Aspectes de Salut

Un infant no pot assistir a la Llar quan:

  • La malaltia impedeixi que l’infant dugui a terme les activitats amb normalitat.
  • La malaltia de l’infant requereixi més atencions de les que les educadores li puguin donar, atès que l’atenció a la resta d’infants no pot quedar afectada.
  • L’infant presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori constantment, que respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu.
  • L’infant presenti exantema amb febre o canvis de comportament i el metge no hagi descartat que sigui una malaltia infecciosa.
  • Es detecti la presència de polls.  A les famílies dels infants als quals se li detectin, se’l trucarà perquè el vinguin a buscar i li apliquin des de casa el tractament que considerin per eliminar-los de manera eficaç i definitiva. En els casos de llémenes, un cop iniciat el tractament, si aquestes encara estan presents però ja estan mortes,  l’infant podrà tornar a assistir a la llar.
  • Els infants amb al·lèrgies alimentàries ho han d’acreditar amb un informe emès per un metge col·legiat, en el qual s’especifiquin els al·lèrgens concrets, indicant com a mínim l’índex d’IgE i els valors de referència considerats normals. També cal especificar les mesures d’actuació recomanades.
  • Dins la llar, no es pot menjar ni oferir cap aliment als infants provinent de fora. S’ha de vetllar pel benestar de tothom.
  • Si un infant es posa malalt a l’escola, s’avisa la família. Per poder establir una ràpida comunicació en el cas que es presenti una situació d’urgència, l’escola ha de tenir, almenys, un telèfon de contacte de la família (casa, feina, mòbil, etcètera).
  • Des de la llar, per norma general,  no subministrem cap medicament. Excepcionalment, per poder administrar medicació als infants cal que el pare, la mare o la persona que en tingui la tutela aporti una recepta o informe del metge en el qual consti el nom de l’infant, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, la mare o la persona que en tingui la tutela ha d’aportar un escrit en el qual es demani i s’autoritzi el personal del centre educatiu per administrar al fill la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible administrar-la en horari lectiu. Us demanem que, en la mesura del possible, eviteu l’horari lectiu pel subministrament de medicaments.

Podeu consultar les causes de no assistència a la Llar d’infants en el document elaborat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya “CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT A La LLAR D’INFANTS”.