Aspectes generals

Consultes generals i aspectes importants a tenir en compte: 

 • Cal que, diàriament, porteu una motxilla per poder deixar, si cal, roba, pitets, xumets dels vostres infants. Com que les motxilles estan a labast dels infants, us demanem que no deixeu res que pugui ser perillós per a ells/elles ni tampoc cap aliment.

 • Els infants hauran de venir esmorzats de casa i berenar fora de la llar. Dins la llar, no es pot menjar ni oferir cap aliment als infants provinent de fora. S’ha de vetllar pel benestar de tothom.

 • Els infants amb intoleràncies i/o al·lèrgies hauran d’aportar la documentació, certificats mèdics i tota la informació necessària pel seu benestar i seguretat.

 • Tenim una saleta per deixar els cotxets. Per poder fer ús d’aquest espai, cal deixar-los plegats i penjats a les barres. Han d’estar ben identificats amb nom i cognom. La llar no es fa responsable dels cotxets ni dels objectes disposats en aquesta estança.

 • Per tal d’afavorir una circulació relaxada i fluida dins la llar, eviteu entrar amb bicicletes, cotxets ni motos i/o patinets.

 • Sigueu responsables amb tot el material que hi ha a la llar. Quan resteu i feu ús d’alguns dels espais, feu-ho amb cura i intenteu deixar-los endreçats abans de marxar. Si trobeu qualsevol desperfecte, us demanem que el comuniqueu a l’equip de la llar.

 • Tal com marca la llei de protecció de dades, cap persona no autoritzada podrà filmar ni fer fotografies dins de la llar.

 • Qualsevol consulta que vulgueu fer respecte a leducació del vostre fill o filla o del funcionament de la llar, la podeu formular a l’educadora i/o a lequip directiu del centre. Posat el cas que no us puguin satisfer la demanda, se us orientarà sobre el canal adequat per a la seva resolució.

 • Els canvis de domicili i de número de telèfon s’han de notificar així que s’efectuïn.

 • La Llar d’infants sempre ha de tenir un canal de contacte amb la família a través de telèfon fix i mòbil i aquest ha de romandre sempre operatiu.

 • La manca de pagament de les quotes de la Llar dinfants, suposarà que lOrganisme de Gestió Tributària es farà càrrec de la gestió i la posterior exigència per la recaptació executiva en compliment de la legislació tributària vigent.

 • Cal ser puntuals i respectuosos/oses amb els horaris de la llar, tant a lhora dentrada com a la de tancament de la llar. Si en algun cas, l’infant arribarà més tard, caldrà que ens informeu prèviament.

 • Per tal de respectar i afavorir el descans dels infants, durant el servei interlectiu del migdia no es podrà trucar al timbre de cap estança ni venir a recollir res ni a ningú. En cas de necessitat, aviseu-nos.

 • Si linfant es queda a dinar de forma fixa, caldrà avisar si no ve a la llar abans de les 9:30h. Si no savisa, se li demanarà el menú.

 • Si linfant sha de quedar de forma esporàdica al menjador, recordeu que cal avisar prèviament abans de les 9:30h. Si no, no se li podrà demanar el menú.

 • És important que comuniqueu a la llar la falta d’assistència del vostre fill/a.

 • La falta injustificada durant 1 mes provoca la baixa de l’infant i la immediata cobertura de la plaça.