Avaluem la tasca feta

Durant el projecte ha anat fent una pàgina web (Weebly) on ha compartit amb el professorat el resultat de les diferents activitats proposades (textos, entrevistes, àudios, imatges…). Aquest Weebly ens ha servit com una carpeta d’aprenentatge on, a més, l’alumne ha pogut comprovar i reflexionar sobre la seva tasca.

S’han utilitzats diferents rúbriques segons la part del projecte: exposicions orals, el timeline, l’entrevista, el producte final… que han servit com a indicadors per regular la seva tasca i, alhora, per a l’avaluació del professor.

L’avaluació del producte final (el diari digital) s’ha fet de manera grupal, tot i que les tasques s’han avaluat individualment.

Launch the newspaper!

El producte final consisteix en un diari digital que els alumnes creen en petits grups, recollint els diferents textos periodístics que han penjat als seus webs personals (plataforma Weebly).

Des de l’inici del projecte, l’alumnat ha observat i llegit diferents diaris digital a fi que puguin tenir diferents referents i que la seva creació s’ajusti a la realitat. Han sorgit diaris, de diferents temàtiques i gèneres periodístics, que responen als interessos dels alumnes i als fets de l’actualitat: un diari sobre el feminisme, esports, respecte als animals…

Des del principi, es va comunicar a l’alumnat que l’objectiu era publicar i promoure els diferents diaris. Dins de la classe, cada grup ha presentat el seu diari digital i el tema en què s’han centrat. Tots els diaris s’enllacen al Pinterest i els millors de cada grup es pengen al web del centre, a fi que tota la comunitat educativa hi pugui tenir accés i, en la mesura que sigui possible, donar-ne la seva opinió.

Procés cap al producte final

Des d’Anglès, es fa la introducció i es presenten les dues eines digitals que es faran servir per a la creació del diari digital:  el Weebly per crear un portafolis digital i l’aplicació ARTHR per fer el diari digital. Inicialment però també al llarg de les sessions, els alumnes aprendran les diferents opcions de cada aplicació. Alhora, es presenten diaris digitals reals.

A Català, a l’aula es repassen els diferents gèneres periodístics que els alumnes han treballat durant el primer cicle de l’ESO. A partir d’aquí, es fa un visionat d’un telenotícies de TV3 i es presenten diferents diaris digitals en català. A partir de notícies de diferents gèneres i temes, analitzem l’actualitat.

A Ciències Socials, a partir del repàs de gèneres periodístics, cada alumne realitza una petita crònica històrica en anglès i una línia del temps (aplicació Canva) sobre un personatge o un fet passat. Després s’han de reunir amb el seu grup de treball del diari digital per compartir la informació creada i penjar-la al diari digital.

A Socials també han treballat el tractament audiovisual. Individualment, cadascú va realitzar una petita crònica històrica en anglès i una línia del temps (aplicació Canva) sobre un personatge o un fet passat. Després, es reunien en el seu grup de treball, compartien el que havien creat i decidien què penjarien al diari digital.

Els productes finals creats són diferents, en relació amb l’interès de l’alumne a l’hora de cerca informació periodística i de plantejar i dissenyar les diferents activitats i el diari digital.

El professorat de cada assignatura exposa inicialment a l’alumnat quins són els criteris d’avaluació de cada activitat i fa un seguiment a l’aula de com es desenvolupa, mitjançant graelles d’observació o, si s’escau, rúbriques (sobretot, per al diari digital). L’alumne és conscient que la tasca de cada matèria es relaciona amb les altres a partir del diari digital, que n’és l’eix sobre el qual gira el projecte.

Poden consultar el material treballat al Moodle de cada assignatura. L’horari escollit s’adequa a la programació de cada assignatura i del professorat i s’ajusta el millor possible durant l’any acadèmic a fi que les activitats es seqüenciïn de manera productiva. L’alumnat ha d’elaborar tasques, dossiers o memòries a cada assignatura, on queden documentades les diferents activitats.

Com duem a terme un diari digital?

En les reunions de tarda amb el grup impulsor, el professorat de 3r d’ESO va aportar possibles idees per al projecte i, finalment, vam decidir treballar un projecte que tingués l’assignatura d’Anglès com a matèria portadora i el text periodístic com a contingut transversal: la creació d’un diari digital. Les assignatures que han donat suport a aquest projecte han estat les de Català i Ciències Socials.

Primerament, es van dedicar una primera sessió a explicar a l’alumnat l’objectiu del Projecte: crear un portafolis digital (Weebly) i posteriorment un diari digital (aplicació ARTHR), en llengua anglesa, per aprofundir en allò que passa a l’actualitat i conèixer mitjans de comunicació.

A l’assignatura de Català, han treballat els diferents tipus de textos periodístics a partir d’alguns diaris digitals en català. Individualment, van dur a terme un recull de textos periodístics que havien triat i llegit ells i, en parelles, van fer una presentació sobre un tema d’actualitat.

A Anglès, abans de gestionar el Weebly (cada alumne, individualment, hi anava penjant allò que considerava interessant i allò que anava creant) i de treballar el diari digital en grups de 4 (per grup, decidien què incloïen en el diari), es va mostrar als alumnes diferents exemples de diaris digitals. A més, van dur a terme un petit reportatge i un tríptic d’un esdeveniment proper.

A Socials també han treballat el tractament audiovisual. Individualment, cadascú va realitzar una petita crònica històrica en anglès i una línia del temps (aplicació Canva) sobre un personatge o un fet passat. Després, es reunien en el seu grup de treball, compartien el que havien creat i decidien què penjarien al diari digital.

L’objectiu ha estat combinar el treball de cerca i producció individual, amb la gestió per grups alhora de compartir la informació i decidir què i com s’havia de publicar al diari digital. Durant el procés de confecció del diari digital hi ha hagut moments per revisar la feina, intercanviar idees i resoldre dubtes i revisar la tasca creada.

La idea del projecte era treballar la recerca digital donant llibertat a l’alumnat per escollir informació periodística a partir de les eines compartides a l’aula (diaris digitals reals, notícies d’actualitat reals i properes). La intenció final és que allò que han llegit i creat ho consideressin atractiu perquè ho han escollit ells i perquè és d’actualitat o bé d’interès general.

Aquest projecte s’ha aplicat durant el segon trimestre i cada signatura s’ha encarregat de desenvolupar els continguts que li pertocaven, mantenint un ordre d’activitats en les diferents assignatures a fi que els alumnes poguessin anar adquirint coneixements per realitzar totes les tasques, consensuat durant les reunions de l’equip impulsor.

El text periodístic com a fil conductor

Un dels continguts importants durant el curs és el de treballar textos periodístics, de diferents mitjans i diferents continguts. A partir del fil conductor del treball de l’assignatura d’Anglès sobre la creació d’un diari digital, les assignatures de Ciències Socials i Català s’hi han implicat per donar profunditat i transversalitat a l’activitat, a fi de crear aquest projecte.

A l’hora de planificar el projecte, s’han decidit les diferents activitats i la temporització a partir dels objectius següents: treballar amb textos periodístics reals, expressar-se en llengua anglesa, relacionar fets passats amb fets actuals i conscienciar-se de la importància de conèixer allò que passa al nostre voltant.

A l’hora de portar-ho a l’aula, hem tingut molt present els interessos de l’alumnat per al desenvolupament del projecte, ja que la tria i la selecció de la informació en els mitjans de comunicació era lliure, a partir de les propostes i les eines que els donàvem els professors (subgèneres de text, diaris digitals, aplicacions).

Per presentar els continguts de manera integrada i relacionada ha calgut coordinar-nos durant les hores de reunió, a fi que les activitats estiguessis seqüenciades de manera correcta i seguissin el fil conductor necessari, tot i estar fetes en diferents assignatures.

 

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de Mataró que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.