La veu dels alumnes

Els alumnes han valorat el projecte a través d’una enquesta del google Forms i a través d’una valoració global a l’aula.

Presentem algunes valoracions que han fet els alumnes de 1r i 4t d’ESO:

Valoracions dels alumnes de 4t

“Ha estat un projecte molt interessant ja que és un tema que ens arriba de molt a prop a tots. El treball en equip és una eina molt enriquidora però alhora complicat i laboriós. És important saber repartir bé les tasques entre tots els component per tal que tothom treballi per igual i això a vegades no és fàcil de fer.”

“Ha estat molt positiu poder treballar amb els alumnes de 1r i ara ens agradaria que fossin ells qui dissenyessin alguna activitat per nosaltres.”

“Ens agradaria fer aquest projecte molt més gran i així poder seguir compartint experiències amb alumnes d’altres cursos.”

“Ens ha agradat poder posar-nos en la pell del professor, per uns moments hem viscut  el que ells poden arribar a sentir.”

Comentaris sobre l’experiència viscuda  del s nens de primer:

“Ha estat una experiència interessant perquè el tema és molt important i el vam poder aprofundir.”

“Experiència bonica ja que el tema era de coses que passen a la vida i hem pogut reflexionar.”

“Ha estat molt bé perquè hem pogut compartir moltes coses amb els alumnes de 4t.”

“Els alumnes de 4t eren molt divertits tot i que alguns es notava que estaven una mica nerviosos. S’ho han “currat”!”

“Ens han ensenyat que tothom és diferent i que hem de respectar la igualtat de tracte a les persones.”

Avaluació

L’avaluació tindrà diferents fases:

 1. Avaluació de les activitats que es duran a terme lligades amb les diferents assignatures que estan implicades. Cada professor posarà una nota dins la seva assignatura.
 2. Avaluació del procés: tot el que es vagi fent relacionat amb el projecte, es recollirà en forma de “diari” en un Blog, que cada grup dissenyarà segons la seva pròpia creativitat. El blog s’avaluarà des d’Emprenedoria i Filosofia. I el seguiment global de tot el procés, veurà la nota reflectida a Cultura i Valors ètics.
 3. Avaluació de la feina diària: els dies que es dediquen a treballar el projecte, el professorat anota qui està treballant i qui no. També es faran aquestes anotacions els dies 9 i 12. I  es completaran amb una coavaluació i autoavaluació per part de l’alumnat.

L’alumne que no tingui aprovada aquesta part, en cap cas podrà aprovar el projecte.

 1. Exposició Final davant del Tribunal: aquí es presentarà la feina feta durant tot el projecte i el Producte final. El Blog, ens ajudarà a explicar tot el procés i les activitats viscudes. L’exposició es valorarà des de l’assignatura de Cultura i Valors ètics i tindrà els següents apartats:
 • Exposició oral: 3 punts
 • Bloc/Resum activitats (procés): 3 punts
 • Campanya/Producte Final: 4 punts
 1. Campanya feta a 1r d’ESO: es durà a terme per la Diada de Sant Jordi i es valorarà la nota assolida en el 3r trimestre de Cultura i Valors ètics.

S’han utilitzat les següents rúbriques:

AVALUACIÓ EXPOSICIÓ ORAL Molt adequat (1 punts) Adequat  (0.75 punts) Bastant (0.50 punts) Gens (0.25 punts)
Llenguatge verbal i no verbal To de veu apropiat i llenguatge precís. Fluida. Participativa. Fluida. Es segueix amb interès. Clara i entenedora, en general. Poc clara. Difícil de seguir.
Materials de suport Força interessants i atractius. Han estat un excel·lent suport. Adequats. Han ajudat a entendre els conceptes. Adequats, encara que no els han sabut aprofitar. Pocs i no gaire encertats.
Planificació / Coneixement del tema Domina la presentació i el tema gràcies a una  excel·lent planificació conjunta del treball. Coneix la planificació global i té un cert domini del tema. Mostra un pobre coneixement  de la planificació global i domina només algunes parts del tema que exposa. Mostra desorganització i molt poc domini del tema exposat.

 

AVALUACIÓ BLOC  

Molt bé

(1 punts)

       

(0,75 punts)

Regular

(0,5 punt)

Cal millorar (0.25 punts)
Expressió escrita El textos estan escrits en un registre adequat. L’ortografia i la sintaxi són  correctes Hi ha algunes errades sintàctiques i/o ortogràfiques, però en general les idees estan ben explicades Hi ha moltes errades sintàctiques i/o ortogràfiques. El text és incoherent o irrellevant
Atractiu La part estètica del bloc està molt ben treballada. El conjunt és harmònic i aconsegueix l’atenció del lector gràcies a les il·lustracions. L’equip ha buscat que el bloc tingui un aspecte original Estil coherent de totes les entrades, hi ha bones il·lustracions, però l’aspecte no és original (es fa servir alguna model prefixat per a l’aparença del bloc sense fer-li cap modificació) L’estil no és coherent o les imatges són molt pobres, no aporten res Només text o estil molt poc treballat
Contingut En el bloc s’expliquen totes les activitats fetes de  manera detallada En el bloc s’expliquen totes les activitats fetes però sense aprofundir Falten algunes activitats per explicar Falten la majoria de les activitats per explicar

 

AVALUACIÓ DEL PRODUCTE FINAL Molt bé

(1punt)

(0.75)

Regular

(0.50)

Cal millorar

(0.25 punts)

Organització Grup  

Organització correcta del grup amb molt bona distribució de tasques, responsabilitats i presa de decisions.

Treballen en equip. Només hi ha alguna mancança en la distribució de tasques i responsabilitats El grup s’organitza amb repartiment desigual de tasques. No comparteix informacions ni decisions Al grup li costa molt organitzar-se, no acaben de repartir responsabilitats i prendre decisions en comú.

Originalitat /Nivell de dificultat

 

Producte  innovador, creatiu, amb ús de recursos atractius.

Hi ha matisos innovadors i creatiu.  

Introdueixen alguns matisos innovadors

 

És un producte poc creatiu, amb aspectes molt repetits

Adequació a la Finalitat  

Reflecteix perfectament el missatge a transmetre i és adequat al públic destinatari.

 

Queda clar el missatge a transmetre però no es transmet de forma atractiva.

 

La idea s’intueix però no acaba de ser prou atractiva pel públic a qui va dirigit.

 

No queda clara la idea a transmetre i no és adequat al públic receptor.

Aprofundiment del tema  

Descripció clara i bona quantitat de detalls

Descripció clara amb poca quantitat de detalls. Descripció ambigua i alguns detalls no clarifiquen el tema. Descripció incorrecta sense detalls significatius o escassos.

 

COAVALUACIÓ  

Molt bé

(2’5 punts)

        

(2 punts)

Regular

(1 punt)

Cal millorar

(0.5 punts)

Implicació amb el tema Ha posat molt d’interès i he adquirit molts coneixements Ha posat interès i he adquirit certs coneixements Ha posat poc interès i he adquirit molt pocs coneixements. No ha aconseguit interessar-me pel tema i m’ha aportat molt pocs coneixements.
Relació interpersonal Ha treballat amb constància cada dia i he fet aportacions molt rellevants Ha treballat la major part del temps i he fet aportacions rellevants M´ha mostrat inconstant a l´hora de treballar i he fet poques aportacions Ha treballat molt poc i no he fet cap aportació
Producte final Ha participat plenament en l’elaboració del producte final i he aportat moltes idees Ha participat en l’elaboració del producte però no he aportat moltes idees Ha participat poc en l’elaboració del producte i he aportat poques idees No ha aportat gairebé cap idea i he participat el mínim.
Interacció amb el grup He col·laborat sempre amb els meus companys i he estat molt participatiu en les tasques del grup He col·laborat bastant i he estat participatiu amb les tasques del grup En ocasions no he fet la feina que em pertocava i no m’he mostrat molt participatiu He participat molt poc  perquè no m’he entès amb el  grup

 

AUTOAVALUACIÓ

 

 

Molt bé

(2’5 punts)

        

(2 punts)

Regular

(1 punt)

Cal millorar

(0.5 punts)

Implicació amb el tema He posat molt d’interès i he adquirit molts coneixements He posat interès i he adquirit certs coneixements He posat poc interès i he adquirit molt pocs coneixements. No he aconseguit interessar-me pel tema i m’ha aportat molt pocs coneixements.

Relació interpersonal

He treballat amb constància cada dia i he fet aportacions molt rellevants He treballat la major part del temps i he fet aportacions rellevants M´he mostrat inconstant a l´hora de treballar i he fet poques aportacions He treballat molt poc i no he fet cap aportació
Producte final He participat plenament en l’elaboració del producte final i he aportat moltes idees He participat en l’elaboració del producte però no he aportat moltes idees He participat poc en l’elaboració del producte i he aportat poques idees No he aportat gairebé cap idea i he participat el mínim.
Interacció amb el grup He col·laborat sempre amb els meus companys i he estat molt participatiu en les tasques del grup He col·laborat bastant i he estat participatiu amb les tasques del grup En ocasions no he fet la feina que em pertocava i no m’he mostrat molt participatiu He participat molt poc  perquè no m’he entès amb el  grup

 

Producte final

El producte final del projecte serà fer una campanya de sensibilització dirigida als alumnes de 1r d’ESO, on es parli  del tractament a la diversitat.

Aquesta Campanya la presentarem a través d’un producte que pot tenir formes molt diverses, ja sigui un vídeo, un lipdub, una instal·lació, un graffity, etc. D’això dependrà la imaginació i destresa de cada grup per fer entendre al “món” que ser diferents no ha de ser una vergonya sinó una qualitat per fer un món més divers i millor.

Presentem algunes imatges relacionades amb el producte final del projecte:

Implementació

 • Inici del projecte: 15 de gener del 2018
 • Activitats del projecte: distribuïdes entre els mesos de gener, febrer i març.
 • Dies 9 i 12 de març: aturada de les classes d’horari habitual i dedicació plena al projecte per acabar el producte final  i preparar la presentació davant del tribunal de professors.
 • Dia 12: les últimes hores es dediquen a fer l’exposició i un cop acabades totes es fa una reflexió i Feed Back en grup sobre la feina feta i els treballs exposats.
 • Dia 16 d’abril: aturada de les classes d’horari habitual per preparar la Campanya de Sensibilització que durant a terme als alumnes de 1r d’ESO
 • Dia 23 d’abril: Campanya de Sensibilització: distribució en diferents aules de tots els tallers preparats per l’alumnat i exposició dels productes finals a l’institut.

Qui som?

Som el grup impulsor de la Xarxa de competències bàsiques de l’Institut Damià Campeny de Mataró. Som un grup de 40 professors/es inclosos els dos coordinadors.

Som un centre públic situat al centre de Mataró i on impartim 4 línies d’ESO (a 4t només 3) i Batxillerat científic-tecnològic i humanístic-social amb 4 primers i 3 segons.

Estem treballant en 4 projectes, dels quals implementarem 4 (un a cada nivell de l’ESO). D’aquests quatre, documentarem al bloc el de 4t d’ESO, “La diversitat dins la igualtat. Tots som diferents, tots som iguals”.

Planificació

 1. Treball per àrees: Per a desenvolupar el projecte s’han implicat les següents àrees: català, castellà, anglès, matemàtiques, educació física, llatí, filosofia, emprenedoria i cultura i valors ètics. Dins de cada una d’elles s’ha treballat, partint dels interessos de l’alumnat, una activitat relacionada amb el projecte.
 2. Treball per grups: a partir del treball realitzat a les diferents àrees durant el segon trimestre, els alumnes han fet una aturada per treballar en grups heterogenis durant dos dies al març i, posteriorment, un altre dia a l’abril per tal de posar en comú tota la feina realitzada a les diferents àrees i per preparar el producte final i la campanya de sensibilització.
 3. Exposició oral del procés i presentació del producte final davant d’un tribunal.
 4. Campanya de sensibilització a 1r d’ESO dels productes creats per l’alumnat.
 5. Exposició de tots els treballs el dia de Sant Jordi.

Metodologia

El punt de partida és un centre d’interès de l’alumnat: des de tutoria, els alumnes, continuant amb l’activitat d’acollida als alumnes de 1r, plantegen la idea de fer més activitats amb ells.

D’aquest primer centre d’interès, es fa una pluja d’idees en grup i es veu l’oportunitat  de transmetre una idea positiva i global sobre la diversitat que hi ha al món i dins les aules.

Les metodologies utilitzades a les diferents etapes del procés han estat:

 1. Des de tutoria i Cultura i Valors els alumnes proposen, en grup, diferents activitats per tal de conèixer la diversitat del món en diferents àmbits. L’alumnat construeix el seu propi coneixement a través de la formulació de preguntes i fent recerca de nous coneixements.
 2. Es fan grups heterogenis de treball donant total prioritat al treball cooperatiu.
 3. Des de les diferents àrees es fan treballs sobre temàtiques relacionades amb el projecte, que van recollint els alumnes per posar-ho en comú dins el seu grup.
 4. L’alumnat assisteix en grup a diferents xerrades i tallers, així com teatres-debat sobre el tema del projecte. Activitats que han estat programades a partir dels interessos i propostes dels alumnes.
 5. De totes les activitats que es van fent, cada grup fa un recull en el seu bloc.
 6. Es fa una aturada de les classes ordinàries i es plantegen 2 dies de treball dedicats exclusivament al projecte. Els alumnes organitzats en els seus grups de treball, es disposen a crear un Producte Final sobre tot el que han treballat i viscut.
 7. El producte final implica: creació, imaginació, elaboració, investigació, diàleg i processos de construcció en grup per tal de fer un Producte prou interessant i amb un missatge clar per poder fer la Campanya de sensibilització a l’alumnat de 1r d’ESO.
 8. Exposició del Producte Final creat per cada grup, davant d’un Tribunal de professors que avaluen i validen la seva implementació. L’avaluació es fa mitjançant rúbriques.
 9. Aturada d’un dia per preparar la Campanya de sensibilització a 1r d’ESO.
 10. Campanya a 1r d’ESO: els alumnes de 4t duen a terme l’acció planificada amb l’objectiu de transmetre el missatge que han elaborat a partir de tot el procés que s’ha dut a terme durant el Projecte.
 11. Es fan diferents tallers, portats pels alumnes de 4t, per on passa tot l’alumnat de 1r.

Exemples de murals amb algunes planificacions: