Daily Archives: 28 maig 2009

Les competències bàsiques i la biblioteca

La introducció de les competències bàsiques al currículum de l’ensenyament obligatori, és el referent que ens fa reflexionar sobre la millora de l’aprenentatge de l’alumne.

L’ús de la biblioteca, integrada dins el currículum i planificada a les programacions de les diverses àrees o matèries, pot ser una eina clau per a l’èxit.

La biblioteca ofereix la possibilitat de treballar, d’una manera integral, totes les competències bàsiques, i això, cal tenir-ho en compte en el moment de programar, de treballar projectes o de planificar un tema.

En les propostes d’animació lectora, en els contacontes, en les lectures compartides, en l’escenificació d’històries, en les creacions literàries, en la cerca d’informació o en el préstec d’un llibre, … no estem treballant únicament la competència comunicativa lingüística, sinó també:

-la competència d’aprendre a aprendre

-la competència en el coneixement i la interacció amb l’entorn

-la competència artística-creativa i cultural

-la competència en hàbits autònoms i d’iniciativa personal

-la competència informacional i digital

-la competència social i ciutadana

Així,

.Cada centre ha d’acordar les seves estratègies per a que cada àrea i cada projecte tingui un treball bàsic a la biblioteca

. Cada docent ho ha de tenir present per a planificar experiències i propostes de treball funcionals i amb sentit per al seu alumnat

.Cada alumne ha de tenir l’oportunitat de passar per diverses situacions d’aprenentatge, amb experiències graduades per anar progressant en l’adquisició d’aquestes competències bàsiques.

Documents de suport:

.Del currículum a les programacions, març 2009