Visita a la ràdio

El grup de periodistes de 6è van visitar la Ràdio Sant Feliu.

Els va rebre el locutor i van gravar una secció d’un programa radiofònic. Els hi van preguntar com estaven organitzant l’activitat, on hi aniríen i quines expectatives teníen.

Posteriorment a l’escola es va reproduïr per megafonia el programa i tota la comunitat educativa va poder gaudir i aprendre de l’experiència.

http://enacast.com/sharer/?type=podcast&radio=radiosantfeliu&program=elmirall&podcast_id=radiosantfeliu_podcast_4509&s=2361&ref=tw.Afegeix

Avaluació ” la Bicicletada”

L’avaluació del projecte s’ha fet dia a dia a través d’un diari de sessió. L’objectiu era que de manera col·lectiva detallessin què havien fet en aquella hora, com havien avançat la feina i què quedava pendent. Cada un dels grups assumia la responsabilitat d’explicar al grup de periodistes què havien fet, i aquest grup en última instància ho escrivien en el diari.

Per a què quedés un registre oral, un membre en representació del  grup al que pertanyia, també es gravava en vídeo explicant com havien treballat en aquella sessió.

El mestre també ha anat avaluant de manera continua sessió a sessió. Els 10 primers minuts abans de començar el projecte setmanal, es feia una retroacció a cada grup per tal que tingués present allò que havia de corregir i allò que havia de prioritzar en aquella hora.

Ha estat una manera d’avaluar molt productiva ja que ha permès a l’alumne saber en què estava fallant abans d’iniciar la tasca i poder encetar aquella hora de projecte amb els objectius molt més clars.

Com preparem una bicicletada?

Es fan sis grups de quatre persones cadascún.

Els equips o grups són:

  1. Exploradors
  2. Prevenció i salut
  3. Jocs
  4. Gestió
  5. Periodistes
  6. Mecànics

Els alumnes fan la demanda sobre quin grup volen pertànyer o la funció que volen fer.

El mestre prèviament, sense que ho sàpiguen els alumnes, ha donat un valor en funció de les habilitats i motivacions de cada alumne. Després ha fet els grups pertinents de manera que siguin heterogenis (un alumne amb rendiment alt, un amb rendiment baix i dos amb un rendiment normal) intentant respectar al màxim les preferències dels alumnes.

Com que molts d’aquests equips necessitaven ordinador per a fer les seves tasques, es va demanar al coordinador d’informàtica que hi haguessin sis portàtils disponibles amb accés a internet durant aquestes sessions.

Comencem: planificació del projecte

Des de fa uns anys és tradició que a finals de curs l’escola organitza una Bicicletada que consisteix en una ruta pel poble pels alumnes de cinquè i sisè, amb un itinerari prèviament planificat i amb l’objectiu de posar en valor els hàbits saludables i l’activitat física.

Aquest any, des de l’escola es va proposar als alumnes de sisè ser els organitzadors d’aquesta activitat.

Primerament es va fer un brainstorming en el que els alumnes havíen de dir quins creien que eren els passos necessaris per organitzar l’activitat. Algunes de les idees que van sorgir van ser:

– Pensar la ruta

–  Avisar a les famílies

– Muntar jocs pel final de l’itinerari

Seguidament, l’escola es va organitzar per tal que una hora a la setmana hi hagués dos mestres a l’aula per treballar el projecte.