Activitats interdisciplinars dins del projecte

A llengua castellana hem relacionat un taller realitzat per personal de l’AMB, amb l’explicació del cicle de l’aigua. Els nens i nenes han realitzat diferents experiments, on podien diferenciar l’aigua dolça i salada. Després han observat els diferents passos que segueix l’aigua per ser potable i arribar a les nostres cases i fonts.

A llengua anglesa hem treballat les diferències entre materials naturals i artificials. Mitjançant un dossier amb petites activitats els alumnes han après nou vocabulari relacionat amb la matèria. També han fet servir aquest vocabulari per realitzar cartolines explicatives per a aplicar-les a una altra activitat.

En aquestes dues sessions de llengües s’han emprat recursos digitals i jocs amb la PDI.

Treballem la recepta de cuina: La coca de sucre

Prèviament, es proposa a l’alumnat que vagin a la cuina de casa quan els seus pares estiguin preparant el dinar o el sopar i que responguin les preguntes següents:

– De quina manera canvien els aliments quan es cuinen?

– I quan els tallem?

– I quan els congelem?

– I en descongelar-los?

– Observeu alguna altra transformació?

Posteriorment, i ja a l’aula, entre tots hem posat en comú les respostes a les preguntes formulades el dia anterior. Amb tota la informació recollida, i després de fet un bon anàlisi, considerem oportú fer una coca! Quina gana

Ens dividim per grups no massa nombrosos i cadascun fa la seva pròpia recepta.

Un cop elaborada la portem a la cuina de l’escola per coure-la.

I una estoneta després… Sorpresa! Que bé que han quedat (algunes millor que d’altres…!).

Finalment ens les mengem i provem també les dels altres grups.

El veredicte final és que han quedat boníssimes! A més, ens ha ajudat a comprovar com pot canviar la matèria.

Anem al laboratori de l’institut

En aquesta sessió els alumnes van anar al laboratori de l’institut de la nostra zona per treballar la massa i el volum dels materials. Per fer-ho van utilitzar balances per pesar diferents objectes, ampolles, gots, …

Al final de la sessió, van arribar a les següents conclusions:

1) Els líquids tenen un volum fix però no tenen forma pròpia

2) Els sòlids tenen forma pròpia i el seu volum no canvia

3) Els gasos no tenen volum fix ni forma pròpia.

Aquí us deixem una pregunta per pensar… Què pesa més un quilo de plom o un quilo de palla?

Avaluem “els invents”

Per avaluar als alumnes durant la realització del projecte s’han utilitzat rúbriques en gairebé totes les activitats. Algunes s’avaluaven a partir de resultats (treballs o tasques més específiques). Aquestes rúbriques han estat elaborades pels alumnes amb l’ajuda de la tutora, ells han escollit quins ítems eren més adients per la seva autoavaluació i per tant a l’hora de realitzar-la han entès quin procediment havien de seguir.

Cada alumne s’ha creat la seva carpeta d’aprenentatge on ha quedat recollida tota la seva feina durant el transcurs i realització del projecte. Dins d’aquesta carpeta hi ha totes les tasques de caràcter individual i a més a més una copia de tots els treballs en grup, així tots els alumnes poden observar totes les seves feines. D’aquesta manera tenen una idea més concreta de tot el que han treballat i els pot servir per reflexionar i explicar a altres persones que han realitzat. Amb aquestes carpetes hem observat els resultats individuals de cada alumne encara que molt del treball s’hagi realitzat en grups o de forma cooperativa.

La valoració per part dels alumnes i dels mestres del projecte és positiva i la proposta és continuar amb aquest tipus de metodologia el curs vinent. Tot això, a les autoavaluacions han quedat recollides propostes de millora que utilitzarem per posar en pràctica, ja que per a nosaltres el més important són les seves opinions.

Ja som inventors

Pel tancament del projecte els nens i nenes de la classe de tercer han realitzat un invent. Estan molt contents amb els resultats i ens han explicat el procés i els materials que han utilitzat. Ara tenen molt clars els conceptes clau del projecte com per exemple; que és un prototip, quines utilitzacions pot tenir un mateix invent i els materials més adients per realitzar-lo en el cas de tenir l’oportunitat de portar-lo a terme en la vida real. Totes les famílies de la classe han ajudat a realitzar els invents i estem molt satisfets de la feina feta.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WEaWCa-JB3A[/youtube]

Una gran exposició!

Els productes finals son el invents de creació pròpia e individual  de cada alumne. La seva creació representa un repte real ja que han de posar-se en la pell dels inventors. Cada alumne ha pogut triar el tipus d’invent i  ha pogut escollir els materials que feien servir. La major part de la classe han triat materials respectuosos amb el medi ambient .

Per comunicar els resultats es va fer una exposició oberta a tota l’escola, companys i famílies, en la que van poder explicar tot el seu procés de creació.

També van fer una fira, on cada alumne intentava vendre el seus invents a la resta de la classe i algunes mestres de l’escola. Era el lloc on exposaven les característiques del seu invent, el procés de creació i el preu de mercat.

Invents per una societat més sostenible

El dia 13 d’abril es va fer una activitat amb els i les alumnes de tercer per treballar i connectar el projecte dels invents amb la sostenibilitat, havien de plasmar en un dibuix com s’imaginaven que haurien de ser les ciutats d’aquí a cinquanta anys per ser sostenibles.

La primera part d’aquesta activitat va consistir en un debat i reflexió sobre el que significa la sostenibilitat, es va parlar de quin model de ciutat tenim actualment: funcionament, organització, impactes sobre el medi. Vam valorar els aspectes positius i els negatius, i a partir d’aquí es van fer propostes de com haurien de ser les ciutats del futur per tal de ser sostenibles. També es va intentar que sortissin propostes noves i creatives a partir del treball previ que s’havia fet sobre els invents.

A la segona part de l’activitat els i les alumnes havien de fer un dibuix, individualment, a on reflectir

totes aquestes idees que s’havien parlat. Quines solucions hi veien ells i elles perquè les ciutats del futur fossin sostenibles? Podien pensar o inventar algun sistema per tal d’aconseguir aquesta fita?

Lonardo da Vinci, inventor i pintor

El passat 5 d’abril vam treballar la figura de Leonardo da Vinci amb els alumnes de la classe de tercer per veure que no només va ser un gran pintor sinó que també fou un inventor dels més pioners.

Hem projectat un Power Point on es parla de la seva figura i dels invents més rellevants que va crear per, tot seguit, realitzar una petita fitxa de manera individual. En ella hi ha un text referent al personatge i un seguit de preguntes de comprensió: Quin any va néixer? Quines eren les seves professions reconegudes? Esmentar alguns dels invents que va dissenyar. Penses que Leonardo va viure en una època adequada a les seves idees? Un cop realitzada individualment hem fet una posada en comú reflexionant sobre totes i cada una de les qüestions que han anat sorgint.

Per acabar, i de manera grupal, s’ha investigat i treballat sobre un invent. Hem repartit un full Din-A3 i han hagut d’imaginar quina seria l’evolució d’aq1uell invent en el futur, fent un dibuix del mateix i tenint ben present la finalitat que tindria, quins factors s’haurien actualitzat, quin materials s’haurien de fer servir i quin problema solucionaria.

Una nova metodologia

La finalitat de qualsevol projecte a l’aula és organitzar el treball per aconseguir que els alumnes siguin els protagonistes i fer-los responsables del seu propi aprenentatge.
Hem donat l’oportunitat de triar als nostres alumnes quins serien els temes més interessants a tractar o quins dels treballats anteriorment els han deixat amb ganes de saber-ne més. Després de parlar i fer pluja d’idees van considerar oportú treballar de manera més exhaustiva els invents.

Després d’uns dies de reflexió tothom va apuntar en un paper quines activitats o temes serien interessants a tractar durant el projecte. Finalment van sortir un total de 15 activitats amb temàtica molt diferent on tindríem oportunitat d’aprendre moltes coses, per exemple, el descobriment de la roba i com va canviar les nostres vides, el paper de la dona com a inventora, els transports (invenció de la roda o el cotxe), etc.

Per començar a estructurar una mica el tema, s’ha creat un mural gegant a classe on tots els alumnes poden observar sempre que ho considerin oportú quines són les curiositats respecte al tema, quines coses ja sabien i quines estan aprenent de noves. Així cada vegada que treballem el projecte recordem en quin punt estem i fins on volem arribar.

També han decidit entre tots com volen treballar el projecte, estan acostumats a treballar de manera molt individual, per aquest motiu han decidit que la majoria de tasques siguin en grup, ja que d’aquesta manera poden millorar aspectes com la negociació, valors de respecte, solidaritat i democràcia. Amb aquestes premisses sempre presents, han decidit entre tots els nens i nenes, quines activitats realitzaran i quina és l’organització més adient per portar-les a terme. De les 15 activitats que s’han plantejat de manera inicial s’ha organitzat al grup de la següent manera:

Distribució 25 alumnes per realitzar activitats del projecte “Els invents”

Historical inventions

A l’assignatura d’anglès i al llarg de dues sessions més una altra d’informàtica, s’han treballat alguns inventors i els seus invents mitjançant una fitxa on es parlava d’alguns invents antics i contemporanis, dels seus inventors i de la funció de cada invent. Mitjançant una sèrie de pistes i la feina en equip -aquesta feina es podia fer en petits grups- els alumnes han repassat ’estructures gramaticals simples (You can) i repetitives ja treballades i, a l’hora, i de forma inconscient, fer servir una estructura gramatical complexa (passive voice) que normalment no es faria servir amb alumnes d’aquest nivell.

Amb aquesta fitxa els alumnes han pogut descobrir mitjançant la interacció amb els seus companys alguns inventors i els seus invents i, a la vegada, descobrir i fer servir de forma activa una estructura gramatical complexa. Han construït un coneixement transversal doncs no només han pogut practicar la primera llengua estrangera sinó que també han adquirit coneixements relacionat amb l’àrea de medi i que podran aplicar directament al projecte que es du a terme.

S’han fet servir alguns invents que ja havien treballat prèviament amb la seva tutora per facilitar la identificació d’un contingut familiar en una llengua estrangera.

Per tal de poder assolir aquests continguts i familiaritzar-se amb les estructures lingüístiques treballades s’ha fet una fitxa, en col·laboració amb l’aula d’informàtica en la que els alumnes han agafat la identitat d’un inventor i han recordat el que van inventar. A l’aula d’anglès s’ha llegit en veu alta i les millor treballades s’han exposat al passadís davant de l’aula d’anglès.

Aquestes senzilles activitats han contribuit de forma activa al desenvolupament per part de l’alumne, de diferents competències relacionades amb les dimensions de comunicació oral, comprensió lector, expressió escrita, dimensió literària i plurilingüe i intercultural.

Per poder portar a terme aquesta tasca s’ha hagut de fer una petita coordinació amb la tutora, que és qui dirigeix tot el projecte, i amb l’especialista d’informàtica per poder valorar entre tots tres la adequació dels continguts i si era prou factible tenint en compte els coneixements previs i les habilitats dels alumnes a tercer curs de primària.