05. Publicacions

Any 2023

Olivé. M.; Ramos, J.M. (2023). La literaturització d’espais: una estratègia per agermanar lectura i territori. Full de lectura, 2, 18-21.

Ramos Sabaté, Joan Marc (2023). Línies de creativitat didàctica en el disseny d’activitats automatitzades destinades a la planificació de rutes literàries a Literatura catalana contemporània: canvi i continuïtat : VI Jornada LitCat de Grups de Recerca celebrada a la Universitat de les Illes Balears el dia 13 de maig de 2022 / Edició a cura de Maria Palmer i Clar i Pere Rosselló Bover, p. 205-225

Any 2022

Ramos Sabaté, J.M. ; Martín Marty, L. (2022). El programa de català per a joves residents a l’estranger (CRE): llegir i escriure en català des de lluny. Resercle, 3. 26-49.

Olivé, M.; Ramos, J.M. (2022). L’evidència en la pràctica: el tríptic de comprensió lectora. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 94.

Olivé, M.; Ramos, J.M. (2022). La evidencia en la práctica: Anticipación, comprensión y aprendizaje a partir de textos. El tríptico de comprensión lectora. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 97.

Ramos Sabaté, J.M. (2022). La recerca sobre rutes literàries a partir d’un protocol d’anàlisi: una experiència formativa. A P. Quer (coord). Teoria i pràctica de les Geografies literàries. Universitat de Vic. 211-223.

Any 2021

González, D. ; Ramos, J.M. (2021). El diario de aprendizaje como instrumento de transformación didáctica. A Malpartida, R. (coord.) La escritura del diario. Aspectos literarios, culturales y educativos. Granada. Comares. 103-113.

Olivé, M. del M.; Ramos, J.M. Viladrau, un entorn poètic. Web de la ruta literària amb materials didàctics. Creative Commons.

Manresa, M.; Ramos, J.M. ¿Cómo perciben los estudiantes adultos de educación secundaria en línea el feedback de sus docentes? Holos. 37(2), 1-23.

Ramos, J.M.; Ambròs, A. La evaluación de la competencia multimodal en infografías digitales a propósito de la elaboración del perfil lector. Capítol a De Amo, J.M. La lectura y la escritura como prácticas sociales en la cultura digital. Tirant Humanidades. 137-162.

Any 2020

Ramos, J.M. Qué funciona en el Institut Obert de Catalunya(IOC)?. Aula de Secundaria, 38, pàgines 28-31.

Ramos, J.M. Estudi preliminar, propostes de treball i comentaris de text a Nadal, Rafel. La senyora Stendhal. Edicions 62.

Any 2019

Ramos, J.M. Sagetes didàctiques en català. Un recull d’activitats de llengua i literatura catalana a secundària. Dipòsit digital UB, col·lecció OMADO.

Ambròs, A. i Ramos, J.M. La infografía como recurso didáctico para conocer las preferencias lectoras y culturales de un grupo de alumnos de Secundaria. A De Amo Sánchez-Fortún, J.M. i Núñez Delgado, P. (eds.) Lectura y educación literaria. Nuevas maneras de leer en la era digital. Barcelona. Octaedro. pàgines 295-310.

Ramos, J.M. Estudi preliminar, propostes de treball i comentaris de text a Casagran, Roc. Ara que estem junts. Edicions 62.

Ramos, J.M. Exemple de programació didàctica tenint en compte les competències bàsiques (proposta de lectura de a novel·la Ara que estem junts). Dipòsit digital UB, col·lecció OMADO.

Ramos, J.M. “La creación de una exposición virtual de poetas clásicos catalanes en el aula de secundaria“. Tejuelo, 29, pp. 187-216.

Ramos, J.M. i Prats, M. Procés de creació d’un protocol d’anàlisi de rutes literàries des de la perpectiva de la didàctica de la llengua i la literatura. Didacticae, 5.

Any 2018

Ambròs, A. i Ramos, J.M. “Preferencias literarias y culturales en un grupo de adolescentes: lecturas híbridas para la formación literaria“. Aula de Encuentro, 20, vol. 2, pp. 55-74.

Ambròs, A i Ramos, J.M. (coord) Secuencias didácticas comunicativas. Dos ejemplos del Máster de formación del profesorado de Secundaria en Ecuador. Dipòsit Digital UB, col·lecció OMADO.

Ambròs, A. i Ramos, J.M. “Educació literària i relats breus”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 76, pp. 21-28.

Ramos, J.M. i Ambròs, A. “Relats breus per desenvolupar la competència literària”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 76, pp. 7-13.

Ambròs, A. i Ramos, J.M. “Educación literaria y relatos breves”. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura , 79, pp. 22-29.

Ramos, J.M. i Ambròs, J.M. “Relatos para desarrollar la competencia literaria”.Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura , 79, pp. 7-13.

Ramos, J.M. (coord). Riguem a la catalana: cinc seqüències didàctiques. Dipòsit Digital de la UB. http://hdl.handle.net/2445/124458

Any 2017

Ambròs, A i Ramos, J.M. “El uso didáctico de Google Sites en la construcción compartida del conocimiento” en RESED, 5, pp. 63-74.

Any 2016

Ramos, JM “De leyenda” a Unidades Didácticas de Lengua y Literatura (dirección Joaquín Gairín Sallán) , libro actualizable, Wolters Kluwer, pp. 1-56.

Any 2015

Diaz-Plaja ,A.; Ramos, J.M. y Prats, M.  “Descubriendo dragones por Barcelona: un proyecto literario e intercultural.” a C. Arbonés, M. Prats y  E. Sanahuja (Eds), Literatura 2.0 en el aula. (Propuestas y experiencias), Barcelona, Octaedro, pp. 43-54.

Ramos, Joan Marc, ” El reto de inferir en la educación secundaria” a  X. Sabarís, A. Sánchez, C. Justo, P. López (ed) Horizontes Científicos y Planificación Académica en la Didáctica de Lenguas y Literaturas, Centro de Estudios Humanistos do Universidade do Minho, pàgines 493-511.

Prats, M i Ramos, Joan Marc, “Un paseo por la leyenda apócrifa” a José Manuel de Amo, Antonio Mendoza  y  Celia  Romea (Eds.) Estructuras hipertextuales. Experiencias y aplicaciones de aula. Octaedro (llibre digital)

RAMOS, Joan Marc (2015) “De la investigación didáctica al libro de texto: el gesto lector de resumir textos narrativos” Dipòsit Digital UB: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/63887  [Comunicació presentada al XII Congrés de la SEDLL, Granada 2011]

Ambròs, A i Ramos, JM (2015), Recull visual dels continguts i criteris d’avaluació de l’àrea de llengua i literatura catalana de secundària Decret 187/2015, Dipòsit Digital UB: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/67434

Any 2014

PRATS, M.  J.M. RAMOS y A. DIAZ-Plaja, “De la ruta literaria al microrelato: una experiencia en Educación Secundaria.” a Osvaldo Cleger y  Jose M. de Amo (Eds) La  educación literaria y la e-literatura desde la minificción. Enfoques hipertextuales para el aula.  ICE de la Universitat de Barcelona. [Publicación digital: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/67641]

Alba Ambròs, Mª Asunción  Herrero, Marcelino Jiménez,  Celia Romea,   Joan Marc Ramos, “El discurso literario como hipertexto: perspectivas didácticas” a  J. M. de Amo,  Osvaldo Cleger y Antonio Mendoza (Eds.), Redes hipertextuales en el aula. Barcelona. Octaedro.

Any 2012

RAMOS SABATÉ JM, “L’ensenyament de la lectura a secundaria”, Articles 56, pàgines 88-97.[es pot adquirir aquí]
RAMOS SABATÉ JM, “La canción paródica: análisis de las facetas formativas de un hipertexto textual”, Leer Intertextos. Del marco hipertextual a la formación del lector literario, Barcelona, Octaedro.
BUSQUETS; CLOPÉS, RAMOS i VALL, Projecte Eines. Llengua i literatura catalana 2n d’ESO, Barcelona, Editorial Castellnou.
BUSQUETS; CLOPÉS, RAMOS i VALL, Projecte Eines. Llengua i literatura catalana 4t d’ESO, Barcelona, Editorial Castellnou.

Any 2011

BUSQUETS; CLOPÉS, RAMOS i VALL, Projecte Eines. Llengua i literatura catalana 1r d’ESO, Barcelona, Editorial Castellnou.
BUSQUETS; CLOPÉS, RAMOS i VALL, Projecte Eines. Llengua i literatura catalana 3r d’ESO, Barcelona, Editorial Castellnou.

Any 2010

RAMOS SABATÉ JM, “La evaluación de la expresión oral y escrita a través de rúbricas en primero de ESO”, Lenguaje y textos 32, páginas 71-80.

RAMOS, JM, “La evaluación de la competencia lingüística y audiovisual”, Aula de Innovación Educativa, 188.

Any 2009

RAMOS, Gestos professionals per fomentar gestos lectors efectius (memòria llicència d’estudis retribuïda atorgada pel Departament d’Educació).
RAMOS SABATÉ, JM, “Lectores re-creando el texto” en MENDOZA (coord) El lector ante la obra hipertextual, Horsori, p. 129-136
AMBRÒS, RAMOS i ROVIRA, Enfilem les competències, ICE de la UB [Versión española: Abordemos las competencias]

Any 2008

RAMOS SABATÉ, JM, “Une approche alternative de l’enseignement de la littérature : des séquences didactiques centrées sur des genres littéraires » a DUFAYS (ed) Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi faire ?, Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, p.255-266.
RAMOS SABATÉ, Joan Marc, “El registro de lectura: una propuesta de aula para conocer la propia actividad lectora” a MENDOZA, Antonio (coord.) Textos entre textos, Horsori, Barcelona, pàgines159-168.
RAMOS, JM i AMBRÒS, A, “Estrategias de recepción del texto poético para el alumnado de la ESO” a MENDOZA, Antonio (coord.) Textos entre textos, Horsori, Barcelona, pàgines 143-158.

Any 2007

RAMOS SABATÉ, JM, Géneros literarios como eje de la formación literaria”, Lenguaje y Textos núm 26, pàgines 283-295.
RAMOS SABATÉ, JM i AMBRÒS, A, “Veguem poesia: llegim imatges en primària”, a GUIXdos, núm. 136/7.
RAMOS SABATÉ, JM i AMBRÒS, A, “Veamos poesía: leamos imágenes en primaria”, AULA, 163, p. 81-96.
RAMOS SABATÉ, JM i AMBRÒS, A, “Veamos poesía: leamos imágenes en secundaria” a AULA, 165, p. 81-96.
RAMOS SABATÉ, JM i AMBRÒS, A, “Fem animacions amb poesia”, a GUIXdos, núm. 138.
RAMOS SABATÉ, JM, “Estrategias de activación del intertexto lector en la recepción del texto poético” a Actes del IX Simposio Internacional de la SEDLL en format CD. Universidad de la Rioja.
RAMOS SABATÉ, “La microrecerca o l’autoformació didàctica” a Didàctica de la Lengua y la literatura: desde la atalaya del siglo XXI, SEDLL i Universitat d’Alacant, pàgines 296-308.

Any 2006

RAMOS SABATÉ, JM, El Gènere literari com a eix vertebrador del desenvolupament de la formació literària dels alumnes de Secundària (tesi doctoral en suport digital),  Universitat de Barcelona.

RAMOS SABATÉ, JM,  “Los detalles del terror a propósito de Dràcula”, a Aula de Innovación Educativa 156,  Barcelona, pàgines 34-45.

Any 2005

RAMOS, JM, “¿Qué opinan nuestros profesores de literatura?”, a Actas VIII Simposio Internacional de la SEDLL, Diputación de Badajoz, Badajoz, pàgines 501-508.

Any 2004

RAMOS, JM, “Drácula: del intertexto del lector a las interpretaciones cinematográficas” a Actas del VII Congreso Internacional de la SEDLL, Diputación da Coruña, La Coruña, volum II, pàgines 97- 104.

Any 2003

RAMOS, SALVADOR I VILÀ, “De la UAC a l’IES: una interacció formativa” a Simposi Internacional de les oportunitats educatives en una societat en transformació, en CD, Barcelona, ISBN84-688-2145-4, 11 pàgines.
VVAA, Una propuesta de Evaluación formativa para el área de lengua, ISBN 84-920023-I-X
VVAA, En línia. Programa de Prevenció de Drogodependències, Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
RAMOS, JM,“La formación del intertexto teatral en alumnos de educación secundaria” a MENDOZA I CERRILLO (coords): Intertextos: Aspectos sobre la recepción del discurso artístico. Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca,  pp 147-180.

Any 2002

RAMOS, JM, “Concurs Pere Quart de recerca Poètica: Una experiència d’acostament d’un gran poeta als asolescents” a Revista telemàtica Glosas Didácticas, 8 pàgines.

Any 2001

FIGUERAS, N, i RAMOS, JM,  “Enrique V: la obra literaria y la película en el aula de secundaria” en Cine y literatura. Relación y posibilidades didácticas, Horsori, Barcelona, p. 155-185.
RAMOS, JM, “Evaluación formativa de la lengua oral“, Actas del VII Simposio de la SEDLL, Las Palmas, 601-610.
RAMOS, JM, “La evaluación formativa de los conocimientos literarios“, El Guiniguada, Las Palmas de Gran Canaria, p. 37-54 [

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *