LLISTES DEFINITIVES INFANTS ADMESOS

Ja teniu disponibles les llistes definitives d’admissió amb la baremació. Per poder consultar si el vostre fill o filla ha estat admès a la nostra llar haureu de buscar el número que se us va assignar durant el procés de preinscripció en el llistat corresponent.

LLISTA DEFINITIVA INFANTS ADMESOS NASCUTS 2018

LLISTA DEFINITIVA INFANTS ADMESOS NASCUTS  2019

LLISTA DEFINITIVA INFANTS ADMESOS NASCUTS 2020

 

Sobre la matrícula a les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès:

Se substituirà la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial de la llar d’infants en la qual s’hagi assignat plaça a l’infant. A aquest efecte, rebreu un correu electrònic de la Llar d’Infants assignada amb la documentació següent per tal que l’envieu, degudament emplenada i signada, ja sigui escanejada o fotografiada, al correu electrònic de la Llar d’Infants assignada:

1. Imprès de matrícula i ordre de domiciliació bancària. La sol·licitud d’alta de la domiciliació, degudament emplenada, ha d’anar acompanyada d’un document que acrediti la titularitat del compte en el qual es domicilia el pagament (fotocòpia de la llibreta, altres rebuts domiciliats…).

2. Sol·licitud de càlcul dels preus públics de les Llars d’Infants Públiques Municipals per al curs 2020-2021

3. Declaració responsable en la qual la persona sol·licitant es compromet a tenir renovat el DNI amb la nova adreça abans del dia 4 de setembre de 2020 (dia que finalitza la vigència de la llista d’espera), en el cas de les famílies que tenen 30 punts del criteri de proximitat al centre i el domicili familiar al·legat no era el que constava en el DNI.

A més, haureu d’enviar la documentació següent, també escanejada o fotografiada:

4. Targeta sanitària o equivalent (MUFACE) per adreçar-se a un centre sanitari si necessiten atenció sanitària d’urgència.

5. Carnet de vacunacions actualitzat, on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant, on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

6. DNI de l’altre progenitor.

La matrícula es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb l’imprès de matrícula i la documentació adjunta. La Llar d’Infants us contestarà a aquest correu, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Les famílies dels infants admesos han de formalitzar la matrícula del 17 al 23 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Les famílies que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Només es farà atenció presencial, amb CITA PRÈVIA, i per aquells casos en que no es pugui fer el tràmit per correo electrònic.

Aspectes a tenir en compte amb relació a l’atenció presencial:

 • es farà amb cita prèvia. Podeu demanar-la mitjançant el correu electrònic de la Llar d’Infants assignada o trucant al 93 729 71 71. En cas de trucar per telèfon, heu de deixar les vostres dades de contacte i us trucarem per facilitar-vos el dia i l’hora.

 • us atendrem a l’oficina de la Secció Municipal d’Educació, 1a Infància i Família, situada a la plaça de la Vila, 1, baixos dreta.

 • l’horari d’atenció serà de 8.30 a 14.30 hores, amb CITA PRÈVIA.

 • el dia de l’atenció, heu de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).

 • heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, emplenada i signada des de casa, així com un bolígraf per si heu d’emplenar alguna dada més.

 • és recomanable que porteu mascareta i guants.

 • no heu de venir si pertanyeu a un grup d’especial vulnerabilitat o esteu en període de confinament, o presenteu símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

NOTA IMPORTANT AMB RELACIÓ A LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT OCASIONADA PER LA COVID-19:

Tant l’oferta de places com la posterior matriculació resten condicionades a l’evolució de la situació d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19 i a les indicacions que es rebin per part de les autoritats educatives i sanitàries al respecte, segons ja es va informar en l’oferta de places publicada el passat 12 de maig.

En aquest sentit, un cop feta també la consulta pertinent a la inspecció educativa de zona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’adverteix expressament que a dia d’avui no es pot fer una planificació que permeti garantir el servei a totes les famílies interessades a formalitzar la matrícula, en cas de mantenir-se el Pla actual d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, i modificat amb les noves mesures en fase 3.

Tot i l’advertiment anterior, continuem avançant en el procediment d’admissió de l’alumnat a les Llars d’Infants, sempre condicionat a l’evolució de la situació d’excepcionalitat actual.

Podeu obtenir més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula al web “Estudiar a Catalunya” del Departament d’Educació.

Qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres,

Fins aviat famílies!

NÚMERO DE DESEMPAT

El sorteig públic efectuat el dia 10 de juny de 2020 i que s’ha desenvolupat, excepcionalment, per mitjans electrònics i telemàtics atesa la situació excepcional de crisi sanitària provocada per la COVID-19 i per tal de protegir la salut i la seguretat de totes les persones participants, ha determinat que el número 67 serveix per ordenar les sol·licituds que es trobin en situació d’empat per haver obtingut la mateixa puntuació en el procés de preinscripció a les places escolars de les llars d’infants públiques municipals de Barberà del Vallès.

 16 de juny de 2020: Publicació de les llistes dels infants admesos i, si s’escau, de la llista d’espera.

Normativa

INSTRUCCIONS per a les llars d’infants sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020/21 motivats per la situació de pandèmia. Primer cicle d’educació infantil.

RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s’actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (DOGC núm. 8078, de 5.3.2020).

DECRET 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 7805, de 7.2.2019).

DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm 4852, de 29.3.2007).

SORTEIG PÚBLIC PER DETERMINAR EL NÚMERO EN EL QUE S’ORDENEN LES PREINSCRIPCIONS

10 de juny: Sorteig públic per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds de preinscripció a les Llars d’Infants Públiques Municipals

 

A causa de les mesures de seguretat per la COVID-19, l’acte públic de celebració del sorteig públic per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds de preinscripció a les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès, tindrà lloc aquest dimecres, dia 10 de juny a les 10.30 h, i es transmetrà en directe, a través del següent enllaç del canal de YouTube des del perfil oficial de l’Ajuntament: https://youtu.be/PneE3HI5YSc

Més informació: Preinscripció i matrícula a les Llars d’Infants Públiques Municipals per al curs 2020/21

LLISTES PROVISIONALS D’INFANTS ADMESOS

Ja teniu disponibles les llistes provisionals d’admissió amb la baremació. Per poder consultar si el vostre fill o filla ha estat admès provisionalment a la nostra llar haureu de buscar el número que se us va assignar durant el procés de preinscripció en el llistat corresponent.

Llista provisional d’infants admesos nascuts 2018

Llista provisional d’infants admesos nascuts 2019

Llista provisional d’infants admesos nascuts 2020

NOTA IMPORTANT AMB RELACIÓ A LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT OCASIONADA PER LA COVID-19:

Tant l’oferta de places com la posterior matriculació resten condicionades a l’evolució de la situació d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19 i a les indicacions que es rebin per part de les autoritats educatives i sanitàries al respecte, segons ja es va informar en l’oferta de places publicada el passat 12 de maig.

En aquest sentit, un cop feta també la consulta pertinent a la inspecció educativa de zona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’adverteix expressament que a dia d’avui no es pot fer una planificació que permeti garantir el servei a totes les famílies interessades en formalitzar la matrícula, cas de mantenir-se el Pla actual d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.

Tot i l’advertiment anterior, continuem avançant en el procediment d’admissió de l’alumnat a les Llars d’Infants, sempre condicionat a l’evolució de la situació d’excepcionalitat actual.

NOTA IMPORTANT AMB RELACIÓ A LA PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS A LES DADES PUBLICADES EN AQUESTA LLISTA DE BAREM PROVISIONAL:

La presentació de reclamacions a les dades publicades en aquesta llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial de la llar d’infants, a la que vàreu enviar el full de sol·licitud amb la documentació per formalitzar la preinscripció, entre els dies 3 i 9 de juny, ambdós inclosos. Des de la llar d’infants us enviarem un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

Excepcionalment, per a les persones que no puguin fer el tràmit per correu electrònic, i demanant cita prèvia mitjançant el formulari que trobareu a l’apartat d’Educació de www.bdv.cat o bé trucant per telèfon al 93 729 71 71, es recolliran les reclamacions el dia 9 de juny, de les 8:30 a les 14:30 hores a l’oficina de la secció d’Educació, 1a Infància i Família.

Qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres,

Fins aviat famílies!

PORTES OBERTES VIRTUALS

PORTES OBERTES VIRTUALS 

LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES MUNICIPALS DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Donada la situació actual, les llars d’Infants de Barberà del Vallès van haver d’anul·lar les jornades de PORTES OBERTES. Durant aquests mesos d’incertesa, els equips han estat treballant per oferir tota la informació necessària a les famílies interessades mitjançant la creació d’un espai dins dels seus blocs destinats a realitzar aquestes jornades de manera virtual. Així doncs, podeu consultar tota la informació referent a les PORTES OBERTES, PREINSCRIPCIONS I MATRICULACIONS i tot allò que vulgueu conèixer de les llars d’infants públiques municipals de Barberà accedint als seus blocs.

Portes Obertes Virtuals  La Baldufa                       Portes Obertes Virtuals La Blava

    

  Portes Obertes Virtuals La Rondalla               Portes Obertes Virtuals Xerinola

        

Portes Obertes Virtuals El Bosquet                          Portes Obertes Rodona

  

Esperem que us siguin útils i responguin les vostres qüestions. Qualsevol dubte, podeu consultar-ho als correus electrònics de les mateixes Llars!

 • La Baldufa: eeilabaldufa@bdv.cat
 • Xerinola: eeixerinola@bdv.cat
 • Rodona: eeirodona@bdv.cat
 • La Rondalla: eeilarondalla@bdv.cat 
 • El Bosquet: eeielbosquet@bdv.cat
 • La Blava: eeilablava@bdv.cat

Us hi esperem!

 

#llar Baldufa a casa

Ja fa un mes des que vam començar el confinament i us trobem molt a faltar. Rebem diàriament els vostres e-mails amb records i força que ens alegren el dia i ens fa sentir-vos més a prop. Tot i la distància, nosaltres també volem que ens sentiu al vostre costat i per això l’equip de la Baldufa us hem preparat aquest vídeo amb molt afecte.

Desitgem que us agradi i puguem retrobar-nos ven aviat!

Moltes gràcies per tot, ho esteu fent molt bé! Una forta abraçada!

El Carnestoltes

Durant aquest mes de febrer hem pogut gaudir del personatge més divertit de l’any, “El Carnestoltes”.

Amb la seva arribada la llar es va omplir de disfresses i colors que van donar lloc a la gresca, transformació i la imaginació. La seva arribada va estar acompanyada del seus manaments amb els quals ens ho hem passat d’allò més bé seguint-los i compartint-los amb tothom.

 

Hem ballat, rigut, ens hem maquillat, hem gaudit del raconet on hi ha hagut tota mena de complements per disfressar-nos, hem menjat botifarra amb pa i tomàquet i ens ho hem passat d’allò més bé amb l’espectacle de pallassos.

Per acomiadar-nos d’ell, hem fet una gran festa on hem ballat, saltat i gaudit plegats/des.

“Avui fem una festa i esteu tots/es convidats,

Cantarem cançons i ballarem sense parar.

Salta, salta, salta que la festa ha començat,

Canta, canta, canta el Carnestoltes ja ha arribat! “

Fins l’any que ve estimat Carnestoltes!

2nª Edició de la Setmana de la Música

La segona edició de la setmana de la música ha estat tot un èxit! Hem pogut comptar amb la participació de moltes famílies i persones relacionades amb la llar la qual cosa ha estat un gran plaer. Tant és així que vam haver de prorrogar una setmana més per l’alta participació. Moltíssimes gràcies a tothom!

Us deixem un petit resum per mostrar-vos el que vam viure durant aquests dies musicals!

Esperem que ho gaudiu tant com nosaltres!

La Castanyera

A la tardor, el fred apareix i els carrers, els boscos i els jardins es comencen a pintar de grocs, taronges, vermells i marrons paisatges que anuncien l’arribada d’un dels personatges més esperats de l’any, la nostra estimada senyora Maria Castanyera!

Durant uns quants dies ens ha estat acompanyant a la llar donant-nos la benvinguda a l’arribada del matí i acomiadant-se a la tarda.

 

Ens ha visitat per les classes tot ballant la seva dansa…

 

I s’ha acomiadat de nosaltres tot explicant-nos la seva història a partir d’una representació teatral. Fins l’any que ve Maria!

Els primers dies a la llar

Comença un curs nou i una nova etapa a la llar d’infants la Baldufa.

Els infants es troben en un espai nou ple de possibilitats, nous reptes, noves sensacions, nous aprenentatges…

Aquests primers dies, han estat plens de dubtes i neguits que, de mica en mica, van fent-se més petits i van deixant lloc a la confiança, els somriures de complicitat, les relacions afectives, el sentiment de pertinença.

Us deixem algunes imatges d’aquests dies d’inici:

 

 

 

Benvinguts i benvingudes!

Equip la Baldufa