Treball per projectes

Neus Sanmartí, catedràtica en didàctica de les ciències i experta en formació del professorat ens exposa la metodologia del TREBALL PER PROJECTES o altres aprenentatges semblants (ApS, ABP, treball globalitzat, treball interdisciplinari…)  dins les línies actuals de les escoles del segle XXI.

Conferència COM APRENDRE SIGNIFICATIVAMENT EN EL MARC DEL TREBALL PER PROJECTES.

Aprenentatge significatiu que parteix d’una cerca d’informació, d’un treball d’investigació-recerca que ens porta cap a una actuació compartida dins una educació participativa en el món real envers una societat més democràtica i solidària, tenint en compte aquestes variables:

-Alumne com a protagonista (actiu, implicat, que argumenti, que comparteixi aprenentatges, que arribi a consensos i que aprengui a aplicar decisions, ): ACTIVITAT PRÀCTICA + ACTIVITAT MENTAL: “Ensenyament centrat en l’activitat d’aprenentatge de l’alumne i en l’aprendre a aprendre”.

Temàtiques que tinguin sentit per l’alumne i són rellevants socialment. Valorar com es fa l’elecció del tema del projecte. Escollir bé a quines preguntes respon el projecte (“Les bones preguntes que fan els alumnes generalment no són a l’inici, sinó que surten quan ja han començat a fer la recerca”).

-Promoure la construcció del “coneixement significatiu”. Que el treball del projecte sigui transferible, aplicable a altres temes, que l’alumne pugui extrapolar el que ha après i aplicar a altres casos. Projecte lligat a l’entorn, relacionant temes, connectant amb l’actualitat i basat en l’aprendre a aprendre. Connectant amb els coneixements previs de l’alumne i amb els seus interessos, contextualitzant l’aprenentatge.

-Ensenya a autoregular-se, a ser autònom. Ensenya a aprendre i a prendre decisions.

-Promou la cooperació i el treball en grups heterogenis ( la diversitat enriqueix). Saber compartir i treballar en grups diferents.

-Estimula la comunicació , utilitzant una diversitat d’eines i tècniques comunicatives per elaborar la resposta o producte-actuació final.           

***********************************************

FONT: Conferència COM APRENDRE SIGNIFICATIVAMENT EN EL MARC DEL TREBALL PER PROJECTES Neus Sanmartí, SE-CRP Vallès Oriental III, novembre 2016.

Altres publicacions de l’autora:

SANMARTÍ, NEUS. Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Departament d’Ensenyament.

Per ampliar informació sobre el TREBALL PER PROJECTES:

-TREBALL PER PROJECTES: APRENENTATGE AUTÈNTIC, xtec.cat/xarxa de competències bàsiques

-BANC DE PROJECTES INTERDISCIPLINARIS

-ALFABETITZACIÓ INFORMACIONAL