Baixes

En el cas que una família hagi de donar de baixa de la llar d’infants el nen o la nena abans de l’acabament del curs escolar, haurà de comunicar-ho amb l’ imprès de baixa corresponent. Sense aquesta comunicació escrita, als efectes de pagament, el fet de no assistir a la llar d’infants no suposarà un motiu per no abonar el preu públic de tot el curs.

La baixa tindrà efecte al mes següent de la seva comunicació, sempre que aquesta s’hagi realitzat abans del dia 25 del mes. En cas contrari la baixa no tindrà efecte fins al mes següent.

És important que comuniqueu a la llar la falta d’assistència del vostre fill/a.

La falta injustificada durant 1 mes provoca la baixa de l’infant i la immediata cobertura de la plaça.

La manca de pagament de les quotes de la Llar d’infants suposarà que l’Organisme de Gestió Tributària es farà càrrec de la gestió i la posterior exigència per la recaptació executiva en compliment de la legislació tributària vigent.