En resum, les metodologies actives propicien la interacció entre iguals, el treball cooperatiu, les activitats en grup i l’intercanvi comunicatiu que ajuden a mobilitzar els recursos cognitius dels alumnes.
Aquestes estratègies metodològiques no difereixen de les que se’ns proposem en la Competència digital dels alumnes. Podeu veureu des de http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/competenciesbasiquesantic/ambitdigital/documents/metodologia_cd.pdfmetodologia_cd.pdf

 

Per tant, crec que el desenvolupament de les tecnologies digitals, les seves eines i els nombrosos recursos que creixen a nivell exponencial, ha de ser ben presents com a suport de totes les metodologies globalitzades i centrades en crear interès per aprendre i en el desenvolupament integral i també, social, com a grup classe, han de formar part del projecte d’una Línia d’Escola.

LA  TECNOLOGIA   AL   SERVEI   DE  L’APRENETATGE

La tecnologia digital pot potenciar les bones pràctiques a l’aula, però simplement per utilitzar-la no es garanteix la millora dels aprenentatges. El que sí que és cert, és que el seu ús pressuposa un replantejament de les estratègies que haurem d’adoptar per propiciar l’aprenentatge de tots els alumnes. És fonamental que les experiències d’aprenentatge s’impregnin amb la tecnologia digital, per tal que els alumnes, a l’igual de la seva vida quotidiana, tinguin accés a dispositius i a diverses aplicacions, la utilització dels quals els ha de permetre participar en la cultura digital i facilitar-los la creació i la millora de coneixement, sobretot en entorns en xarxa que permetin la construcció cooperativa.

Segons La naturalesa de l’aprenentatge, guia elaborada dins del marc del projecte Innovative Learning Environments de l’OCDE, els enfocaments centrats en l’alumne que apliquen la tecnologia a l’aprenentatge apoderen l’estudiant i fomenten experiències d’aprenentatge positives que, altrament, no serien possibles. A més, la tecnologia ofereix eines valuoses per a altres blocs de construcció en entorns d’aprenentatge eficaços que inclouen la personalització, l’aprenentatge cooperatiu, la gestió de l’avaluació formativa i molts mètodes basats en la investigació.

 

Referències

© CAST (2011). Universal Design for Learning Guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author. https://udlguidelines.cast.org/?utm_source=castsite&utm_medium=web&utm_campaign=none&utm_content=footer.

(1) Rose, D.H., Gravel, J.W., & Gordon, D. (2014). Universal design for learning. In L. Florian (Ed.) SAGE handbook of special education, 2nd Ed (pp. 475-491). London: SAGE. doi: https://sk.sagepub.com/reference/the-sage-handbook-of-special-education-2e/n30.i2852.xml

 

 

Segones llengües i Immigració. Cuaderno Intercultural

http://www.cuadernointercultural.com/segundas-lenguas-e-inmigracion/

Desde hace muy poco tiempo contamos con un nuevo espacio en la red llamado Segundas lenguas e inmigración, una web dedicada íntegramente a la enseñanza y aprendizaje de Segundas Lenguas (L2).
Quienes mejor pueden hablarnos de esta iniciativa son sus propios creadores, Maite Hernández García y Félix Villalba Martínez, por lo que os trasladamos su mensaje :
Os escribimos para daros a conocer una nueva iniciativa personal que hemos puesto en funcionamiento en el campo de la enseñanza de L2 para inmigrantes. Se trata de una página web www.segundaslenguaseinmigracion.es que nace con el objetivo de impulsar el estudio y la investigación de esta área educativa.

Pretendemos crear una biblioteca vitual que reúna estudios y documentos diversos sobre este tema tanto a nivel nacional, como internacional. A tal fin, estamos recopilando artículos, investigaciones, tesis, memorias de máster, libros etc., que traten sobre la enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes.

En esta primera fase hemos reunido más de 100 trabajos diferentes de autores muy diversos: Juana Liceras, Vand Dijk, Mercè Pujol, Lourdes Miquel, etc. En las próximas semanas colgaremos también las actas de diferentes congresos que se han realizado sobre estos temas.

Pese a estar todavía en proceso de construcción, queremos difundir este proyecto para que puedan aprovecharse libremente los recursos que hemos recopilado.

Entendemos que el campo de la enseñanza/ aprendizaje de las Segundas Lenguas necesita un tratamiento serio y riguroso para avanzar y convertirse en una actividad prestigiosa y prestigiada. Para ello, el estudio y la investigación son herramientas imprescindibles si se quiere conocer mejor lo que supone el aprendizaje y el uso de L2 en contacto con la comunidad de habla.

Esperamos que este proyecto resulte de vuestro interés.

Compártelo:

Cuaderno Intercultural
es un blog en el que recopilamos y organizamos materiales, información, recursos, consejos, noticias y todo lo que puede ser útil para fomentar la interculturalidad y promover la educación intercultural.

Hacemos este sitio Rosana Larraz Antón, Mª Isabel González Martínez y Guillermo Gómez

Copyright © 2010 Cuaderno Intercultural All Rights Reserved
Powered by WordPress & the Atahualpa WP Theme by BytesForAll.