El nostre mercat medieval

Els alumnes, en grups i gràcies al treball col·laboratiu, van crear:

-Anuncis medievals amb totes les dades necessàries informant del mercat medieval i simulant la grafia de l’època.

-Cartells d’alerta de la pesta negra amb informació sobre els símptomes i les conseqüències

-Escuts heràldics tot combinant la simbologia dels seus diferents cognoms i creant un escut inèdit.

-Decoració per al mercat amb el bestiari medieval

-Recepta medieval verificant que els ingredients i les mesures fossin adients a l’època

-Menjar medieval per vendre al mercat a la resta d’alumnes i professorat

Com ho hem implementat?

Els alumnes han treballat el crèdit de síntesi de 2n per grups de manera col·laborativa, respectant uns acords i desenvolupant uns rols, per, partint del seu coneixement previ i de les seves capacitats, poder fer front a totes les tasques requerides per a muntar el mercat medieval.

En les diferents tasques han hagut de desenvolupar l’argumentació, l’anàlisi, la recerca d’informació i finalment la creació. El fet de crear productes tangibles per al mercat els ha animat i els ha donat un sentit d’assoliment i progrés. Han comprès que la seva feina ha merescut la pena i han aconseguit muntar unes parades medievals de les quals han gaudit tant el professorat com la resta d’alumnat.

Ens presentem!

L’Institut Martí Dot és un institut públic situat a Sant Feliu de Llobregat amb 4 línies d’ESO, 2 línies de Batxillerat i cicles formatius de cuina, pastisseria i productes alimentaris.

Aquest és el primer curs que comencem a la Xarxa de Competències Bàsiques i els professors que hi hem participat ens hem centrat en:

-Aprendre dels projectes i canvis que estan realitzant altres centres de la xarxa

-Modificar els crèdits de síntesi per tal que el treball sigui més competencial i cooperatiu

-Crear sinèrgies entre diferents departaments per engegar petits projectes

Esperem continuar treballant el curs vinent per tal que el grup impulsor vagi creixent, poder estendre aquesta cultura d’aprenentatge continu i encetar més projectes engrescadors

Com hem regulat i avaluat el procès d’aprenentatge?

Per aquest projecte  es va optar per avaluar els següents punts :

 20% Actitud i treball cooperatiu en l´aula tant individual com grupal (treball d´aula)

 • Avaluat gràcies a les graelles recollides pel professorat del treball diari realitzat pels alumnes

30%Treball escrit. Dossier degudament completat i annexos amb activitats del dossier 

 • El dossier elaborat i complimentat per tot els membres del grup.
 • Per tal de marcar el ritme de treball es van proposar unes activitats obligatòries per aprovar i unes altres opcionals tenint en ment els alumnes de ritme més ràpid, tenint en compte la diversitat que es va tenir en compte per a la valoració final.
 • Avaluada per l´equip de coordinació de crèdit de síntesis.
 • Instrument d´avaluació: Rúbrica

50% Presentació oral amb suport digital i presentació dels productes realitzats pel grup

 Eina d´avaluació : Rúbrica

Avaluada per el tribunal format per el equip docent

L´avaluació feien ús de la rúbrica presentada, atenent en la part de produccions a:

 • Realització de treballs manuals i artístics
 • La predisposició , participació, organització del mercat medieval així com la vestimenta d´acord amb l´època (mitjançant les fotos que van presentar els alumnes)
 • L´elaboració i presentació dels aliments que es trobaven en venta
 • L´exposició oral incloïa una coavaluació i autoavaluació per part del membres del grup.

Mètode: aprenentatge actiu

En aquest projecte centrat en l’Edat Mitjana hem treballat seguint una metodologia de treball cooperatiu de manera que els alumnes que els alumnes havien d’adoptar diferents rols i fer la seva planificació del treball amb un calendari per tal d’assolir les tasques fixades.

Els grups de treball eren heterogenis de manera que els alumnes s’ajudaven els uns als altres a crear uns productes finals (escut heràldic, bestiari, cartell de la pesta negra, recepta medieval, mercat medieval, propaganda medieval) seguint la metodologia centrada en tasques. El fet de mostrar uns productes finals també a l’exposició fa que els alumnes vegin que van assolint els objectius i dóna un sentit a tot el projecte i fomenta l’autoestima.

Hem intentat realitzar activitats en què els alumnes puguin desenvolupar les diferents habilitats cognitives, per tal d’arribar a un coneixement d’ordre superior amb la creació dels productes finals seguint la piràmide revisada de Bloom, 2001. D’aquesta manera els alumnes havien de predir, imaginar, inventar i crear els seus producte finals per tal d’assolir els objectius plantejats.

Planifiquem!

Introducció:

Aquest projecte naix de la necessitat d’actualitzar el crèdit de síntesi de 2 d’ESO.

En aquest projecte vam pensar unir la major part de competències de les diferents matèries del currículum. Com a resultat vam decidir fer un projecte inspirat en l’època Medieval.

Planificació del projecte:

El projecte ha sigut planificat amb la finalitat de donar resposta a totes les matèries del currículum com li correspon a tot crèdit de síntesi.

 1. Contactar amb l’entitat del poble Espanyol per fer una visita a les seves instal·lacions i sobretot als tallers medievals que ofereixen. L’equip docent va elegir el taller de pintar vitralls per conèixer un dels oficis més antics de la història medieval.
 2. Visita amb l’alumnat de 2n d’ESO al Poble Espanyol i desenvolupament dels tallers per a posteriorment fer algunes activitats del crèdit de síntesi.
 3. Realització d’un dossier de treball proporcionat per Poble Espanyol on es posen en pràctica tots els conceptes estudiats i les tècniques adquirides durant la visita.
 4. Vam contactar amb la empresa “calaix de sastre”, empresa que organitza l’entitat Sancti Felicis, especialitzada en l’època medieval que ens va ajudar a preparar, planificar i organitzar el posterior mercat medieval que muntarien els alumnes. Així com també varen fer demostracions dels diferents esports i jocs medievals per a complementar tota la informació rebuda a la visita anterior.
 5. Preparació d’un mercat medieval per part dels alumnes de 2n d’ESO amb menjars típics de l’època. Tanmateix dins de les possibilitats van caracteritzar tant la indumentària com els elements escenogràfics que ambientaven el mercat.