ALFIN

ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL (ALFIN) des de la biblioteca escolar:
(Encaminem la biblioteca escolar cap a un CREA que incorpora una biblioteca virtual i facilita la cerca d’informació per al treball de projectes)
(Preparem una proposta de planificació de la CERCA D’INFORMACIÓ a l’escola, sobre el tema: Ocells a la Ribera d’Ebre al seminari de biblioteques escolars, curs 2016-17.)

ORIENTACIONS PRÈVIES:

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA I COMPETÈNCIA DIGITAL a la biblioteca escolar:

La biblioteca escolar amb el seu programa d’activitats per donar a conèixer la seva organització i funcionament a l’alumnat (formació d’usuaris) inicia l’alfabetització informacional als més petits (habilitats informacionals), per exemple amb l’activitat ” Com cerquem un llibre a la biblioteca?”.

La biblioteca escolar permet i planifica la cerca al seu fons documental físic, però també la cerca en xarxa al seu catàleg Epergam i a altres fons digitals i virtuals mitjançant internet, a partir d’una proposta curricular concreta i oferint també un apartat de biblioteca virtual-digital.

Aquí es comença el camí cap a l’alfabetització informacional de l’alumnat, lligant les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (sobretot les competències de comprensió lectora) i les competències bàsiques de l’àmbit digital, destinades a la cerca i selecció de la informació,

planificant el treball a partir de:

  • una biblioteca-mediateca ben organitzada, actualitzada, en xarxa puntedu, amb recursos físics, digitals i virtuals (Biblioteca digital-virtual)
  • la metodologia del TREBALL PER PROJECTES,
  • la planificació i les propostes de l’eix LLEGIR PER APRENDRE dins el PLA DE LECTURA DEL CENTRE (PLEC)
  • i les estratègies del currículum COMPETENCIAL.
A primària:

Competència lingüística:

-Dimensió comprensió lectora:

•Competència 4: Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports.

 (LA BIBLIOTECA OFEREIX DIFERENTS FONTS D’INFORMACIÓ, DIVERSITAT DE FORMATS I SUPORTS, en diferents llengües, diferents tipologies textuals, diferents nivells lectors, diferents continguts,…)
•Competència 5: Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.

 


•Competència 7: Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.
 (A LA BIBLIOTECA S’APLIQUEN LES ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA I DE CERCA PER DESTRIAR LA INFORMACIÓ ÚTIL QUE INTERESSA CERCAR)
Competència digital:

-Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge:

Competència 4: Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.
……………

nuvol-utilitzo-informacio

Formació d’usuaris i cerca d’informació-1: ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1.1-Usuari de biblioteca. Treball sistemàtic dins el currículum

A tots els nivells, Ed. Infantil i Primària.

Fem recerca de material i informació que disposem a la nostra biblioteca per treballar els nostres projectes. A partir de dos àmbits que són la base del treball de la competència informacional/digital:

1-Cerca al catàleg informatitzat Epergam per a localitzar els documents a la biblioteca de l’escola.

2-Cerca a internet: 3 o 4 Pàgines recomanades (una de l’Edu365) a l’aula d’informàtica o a la biblioteca.

Els alumnes de Cicle mitjà i superior ho fan de manera més autònoma i els petits amb més ajuda del tutor o tutora.

Un exemple de bona pràctica a l’escola Marcel·lí Domingo de Tivissa:

METODOLOGIA: Tenim sistematitzats i exposats en un mural a la biblioteca els passos a seguir i les preguntes que ens plantegem per a cercar i tractar la informació:

-Què cerco i per a què ?

-On i com ho cerco ?

-Què he trobat i què em serveix ?

-Què faig i com ho he de presentar?

1-DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DE CONSULTA AL CATÀLEG EPERGAM:

“CERCA DOCUMENTAL A LA BIBLIOTECA ESCOLAR”

Als nens se’ls demana que busquin a partir del camp “matèria” dins la fitxa-registre dels llibres al programa Epergam de la biblioteca escolar, segons els projectes que estan treballant i la bibliografia adequada a la seva edat i nivell.

El paper del mestres és ajudar a realitzar aquesta recerca guiant-los en els passos, des d’ entrar a l ‘Epergam fins demanar el préstec concret dels materials.

El mestre ajuda a esbrinar els criteris per a fer un bon ús del fons de la biblioteca:

– Concretar el tema o les paraules clau que ens ajudaran a fer la recerca del què estem buscant.

– Entrar al mòdul de consulta de l’Epergam de la nostra biblioteca des de la xtec. Tenint en compte que també poden consultar el fons documental des de qualsevol ordinador en xarxa i des de casa.

– A partir de les paraules clau, situar-se al camp ” matèria ” i començar la cerca dels materials. Escollir les paraules clau per a centrar la cerca i el tema que ens interessa. Després de cada document fixar-se en la signatura, l’edat a qui va adreçat, el títol del llibre i si està prestat o no.

-Dels documents escollits de la consulta de l’Epergam, en un full de paper anotarem la signatura i el nom del llibre per ajudar en la cerca i localitzar el document a la prestatgeria de la biblioteca.

– Quan tenim tot el material localitzat, hem de fer una tria del mateix, abans d’agafar-lo en préstec. El mestre ajuda a fer aquesta tria. Per als llibres de coneixements, si busquem un tema o apartat d’una matèria cercarem l’índex del llibre i els capítols que ens interessen.

– Fer el préstec del material mitjançant l’Epergam i s’emporten els documents a l’aula o a casa, segons treball proposat.

-Acabar de realitzar l’activitat amb el material trobat segons el que es demana en cada sessió. Tenint en compte el tipus de lectura, estratègies de comprensió i treball a elaborar i comunicar, segons el projecte indicat.

-Des de la biblioteca escolar s’anota la citació bibliogràfica del document consultat i prestat per a l’elaboració del treball posterior:

AUTORIA, TÍTOL, EDITORIAL.

Documents i Fonts de referència sobre l’alfabetització informacional a la biblioteca escolar:        

                    (fent un clic als apartats  i paraules subratllades accediu als enllaços)

Competència informacional, del currículum a l’aula, Rosa Sensat, 2011, de  l’Anna Blasco i la Glòria Durban.

La biblioteca-mediateca, proposta de treball. Associació de Mestres Rosa Sensat, 2007.

-La biblioteca escolar. Recursos electrònics i bibliogràfics, 2009. Ass. Rosa Sensat i Biblioteca Artur Martorell (Guia de recursos)

  • Orientacions per al desplegament del currículum competencial a primària:

-Competències lingüístiques

-Competències digitals

  • Orientacions per al desplegament del currículum competencial a secundària:

-Competències lingüístiques

-Competències digitals

Com organitzar aquesta planificació al centre:

A L’ESCOLA ÉS IMPRESCINDIBLE LA COORDINACIÓ DEL RESPONSABLE DE BIBLIOTECA AMB EL RESPONSABLE TAC,

junt al TREBALL PAUTAT, SISTEMÀTIC I PROGRESSIU PER CICLES.

Per anar més enllà:

—BIBLIOTECA ESCOLAR = CREA (Centre de Recursos per a l’Ensenyament i Aprenentatge)

—Biblioteca digital / Biblioteca escolar 2.0

 

Foros actuals, ALFIN 2016-2017:
  • ALFARED
  • Article/Conferència a la Fira Internacional del Libro, Barcelona, octubre 2016: ALFIN, competencias en información, on es pot consultar:
  • -Informe 2016: Integración de las competencias ALFIN/AMI en el sistema educativo: referencias, contexto  y propuestas, MEC (marcs generals)

        –La alfabetitzación informacional. Bibliotecas Escolares. Módulo 4.4. Enseñar e investigar . MEC

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *