Grup impulsor Escola Sant Josep

Som el grup impulsor de l’Escola Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts.
El formem 15 mestres des d’Educació Infantil fins a Educació Primària. Tots els cicles tenim representació dins d’aquest grup.
Fa anys que a l’escola fem un projecte interdisciplinari anual dins de la setmana cultural. Aquest projecte és triat per tots els alumnes de l’escola, des de P3 fins a 6è, mitjançant una votació partint d’uns temes inicials escollits per cada nivell.
A banda, des de P3 fins a 2n treballem el projecte del nom de la classe que és triat pels alumnes i que inclou moltes activitats diverses dins i fora de l’aula (sortides).
Al Cicle superior, a 5è, participem al projecte d’Emprenedoria des de fa quatre cursos. Aquest projecte és impulsat des de l’Ajuntament i inclou diverses activitats per saber com crear una empresa/cooperativa i que avarca des de la creació del nom de la cooperativa, el seu logotip o la creació de la producció que té com a cloenda la venda al mercat del poble.
Des d’altres nivells es fan activitats puntuals que també tenen un caràcter globalitzador i amb una estructura similar a un projecte.
Aquest curs 2017-2018 ens hem plantejat com a claustre la necessitat, o si més no la il·lusió i les ganes, d’evolucionar en la nostra metodologia dins de l’aula amb la implicació de la majoria del claustre. Quan se’ns va plantejar aquest curs de Xarxes de Competències Bàsiques vam fer una anàlisi dels projectes que ja fèiem a l’escola i de com els fèiem, i ens hem adonat que no estem tan lluny de totes les pautes i directrius que ens estant donant els nostres formadors. Això ens fa estar optimistes i amb ganes de continuar i millorar la nostra manera de fer dins la nostra escola.

Així doncs, encetarem un projecte seguint les pautes de la Xarxa de CB al Cicle Mitjà, centrat en el nivell de 4t, des de diferents àrees i que rebrà el nom de “Think in green”. Ja us anirem explicant l’experiència.

Planificació del projecte “THINK IN GREEN”

A l’escola, des de fa uns cursos, es porten a terme moltes activitats relacionades amb els hàbits saludables i la conscienciació de la cura del medi ambient: fruita a l’escola, projecte pilot de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts sobre escola sostenible, diada de l’Activitat física, projecte Apil·lo XII, Infadimed (hàbits saludables a cicle Infantil), Projecte SI! (Salut Integral a l’etapa d’Infantil)… S’ha de dir que els alumnes ja participen de forma directa en totes les activitats anteriors.

A l’hora de plantejar-nos la implementació d’un projecte vam decidir entre el grup impulsor unificar totes aquestes activitats en un sol projecte. El títol que vam escollir va ser “Think in Green”.

Donades les persones que formem part del grup impulsor vam veure adient implementar aquest projecte als tres grups de 4t de Primària.

Nosaltres pensem que un bon punt de partida per aquest projecte és plantejar als nostres alumnes un producte final: una exposició al vestíbul de l’escola sobre totes les activitats que es porten a terme referents als hàbits saludables. Així doncs, el primer dia plantejarem la tasca final, però haurem de mirar quin recorregut haurem de fer per arribar al punt final.

Com ho farem?

L’objectiu del projecte seria un producte final en forma de mural on els alumnes aportin accions per millorar el treball dels hàbits saludables des de l’escola. Treballaran els hàbits saludables des de la vessant d’activitat física, alimentació i higiene. Aquest mural s’exposarà al hall de l’entrada de l’escola perquè tant alumnes com famílies el puguin veure.

A cada activitat la mestra comparteix l’objectiu d’aquesta i la rúbrica amb la que seran avaluats els alumnes.

La metodologia es centra en petits grups de 4-5 alumnes on comparteixen les tasques a realitzar, amb un temps de treball individual, posada en comú en petit grup i posada en comú en el grup classe. Per exemple, en l’ elaboració de les enquestes sobre els hàbits saludables primer es fa un llistat de preguntes a nivell individual segons la pauta facilitada i tot seguit s’unifiquen i comparteixen el petit grup per consensuar un únic model d’enquesta a nivell de grup classe.

Les tasques són compartides, és a dir, cada membre del grup realitza les mateixes que la resta del grup i s’ajuden i avaluen entre ells.  Una de les activitats és la realització de fotos relacionades amb hàbits saludables i no saludables, doncs cada grup s’encarrega de realitzar fotos en diferents espais i llocs de l’escola, per exemple uns a l’entrada de l’escola, altres durant el pati als alumnes, o durant el pati als mestres, a l’espai de menjador, extraescolars, sessions d’educació física …

El tipus d’avaluació pot variar segons les activitats proposades, tenim autoavaluació en activitats com la realització del llistat d’hàbits saludables i no saludables, coavaluació durant les exposicions orals de les recerques sobre les possibles conseqüències dels hàbits no saludables i avaluació per part del mestre en el moment que els alumnes passen les enquestes als enquestats.

Tot el procés va quedant reflectit en un mural explicatiu de totes les activitats que guien el fil conductor del projecte

 

.

Com ho hem fet?

El projecte s’ha implementat la darrera setmana de maig i primera de juny a 4t de primària, implicant diferents àrees curriculars i reforços de mestres.

Primer hem fet un treball de recerca sobre que entenem que són els hàbits saludables de cada vessant, i les possibles conseqüències de tenir i no tenir hàbits saludables.

Tot seguit s’ha fet un treball de recull fotogràfic d’accions relacionades amb els hàbits saludables i no saludables que es realitzen a la comunitat educativa de la nostra escola.

 

Així s’elaborarà un petit mural amb un llistat d’hàbits saludables i no saludables (classificats en les seves 3 vessants) amb la recerca de les seves possibles conseqüències, recolzat amb el treball fotogràfic realitzat per l’alumnat, on cada grup l’exposarà davant de la resta de la classe.

Hem elaborat les enquestes sobre hàbits saludables, que ha tingut com a resultat una única enquesta significativa des de cada vessant (d’activitat física a l’àrea d’anglès, d’ hàbits alimentaris a l’àrea de llengua catalana, i d’ hàbits higiènics a l’àrea de llengua castellana).

Els alumnes han passat l’enquestes a l’alumnat de l’escola de diferents cicles, a l’equip docent, personal del PAS, monitoratge del menjador, extraescolars i famílies. A fi de recollir dades i fer una diagnosi sobre les accions que es realitzen a nivell escolar i familiar.

 

Amb les dades de les enquestes primer hem fet un buidatge per poder realitzar un gràfic de barres que el permeti visualitzar i  estudiar la informació recollida per poder comparar que es fa a l’escola i així formular propostes de millora.

 

 

Amb la diagnosi de les accions que es realitzen a l’escola i de les mancances o punts a millorar sobre el treball dels hàbits saludables els alumnes han realitzat propostes de millora a nivell de l’escola per optimitzar el seu treball i incidir en les mancances i punts febles trobats. Les propostes de millora es valoraran per fer la seva implementació de cara al proper curs.

Tot el treball quedarà recollit en una exposició que s’ubicarà al vestíbol de l’escola perquè tant alumnes, com famílies i tota la comunitat educativa puguin veure el treball realitzat.

El nostre producte final de l’Escola Sant Josep.

El nostre producte final és un mural que inclou tot el que fins ara havíem fet, el que hem après i les nostres propostes de millora sobre els hàbits saludables.

Aquest mural el tenim ubicat al hall de l’escola, què és un espai obert a tota la comunitat educativa, perquè pugin conèixer tot el procés realitzat i quin ha estat el resultat final. D’aquesta manera es pot sensibilitzar a totes les famílies, alumnes, mestres…que no han estat directament implicats en el projecte.

 

Avaluació del projecte.

S’han creat unes rúbriques per a cada activitat a realitzar i es van ensenyar als alumnes a l’inici de cada activitat. Degut a la curta durada de temps per portar a terme la implementació del projecte, només s’han pogut avaluar algunes activitats. Ens hem centrat, principalment, en l’avaluació de l’expressió oral.

El treball ha estat col·laboratiu i cooperatiu i això ha fet que la interrelació entre els alumnes hagi possibilitat la seva avaluació tant personal com la d’equip.

A més, hem utilitzat la carpeta d’aprenentatge per recollir l’avaluació.

 

Les evidències per saber si l’aprenentatge ha estat significatiu han quedat recollides en les rúbriques i amb l’intercanvi oral entre el propi alumnat.

Gràcies a l’observació directa del professorat hem pogut obtenir les dades individualitzades, fins i tot, durant el treball en grup.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de Sant Vicenç dels Horts que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.