Hem plantat faves, enciams, bledes, cols, raves, pastanagues, escaroles,…  ja veure-ho quin canvi fa en pocs dies.