Biagrec, Qui som

Benvolguts companys/es som l’equip impulsor de l’Institut Miquel Biada de Mataró. Els mestres i professors som un col·lectiu molt actiu en fer que els nostres alumnes estiguin motivats en l’aprenentatge. Encarrilar aquestes activitats i poder tenir un seguiment que permeti donar sentit a totes les coses que fem, amb uns objectius clars i uns indicadors definits que ens permetin mesurar no només allò que els nois i noies aprenen sinó com s’han desenvolupat les tasques, sempre dona més seguretat. Aprendre d’altres centres amb més experiència facilita preveure i avançar-se davant situacions crítiques. De ben segur que serà una experiència enriquidora, en la que aprendrem moltíssim tan els membres que participem en la xarxa com tot l’equip impulsor del centre.

Estem a la vostra disposició. Fins aviat.

 

 

Biagrec, Avaluació

Aquesta ha estat la part que més ens ha costat de consensuar i definir a l’equip impulsor, atès que la distribució dels alumnes amb nous agrupaments i la fragmentació de tasques per comissions que sumades implicaran un únic producte final: les Olimpíades Gregues; dificulta fer una avaluació uniformada per tots.

Després de molt debatre en les reunions de l’equip impulsor sobre què avaluem, quins són els objectius que volem assolir i quins són els indicadors que podem recollir; hem acordat que un projecte que es basa en els valors de l’esport és més important assegurar l’assoliment d’aquests al llarg del projecte que no pas avaluar uns continguts. Hem consensuat que els continguts són un mer mitjà per aconseguir treballar els valors de la cooperació, l’esforç, el treball en equip, l’autonomia i el respecte. Considerem que és més important valorar el camí fet pels alumnes per organitzar els Jocs, que no pas els jocs en si.

A fi i efecte de poder avaluar aquest procés de construcció i aprenentatge conjunt, hem basat la nostra avaluació en dues eines diferenciades:

  1. Una coavaluació entre els membres de l’equip base i una autoavaluació que es faran de forma diària. Així com una valoració d’assoliment dels objectius generals a final del projecte. Per fer-la utilitzarem el quadern d’equip base de treball cooperatiu que els alumnes utilitzen al llarg del curs, amb algunes adaptacions al projecte a avaluar.

  1. Una avaluació per part dels docents que estiguin amb cada comissió. Aquesta es centrarà en valorar la implicació personal, l’organització dins de l’equip base i l’aprofitament. La valoració es farà de forma diària i a nivell individual en cadascun dels equips base de cada comissió. Aquesta part tindrà un valor d’un 60% dins del global de la nota final.

Biagrec, Implementació

Les Olimpíades es portaran a terme entre el 14 i el 20 de juny, setmana en que els alumnes es dedicaran exclusivament a treballar per organitzar els Jocs.

Ens plantegem tres dies on les comissions desenvoluparan totes les tasques que requereix la seva comissió, i que tindran detallades en un dossier amb orientacions i exemples que els poden inspirar.

D’altra banda, creiem oportú fer un dia d’assaig general (19/6/2018) a les pistes d’atletisme per fer les semifinals de les proves esportives entre els diferents atletes i així permetre un treball matemàtic sobre prendre les mesures de temps/distància i fer mitjanes i eliminatòries. També hem valorat la utilitat per les diferents comissions per fer-se seu l’espai, adaptar les propostes a les infraestructures i donar seguretat pel dia de la celebració.

El dimecres 20 de juny celebrarem les Olimpíades Gregues i els alumnes exposaran el seu producte final i tot el seu esforç al llarg d’aquests dies.

L’organització diària temporal es distribuirà en tres franges horàries:

  1. Primera hora on es reuniran per comissions i planificaran el treball a fer aquell dia. També serà el moment que representants de la comissió d’organització passaran per les diferents comissions a recollir en quin punt es troben i que els hi manca per fer.
  2. Les dues hores següents en les que es treballarà per comissions.
  3. La darrers franja d’una hora, en la que la primera part seguiran treballant per comissions i la darrera mitja hora tornaran amb el seu grup classe i els portaveus de cada equip base compartiran què han fet al llarg de la jornada. En aquest espai també es farà la autoavaluació i la coavaluació en els equips base.

Biagrec, Metodologia

Des de l’equip impulsor recollim les inquietuds dels alumnes de 1r d’ESO i des del centre d’interès que és els valors de l’esport, ens proposem quins són els objectius claus que volem treballar amb aquest projecte.

Coincidim tots que és una oportunitat magnífica per reforçar totes les tasques realitzades entorn la convivència, la cooperació, el treball en equip i el respecte que estem fent des de l’inici de curs.

Per impulsar aquests objectius decidim que hi hauran dues línies essencials:

  1. La primera és a nivell metodològic i es el treball cooperatiu; pràctica amb la que treballen molt sovint els alumnes i que es basa en agrupacions en equips base de 4 alumnes i de caràcter heterogeni. En aquests equips base hi ha uns rols/càrrecs distribuïts amb unes funcions determinades i uns compromisos grupals i individuals dels membres de l’equip.
  2. La segona és basa més a nivell organitzatiu de l’alumnat, ja que creiem positiu i enriquidor trencar l’organització habitual de classes i barrejar-los per comissions que desenvolupin tasques concretes dins el projecte general.

L’equip impulsor hem consensuat la divisió de les tasques que implica l’organització d’unes olimpíades en 5 comissions, on cadascuna s’encarregarà de crear els elements necessaris per portar-la a terme. Els càrrecs que s’estipulen són el de coordinador, portaveu, secretari i encarregat de material.

Aquestes comissions seran: Cerimònia d’inauguració, proves esportives, obra de teatre, cerimònia de clausura i una comissió transversal d’organització de la cerimònia i que coordini la resta de comissions.

Cada comissió estarà formada per un equip base de cadascuna de les classes de 1r d’ESO i estaran treballant en una aula amb 2-3 professors que els acompanyin i orientin.

Des de l’equip impulsor hem considerat que calia crear un espai de retrobament amb el grup classe i que els portaveus de les diverses comissions compartissin les tasques realitzades durant el dia, els problemes sorgits i la planificació del que resta per fer. Serà l’espai per coordinar les necessitats de cada comissió i col·laborar entre elles per millorar el projecte final.

Tot i la voluntat de crear unes noves agrupacions entre els alumnes, hem considerat oportú que les proves esportives dels Jocs Olímpics siguin competint entre els diferents grups classe, que per posar-nos en context s’han identificat amb una polis grega: Atenes, Corint, Esparta, Milet i Troia.

Biagrec, Planificació.

Per a nosaltres, l’acollida dels nostres alumnes a 1r d’ESO és fonamental perquè puguin adaptar-se i iniciar la seva etapa a l’institut sentint-se acompanyats tant pel professorat com pels altres alumnes del centre. Tan és així que els primers dies de curs es dediquen a activitats de coneixement dels companys i tutors, fent activitats de cohesió de grup, fent formació relacionada amb el programa de tutoria entre iguals entre d’altres activitats que els permeten conèixer el centre i aquells valors que ens defineixen. Els nois i noies venen de centres de tota la ciutat i aquesta gran diversitat fa que necessitem compartir què representa per nosaltres el nostre centre. És així com transferim com és d’important la resolució de conflictes i malentesos mitjançant el diàleg, el respecte, la tolerància… Una altra eina que ens és molt útil i que ens ha portat uns resultats molt positius han estat les lliguetes esportives a l’hora del pati. Aquesta activitat complementa l’acollida i l’adaptació d’aquests alumnes amb la resta d’alumnes de l’etapa del centre. L’equip docent de 1r d’ESO ha partit del treball dels valors que fomenta l’esport i que faciliten l’entesa, la pau, el treball en equip, la cooperació, el respecte…I els hem plantejat als nois i noies, si aquesta facilitat que ens permet la pràctica de l’esport només ho podem viure nosaltres o ja ve d’antic. Aprofitant el treball des de l’àmbit de les ciències socials de les etapes de la història hem volgut reviure l’època clàssica i el significat de les olimpíades com a època de treva entre els pobles.

La pregunta que hem llençat als alumnes és:“L’esport ens permet cooperar i respectar-nos més entre nosaltres?”

És així com hem donat forma a les BIAGREC. Projecte de síntesi de 1r d’ESO enguany. Projecte que com veureu,  ens permetrà que els nois i noies comparteixin els valors que fomenta el treball cooperatiu i l’esport.

Així doncs, entre els dies 14 i 19 de juny els alumnes hauran de treballar de valent per organitzar els Jocs Olímpics Biagrec i el dimecres 20 de juny celebrar-los a les pistes d’atletisme municipals de Mataró.