La veu dels alumnes – Ajuda’m a ajudar-te – Escola Cirera –

El projecte Ajuda´m que t´ajudaré sobre la protectora d´animals de Mataró SPAM dut a terme pels alumnes de sisè l´han trobat INTERESSANT perquè han après com han d´actuar si es troben amb un animal al carrer: trucar a la policia municipal i aquesta ja contactarà amb la SPAM. Destaquen sobretot l´idea de que els animals et poden a agradar més o menys, però s´han de respectar. Si decideixes tenir un animal a casa l´has de cuidar i no el pots abandonar.
L´han trobat DIVERTIT perquè ha vingut la secretària de la protectora a l´escola a parlar amb ells sobre els seus objectius i nosaltres hem anat a visitar el seu refugi del Pilé.

Estan CONTENTS perquè han fet activitats diferents de les que fan normalment. Han posat la veu en off a un video “L´Espera” que té SPAM a la seva pàgina web. Han escrit un rap dedicat a la campanya de recaptació d´aliments i material per a la protectora i també els ha agradat molt fer un tríptic per a les famílies de l´escola per motivar-les a col.laborar en aquesta campanya.

Destacant positivament el treball que han fet en equip per tal d´assolir un objectiu comú.
Finalment parlen d´UNA EXPERIÈNCIA BONICA perquè han pogut ajudar als animals abandonats de la protectora. Saben que aquesta entitat té un esperit altruista, el de donar una segona oportunitat els animals que no tenen una llar que els aculli.

Producte final – Escola Cirera

Quin producte final han de fer els alumnes?

Els nostres alumnes des d’un principi sabien que farien tot un seguit d’activitats encaminades a fer propaganda per tal de realitzar la recollida o recapte d’elements rellevants que necessita una associació (dedicada a tenir cura d’animals maltractats i abandonats) per a portar a terme el bon funcionament  de l’activitat de l’entitat SPAM.

Col·laborarem amb alguna entitat externa? Sí, l’entitat és SPAM:

 

Societat Protectora d’Animals de Mataró

Els resultats s’han comunicat acceptant els reptes que han estat reals, tot i fent aquestes activitats:

 1. Realització d’un vídeo, afegint-hi un àudio gravat per ells sobre del vídeo capturat des de la web de l’SPAM, el qual no tenia veu i els alumnes li han posat la veu en off.
 2. Realització d’un tríptic  consciènciant a la  comunitat escolar de la necessitat de participar en accions solidàries com la d’ajudar.
 3. Han fet 2 murals/cartelleres per a tenir exposat permanentment la informació del recapte.
 4. Realització d’una cançó a mode de rap parlant i exposant emocions i sentiments relacionats amb el tema.
 5.  Recollida de productes per fer la posterior entrega a l’entitat: SPAM.

 

El Gran Repte:

El resultat final s’ha vinculat directament amb els resultats doncs aquests han estat el propòsit i els fruits obtinguts basant-nos amb la pregunta guia “Com podem ajudar als animals abandonats de la nostra ciutat”?

Les presentacions han estat públiques tant en la recollida de dades com la producció oral on s’han gravat els autors/es expressant les necessitats que ofereix el fet de col·laborar amb entitats properes a l’alumne per tal d’afavorir la resolució de la pregunta guia.

El producte final va dirigit a tot l’àmbit educatiu: alumnes, mestres, famílies… i qualsevol persona a qui s’hagi fet arribar el nostre propòsit.

 

Implementació – Ajuda’m a ajudar-te – Escola Cirera

Per fer el projecte s’organitzen grups heterogenis d’alumnes de 6è de primària. Els components dels diversos equips treballen amb ordinador, de forma simultània, cercant informació, creant un àudio publicitari, un tríptic, una pancarta propagandística i deixant constància del seu treball a tots els grups implicats en el projecte.

El professorat recorda els objectius del projecte, explica el producte final que cal obtenir en acabar-lo, les pautes principals de treball, i dóna a conèixer els criteris d’avaluació.

Al llarg del procés es vetlla per tal que els alumnes s’impliquin en el projecte, i desenvolupin al màxim la creativitat i l’autonomia.

En finalitzar-lo es valora l’àudio publicitari, el tríptic, la pancarta propagandística i l’exposició oral del projecte amb determinades eines d’avaluació. Els alumnes també valoren i opinen sobre el treball realitzat.

Treball en equip dels docents: Com ens coordinem per presentar els continguts procedents de diverses àrees/matèries de manera integrada?

S’estableixen el objectius següents:

OBJECTIUS COMUNS A TOTES LES ÀREES

 • Afavorir un aprenentatge motivador, que enforteixi l’autoconfiança a fi que els i les alumnes prenguin les seves pròpies decisions i aprenguin a actuar de forma independent.
 • Utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, elaboració i presentació, amb ajut dels mètodes tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies.
 • Fomentar la interacció i l’autonomia.
 • Assumir la doble responsabilitat d’aprendre i d’ajudar a aprendre mitjançant un treball col·laboratiu.
 • Estructurar un treball de gran envergadura emocional i potenciació dels valors personals i d’altri.

Avaluació – Ajuda’m a ajudar-te – Escola Cirera

L’avaluació del projecte es fa a partir de la presentació de les activitats grupals que realitzaran en els diferents àmbits i moments, a partir de quatre elements:

 1. Autoavaluació: avaluació personal de cadascun dels membres del grup. Tant pel que fa a la seva tasca, com pel que fa a la tasca dels seus companys.
 2. Rúbrica d’avaluació: el document que hem elaborat per als problemes matemàtics on s’ha treballat les gràfiques i el tractament de dades i que s’usarà per avaluar de manera complexa processos o resultats educatius.
 3. Coavaluació: avaluació grupal i individual de la qualitat de la presentació per part de tot el grup classe
 4. Avaluació sumativa: avaluació dels professors responsables del grup, considerant la qualitat de la presentació seguint la rúbrica de presentacions de manera oral dels treballs i la rúbrica de problemes matemàtics ( estadística: recollida de dades, tractament de la informació i elaboració de gràfiques)

 

Així doncs, el dia de la presentació es distribuiran uns fulls avaluatius per valorar la feina i la dels  companys.

Metodologia – Ajuda’m a ajudar-te – Escola Cirera

El nostre projecte “Ajuda’m a ajudar-te” el situarem a 6è de primària de l’escola Cirera de Mataró i li donarem ressò a través del bloc del nivell de 6è com de la web de l’escola Cirera.

Clica per veure el nostre bloc.

L’ equip docent del projecte explicarà el producte final a obtenir i les pautes principals de treball.

Es treballarà en diferents espais del centre: aules, aula d’informàtica i entrada de l’escola.

El projecte s’iniciarà les darreres setmanes del segon trimestre del curs 2017/2018

Els alumnes treballaran amb diferents eines digitals: pàgina web, vídeos, àudios, mòbils, eines ofimàtiques…

Cada grup de treball disposarà del seu propi material i eines. Aniran actualitzant tota la informació i treball que s’ha desenvolupat dia a dia.

La durada del projecte serà de 3 setmanes (16 hores lectives).

La metodologia que s’ha fet servir per tal de fer el projecte són:

 • Grups cooperatius.
 • Activitats d’investigació i recerca
 • Elaboració d’elements propagandístics i publicitaris en petit i gran grup
 • Activitats digitals i amb mòbils.
 • Activitats plàstiques

Les àrees treballades:

 • Àmbit de la llengua catalana i castellana
 • Àmbit matemàtic
 • Àmbit d’educació en valors
 • Competència digital
 • Àmbit artístic: plàstica

Planificació- Ajuda’m a ajudar-te – Escola Cirera

Què pretèn?

Donar resposta a la necessitat d’organitzar els continguts educatius des d’una perspectiva  globalitzadora i interdisciplinar creant situacions de treball on l’alumnat pugui, a partir d’un plantejament inicial  i dels seus coneixements previs, incentivar processos d’investigació que suposin cercar, seleccionar  i interpretar la informació a través de fonts diverses i relacionar-los amb el que ja saben.

En aquest projecte els nostres alumnes han començat a treballar a partir de les preguntes que han sorgit en relació al tema. Preguntes que calia pensar molt bé per tal que ens aportin informació, que ens facin pensar, que ens aboquin a investigar, a buscar…que ens facin dubtar.

D’altra banda, els introduirem la sessió motivadora i inicial d’un vídeo anomenat :

“L’espera”:

Es planteja el projecte als alumnes de 6è de primària arran de la premisa activa “Ajuda’m a ajudar-te” ja que vàries notícies han arribat a l’aula sobre maltractaments i abandonament d’animals a la nostra ciutat. El tema ha creat inquietuds a l’aula que ha portat a tota una sèrie de preguntes i accions encaminades a “com podem ajudar els animals abandonats de la nostra ciutat.”

S’acorda fer una pancarta publicitària, així com un tríptic adreçat a les famílies de la nostra escola per conscienciar-les de les necessitats que tenen certes entitats de casa nostra que els calen elements/materials per continuar endavant amb la seva feina de recollida i acolliment d’animals maltractats i/o abandonats.

Els alumnes esdevenen protagonistes del que treballaran i aprendran, i interessant-se pel treball a desenvolupar.

Es configuren grups de treball col·laboratius i heterogenis. Aprofitant els diferents potencials i les diverses capacitats dels alumnes, es pacten rols entre ells que impliquin diferents tasques i/o responsabilitats.

Es configura un calendari per desenvolupar el projecte i se’ls fa arribar els objectius abans de començar el treball.

Es decideix difondre l’anunci en forma d’àudio i argumentar els avantatges i inconvenients de l’abandonament d’animals a la nostra ciutat; així com una pancarta propagandística i un tríptic on es plasmarà què cal que les famílies de la nostra escola portin per a donar-ho a les Organitzacions de la nostra ciutat amb qui ells pensen col·laborar fent un recapte d’elements necessaris per a lliurar-lo a una de les entitats: SPAM de Mataró.

Qui som – Ajuda’m a ajudar-te – Escola Cirera

 

Qui som? ESCOLA CIRERA

La nostra escola va néixer fruit de la unió de tres escoles: per un costat el Jaume Recoder, l’Escola Thos i Codina i l’Escola Joanot Martorell. Ubicada al barri de Cirera a l’avinguda Corregiment.

Actualment l’escola és de doble línia, tret dels nivells de’Infantil que sols és d’una línia degut a la baixada de la natalitat dels darrers anys.

Tenim la voluntat de tirar endavant projectes interdisciplinaris, motivadors, que sensibilitzin i que, a més, cobreixin aspectes importants per a la formació dels nostres alumnes per a arribar a ser competents.

Volem construir els nostres propis projectes, les nostres pròpies propostes didàctiques, que ens ajudin a innovar des de dins, pensant específicament en les característiques i necessitats de l’alumnat del nostre centre.

Durant la realització del projecte, voldrem que l’alumnat investigui i busqui informació per a passar després a estructurar-la i plasmar-la de la forma més adequada.

Aquesta riquesa de competència serà possible perquè incorporarem en ells alguns components clau com ara el fet de plantejar situacions-problema que cal resoldre o aclarir, incentivar la participació, posar en pràctica una avaluació contínua i dinàmica que portin l’alumnat a dissenyar i concretar accions de solució a les qüestions plantejades i que puguin ser extrapolable a la vida quotidiana per a què en puguin fer-ne ús fora de la seva escola.

Us deixem una imatge de la nostra escola.

 

PROJECTE
L’escola Cirera participa a la Xarxa de Competències Bàsiques des del curs 2016-17, així que enguany és la nostra segona experiència. El fet de participar-hi fa que la nostra organització dels recursos humans estigui formada per un equip de docents que té com a objectiu reflexionar sobre la gestió i l’avaluació del currículum per competències en vistes a la millora de resultats de l’alumnat.

Enguany volem  elaborar instruments d’avaluació que posarem en pràctica a la nostra escola. Tals com rúbriques, Graelles de coavaluació de les exposicions orals , una Base d’orientació: Com elaborar un tríptic informatiu i l’aplicació de les graelles de coavaluació: Com fer una bona exposició oral ( veu en off)

El nostre projecte “Ajuda’m a ajudar-te” el situarem a 6è de primària de l’escola Cirera de Mataró. La classe està integrada per 22 alumnes i dotada amb un equip de 7 mestres que formen part del grup impulsor, entre els quals som: la mestra tutora, la mestra de Castellà, la mestra de religió, mestre de Suport/Reforç, la mestra de música, la mestra d’anglès i la mestra de 2n.

L’aula disposa de dos espais ben diferenciats: un d’ells és com qualsevol aula tradicional amb les taules disposades per poder treballar les matèries per equips formats per integrants on cadascun destaca per les seves habilitats, amb unes funcions acordades i ben delimitades. L’altre espai amb un entarimat on es faran els treballs plàstics,  assajos, assemblees per a la presa de decisió d’acords  i altres afers com la posada en comú dels resultats matemàtics.