Com avaluem?

Els nens s’han engrescat molt durant tot el procés.
Les tutores hem fet servir l’observació i el registre diari com a eina.
Primerament, vam valorar el saber plantejar-se preguntes sobre els invertebrats i utilitzar estratègies de recerca de dades durant les sortides al pati per observar i trobar invertebrats.

Un segon moment va ser durant la recerca d’informació, per trobar resposta a les preguntes plantejades. S’han avaluat les seves estratègies per omplir un dossier amb tota la informació recollida pel grup.

Al llarg de tot el procés s’han promogut espais de reflexió en el quals els alumnes havien d’autoavaluar-se i coavaluar als seus companys i la seva implicació a l’hora de treballar cooperativament.

Finalment, s’ha avaluat com els nens han fet servir els coneixements apresos a l’hora de fer la maqueta de l’invertebrat escollit. L’exposició oral final per compartir la informació i presentar la maqueta la van avaluar els alumnes amb una rúbrica en la qual es van acordar els punts importants prèviament.

https://photos.app.goo.gl/aSdwIQGMLJXYKvjA2

Veiem resultats!

Durant el projecte els alumnes han estat súper motivats per aprendre tot el que volien saber sobre els invertebrats. Les activitats per valorar l’evolució dels nens han estat les següents:

1. Claus dicotòmiques:

Aprofitant que havien estudiat els diferents grups d’invertebrats, van elaborar una classificació d’alguns animals mitjançant claus dicotòmiques. Per fer-ho havien de recordar les seves característiques físiques i anar seguint les pistes per tal d’ordenar-los cadascú al seu lloc.

2. Recerca d’informació i elaboració de maquetes:

Després de la investigació sobre els diferents grups d’invertebrats van descobrir animals increïbles i van voler investigar-ne més en profunditat alguns en concret, així doncs, per parelles, van fer recerca d’informació sobre un animal triat per ells: grup al que pertany, característiques físiques, reproducció, alimentació, respiració, relació i sobretot, quina funció realitzen aquests animals i quina podria ser la raó de la seva existència i ho van plasmar tot en cartolines.
Un cop acabada la recerca van fer maquetes, amb la consigna de que havien de ser fidels a la realitat per tal de mostrar si havien entès com era aquell animal.
Més tard van fer presentacions a la resta de la classe i finalment es va exposar tot al vestíbul de l’escola, per tal que les famílies i la resta de nens i nenes poguessin gaudir dels resultats finals.

3. Conversa:

Donat que havien sorgit preguntes importants durant el procés de realització del projecte, com ara: per què existien els invertebrats, quin és l’animal més important del món o si podríem viure sense insectes, vam fer una conversa a on tornaven a explicar les funcions dels animals que havien treballat, van sortir temes molt interessants com ara que les marietes ajuden als pagesos eliminant plagues d’altres insectes que podrien fer malbé la collita, que les formigues i els cucs de terra ajuden a oxigenar la terra fent camins per sota, o que les abelles ajuden a pol•linitzar les plantes i això les ajuda a reproduir-se.

Gràcies a tota aquesta informació van decidir que l’animal més important del món eren les abelles i que per tant, no podríem viure sense els insectes.

Les conclusions dels nostre projecte també estan exposades al vestíbul de l’escola juntament amb les maquetes.

4. Mural sobre l’evolució del nostre projecte:

Des del començament del projecte, han anat sorgint nous dubtes que ens han anat guiant a l’hora d’encaminar-lo cap a un costat o cap a l’altre, i per no perdre de vista les nostres inquietuds i objectius, hem anat elaborant un mural gegant a l’aula amb tot el que anàvem descobrint.

https://photos.app.goo.gl/3s46mlO5koDdtm5s2

Implementació

La informació per a elaborar el projecte l’han anat extraient de diversos llocs que van des d’internet, a llibres especialitzats, revistes, informació d’altres alumnes de l’escola, experts en el tema, documentals i altres vídeos de divulgació científica.

Un cop a l’aula els alumnes intercanvien la informació, la treballen, trien aquella que els resulta important rellevant i elaboren diverses activitats amb ella.

Tal i com s’ha comentat en una altra entrada, els alumnes estan asseguts en grups base de 4-5 alumnes, cosa que facilita la realització de tècniques de treball cooperatiu. Les que hem treballat han estat la lectura compartida, l’1-2-4, la parada de 3 minuts i la substància.

El procés de producció va quedant plasmat a la paret de l’aula, a on des del principi s’elaboren esquemes i murals sobre tot allò que anem treballant.

https://photos.app.goo.gl/7ZA12VLtBIJLcMKx2

Com ho fem?

Dins el grup classe els alumnes formen grups base heterogenis amb una estructura ABBC on A són els alumnes més capaços d’ajudar, els C els més necessitats d’ajuda i els B la resta dels alumnes.

Els grups base s’autogestionen fent l’assignació de rols. A partir del projecte presentat s’han dissenyat les activitats més adequades per portar a terme tots els apartats en els quals s’ha dividit el projecte. El fil conductor ha estat els invertebrats. A partir d’aquí s’han realitzat activitats de llengua catalana i castellana, matemàtiques, plàstica i medi.

A partir de la pregunta inicial: “Quin és l’animal més petit que viu al pati?” es fa una pluja d’idees, es visualitza un vídeo que dóna peu a fer-se més preguntes. La recerca la fan a través de pàgines web d’internet, consulta de llibres i preguntes a companys de l’escola que havien treballat les plantes i per tant la seva vinculació amb els insectes.

S’han fet posades en comú en grups d’experts i de cada grup base a la resta de grups.
Cada grup base s’ha autoavaluat. S’ha fet pública la creació de les maquetes d’invertebrats en una exposició dins l’escola.

https://photos.app.goo.gl/pJmmwDOZHv0PKdrH3

L’ESCOLA TORRE LLAUDER

L’escola Torre Llauder és un centre d’Infantil i Primària, d’una línia, situat al barri Pla d’en Boet de Mataró.
L’escola va ser creada l’any 1978 i en aquests 40 anys de funcionament ens hem anat adaptant a les necessitats del barri i de la ciutat, a nivell organitzatiu i educatiu.
Actualment, apostem per la innovació i la renovació pedagògica a través de metodologies actives i flexibles (treball per racons, aprenentatge cooperatiu, tallers,…) que facilitin al nostre alumnat posar en pràctica els seus coneixements en una societat cada cop més competitiva i canviant. És per això que treballem amb un objectiu clar: donar resposta a la diversitat de ritmes del nostre alumnat i treballar per l’augment de les seves competències, així com dels seus resultats acadèmics per tal d’evitar el fracàs escolar i afavorir la seva inserció a la societat.
Des del curs passat formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques Territorial i apostem pel treball per projectes com a metodologia
motivadora, que ajuda als alumnes a aprendre a aprendre i a desenvolupar aprenentatges significatius.

QUIN ÉS L’ANIMAL MÉS PETIT QUE VIU AL PATI?

Aquest projecte arrenca amb la pregunta “Quin és l’animal més petit que viu al pati?” com a “leit motiv”. Per esbrinar-ho els nens i nenes van fer una pluja d’idees sobre els animals que creuen que viuen al pati de l’escola, aquí es va obrir una conversa sobre quins animals vivien realment al pati i quins només estaven de pas. Així que va sorgir d’ells la necessitat de baixar a comprovar-ho, i per això van fer un llistat d’estris necessaris per a la recerca.

Un cop acabada la recerca, amb totes les dades que havien recollit, van fer una classificació dels animals trobats, i van veure que el més petit era un invertebrat: la formiga. Però clar, a partir d’aquí van sorgir nous dubtes com ara quants grups d’invertebrats hi ha, si tots eren tan petits, quin devia ser l’animal més important del món o si seríem capaços de viure sense insectes.

Durant tot el projecte s’intenta seguir els interessos dels alumnes, deixant que siguin ells qui vagin dirigint el projecte i encaminant-lo a resoldre tots aquells dubtes que van sorgint, tot i que quan s’han encallat, ha estat necessària la figura de la mestra per tal de reorientar-los i ajudar-los.

https://photos.app.goo.gl/xyhCr5vquLs6xN6m7