La carta de compromís

Què és la Carta de compromís?

La Carta Compromís és un document elaborat entre els equips de  les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès i les famílies on s’estableixen els acords  entre Llars i famílies als que es comprometen a dur a terme ambues parts en benefici a l’educació dels infants. És un document viu ja que cada curs acadèmic és revisada per tal d’incorporar les reflexions de les famílies i educadores que es vagin incorporant a la nostra comunitat educativa.

El consell escolar del centre és l’encarregat d’ aprobar-la cada curs amb les modificacions resultants del procés participatiu en el qual intervindran famílies i Equips Educatius.

Normativa:

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix a l’article 20 que els centres han de formular una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. En la formulació de la carta participen la comunitat escolar i, més concretament, les i els professionals de l’educació i les famílies.

 

La Carta de compromís a les Llars de Barberà:

Les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès hem decidit convertir aquesta obligació d’elaborar La Carta de compromís educatiu en l’oportunitat de treballar amb les educadores i les famílies les nostres relacions, els compromisos que considerem que hem d’adquirir com a professionals, com a famílies i en comú, per col·laborar a construir un projecte de vida únic i irrepetible per als infants.

Per tant, aquesta carta de compromís educatiu, que inicialment és fruit d’una normativa, es converteix en una oportunitat per establir un marc de comunicació amb complicitats i aliances, que reflecteix el model d’educació que volem, un model compartit amb les famílies i resultant d’un procés de reflexió, cadascú des de la seva responsabilitat i àmbit d’actuació.

Aquesta carta ha estat elaborada pels equips de les Llars d’Infants Públiques Municipals de Barberà del Vallès i les famílies, amb el compromís de revisar-la cada curs acadèmic per tal d’incorporar les reflexions de les famílies i educadores que es vagin incorporant a la nostra comunitat educativa. Així, els consells escolars de centre aprovaran cada curs la carta de compromís educatiu amb les modificacions resultants del procés participatiu en el qual intervindran famílies i equips educatius per tal que aquest sigui un document viu.

COMPROMISOS PER PART DE L’EQUIP DE LA LLAR D’INFANTS:

 • Informar del projecte coeducador i inclusiu de la llar i de les seves normes d’organització i funcionament.
 • Per fer un seguiment conjunt de l’infant, mantenir una entrevista a l’inici de l’escolarització i una altra, com a mínim, al llarg del curs dins l’horari escolar, així com lliurar un informe escrit per facilitar informació a les famílies sobre la seva evolució.
 • Atendre les necessitats bàsiques de l’infant i contribuir al seu desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu, proporcionant-los un clima i entorn de confiança.
 • Respectar els diferents ritmes de desenvolupament i aprenentatge i les singularitats de cada infant, i establir els mitjans i les coordinacions amb els serveis especialitzats que siguin necessàries perquè cada infant tingui els suports que necessiti per assolir el máxim de desenvolupament de les seves capacitats i objectius.
 • Acompanyar la família en la cura de l’infant, respectant les seves creences i conviccions religioses, morals i ideològiques, dins el marc de la normativa vigent.
 • Establir els mecanismes per potenciar la participació activa de les famílies.
 • Organitzar el temps, els espais i els materials de manera que afavoreixin que l’infant assoleixi les finalitats educatives en un entorn de confiança.
 • Ser una llar amb criteris de sostenibilitat del medi ambient.
 • Ser una llar oberta a l’entorn, participant en diferents propostes educatives de l’entorn més pròxim i oferint la possibilitat a altres agents educatius de participar en el dia a dia de la llar compartint moments i experiències enriquidores.
 • Garantir la confidencialitat de les dades de cada infant i família.
 • Assegurar les relacions de confiança amb la comunitat educativa i amb la resta d’infants.
 • Plantejar els aprenentatges des d’una perspectiva de globalitat i establir les coordinacions amb el segon cicle d’educació infantil per tal que es puguin assolir les capacitats que es preveuen i s’asseguri la transició adequada i la continuïat del seu procés educatiu.

 

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA:

 • Respectar el projecte coeducador i inclusiu de la llar i les seves normes de funcionament i organització.

 • Donar valor i continuïtat a la tasca que es desenvolupa a les llars i cooperar estretament en l’educació dels infants.

 • Facilitar la documentació mèdica, personal i legal que demani el centre per a la seguretat, salut i benestar de l’infant i pel seu creixement.

 • Proporcionar el material necessari que es requereixi des de la llar per a la cura de l’infant.

 • Garantir que la llar disposi d’un telèfon actualitzat i disponible de contacte.

 • Respectar els horaris d’assistència acordats i comunicar qualsevol canvi significatiu al respecte.

 • Fer un bon ús de les instal·lacions de la llar i del seu material.

 • Assistir, dins de les possibilitats de la família, a les reunions, entrevistes, xerrades pedagògiques, festes… de la llar.

 • Adreçar-se directament al centre per contrarestar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu.

 • Respectar els espais comuns (espai per deixar cotxets, passadissos…) per facilitar la convivència.

 • Promoure un bon ambient amb les altres famílies i els infants.

 

COMPROMISOS COMPARTITS PER PART DE LA FAMÍLIA I LA LLAR D’INFANTS:

 • Corresponsabilitzar-nos, família i llar d’infants, per fomentar hàbits d’higiene, estils de vida saludables i, en general, per tots aquells aspectes que garanteixen la coherència educativa.
 • Mostrar-nos amb transparència i confiança en relació a tot el que envolta a l’infant.
 • Valorar la diversitat, respectar els ritmes d’aprenentatge i de maduració de cada infant i col·laborar per aconseguir desenvolupar al màxim les seves potencialitats, amb una mirada coeducadora i inclusiva.
 • Fer ús de l’agenda com a eina de comunicació que ens possibilita compartir informacions i vivències de l’infant.
 • Cooperar estretament perquè l’infant construeixi un projecte de vida únic i irrepetible.

De forma conjunta (família i llar d’infants) ens comprometem a acceptar i revisar conjuntament el contingut dels compromisos de la carta i a modificar i/o afegir algun aspecte sempre que sigui necessari.

Podeu descarregar-vos aquí CARTA DE COMPROMÍS