Avaluació projecte H&H&H

Durant tot el procés s’ha anat reflexionant amb els nens sobre el treball que anaven portant a terme.
En molts dels casos hem hagut d’anar buscant solucions a dificultats o situacions amb les que no comptaven.
El fet de reflexionar i trobar solucions als diferents reptes ha estat una part important d’aquesta avaluació formativa.
L’avaluació final s’ha fet de forma explícita a l’hora de portar a terme “La veu dels alumnes” . En aquesta avaluació els alumnes havien d’explicar als altres tot el procés del que havien fet i quines situacions havien viscut a l’hora de portar-lo a terme.
El grup d’alumnes de l’hort va fer una valoració insitu, van anar a l’hort i entre ells van analitzar el resultat de tot el seu treball.

Com hem regulat i avaluat el procès d’aprenentatge?

Per aquest projecte  es va optar per avaluar els següents punts :

 20% Actitud i treball cooperatiu en l´aula tant individual com grupal (treball d´aula)

  • Avaluat gràcies a les graelles recollides pel professorat del treball diari realitzat pels alumnes

30%Treball escrit. Dossier degudament completat i annexos amb activitats del dossier 

  • El dossier elaborat i complimentat per tot els membres del grup.
  • Per tal de marcar el ritme de treball es van proposar unes activitats obligatòries per aprovar i unes altres opcionals tenint en ment els alumnes de ritme més ràpid, tenint en compte la diversitat que es va tenir en compte per a la valoració final.
  • Avaluada per l´equip de coordinació de crèdit de síntesis.
  • Instrument d´avaluació: Rúbrica

50% Presentació oral amb suport digital i presentació dels productes realitzats pel grup

 Eina d´avaluació : Rúbrica

Avaluada per el tribunal format per el equip docent

L´avaluació feien ús de la rúbrica presentada, atenent en la part de produccions a:

  • Realització de treballs manuals i artístics
  • La predisposició , participació, organització del mercat medieval així com la vestimenta d´acord amb l´època (mitjançant les fotos que van presentar els alumnes)
  • L´elaboració i presentació dels aliments que es trobaven en venta
  • L´exposició oral incloïa una coavaluació i autoavaluació per part del membres del grup.

Avaluació ” la Bicicletada”

L’avaluació del projecte s’ha fet dia a dia a través d’un diari de sessió. L’objectiu era que de manera col·lectiva detallessin què havien fet en aquella hora, com havien avançat la feina i què quedava pendent. Cada un dels grups assumia la responsabilitat d’explicar al grup de periodistes què havien fet, i aquest grup en última instància ho escrivien en el diari.

Per a què quedés un registre oral, un membre en representació del  grup al que pertanyia, també es gravava en vídeo explicant com havien treballat en aquella sessió.

El mestre també ha anat avaluant de manera continua sessió a sessió. Els 10 primers minuts abans de començar el projecte setmanal, es feia una retroacció a cada grup per tal que tingués present allò que havia de corregir i allò que havia de prioritzar en aquella hora.

Ha estat una manera d’avaluar molt productiva ja que ha permès a l’alumne saber en què estava fallant abans d’iniciar la tasca i poder encetar aquella hora de projecte amb els objectius molt més clars.

Avaluem “els invents”

Per avaluar als alumnes durant la realització del projecte s’han utilitzat rúbriques en gairebé totes les activitats. Algunes s’avaluaven a partir de resultats (treballs o tasques més específiques). Aquestes rúbriques han estat elaborades pels alumnes amb l’ajuda de la tutora, ells han escollit quins ítems eren més adients per la seva autoavaluació i per tant a l’hora de realitzar-la han entès quin procediment havien de seguir.

Cada alumne s’ha creat la seva carpeta d’aprenentatge on ha quedat recollida tota la seva feina durant el transcurs i realització del projecte. Dins d’aquesta carpeta hi ha totes les tasques de caràcter individual i a més a més una copia de tots els treballs en grup, així tots els alumnes poden observar totes les seves feines. D’aquesta manera tenen una idea més concreta de tot el que han treballat i els pot servir per reflexionar i explicar a altres persones que han realitzat. Amb aquestes carpetes hem observat els resultats individuals de cada alumne encara que molt del treball s’hagi realitzat en grups o de forma cooperativa.

La valoració per part dels alumnes i dels mestres del projecte és positiva i la proposta és continuar amb aquest tipus de metodologia el curs vinent. Tot això, a les autoavaluacions han quedat recollides propostes de millora que utilitzarem per posar en pràctica, ja que per a nosaltres el més important són les seves opinions.

AVALUACIÓ

A partir d’aquesta experiència, hem fet una reflexió de l’equip impulsor i hem creat unes bases d’orientació sobre com fer un projecte a infantil i primària per tal de tenir un punt de partida i una guia per implementar-los al curs vinent.

A més, per tal de fer-ho extensiu al claustre, partirem de les entrades del blog per anar explicant què hem fet i consensuar la base d’orientació que hem creat. Alhora, es compartiran experiències d’altres cursos relacionades amb projectes.

AVALUACIÓ

Es va elaborar una prova competencial on els nens havien d’imaginar que despertaven a l’època prehistòrica i havien d’explicar què farien durant aquell dia.

També es va portar a terme una valoració individual de cada alumne on explicaven com s’havien sentit, què havien après, quines dificultats havien trobat,

ENS AVALUEM!

Hem dedicat dues sessions per acordar com ens avaluaríem. Hem creat un document entre tots pactant els ítems a avaluar i la gradació de l’avaluació. Després hem dedicat una altra sessió a avaluar-nos.

Hem compartit les nostres avaluacions i hem fet comentaris als companys i companyes sobre si estàvem d’acord o no. Alguns de nosaltres tendim a avaluar-nos molt baix i d’altres molt alt.

Al llarg del projecte anàvem recordant els objectius i les activitats que avaluaríem.