Regulació de l’assignació de places

El passat 27 de febrer va tenir lloc una nova reunió ordinària del Consell de Centre del CFA Palau de Mar.

Entre els acords adoptats cal esmentar la modificació de les Normes d’organització i funcionament del CFA Palau de Mar, per tal de regular l’assignació de places de l’alumnat propi, en cas de promoció a un nivell superior o de repetició del curs al qual estan matriculats, en el cas d’aquells grups amb una demanda superior a les places disponibles.

Reunió del Consell de Centre

Reunió del Consell de Centre

Recordem que, de forma general, els estudiants que promocionin de nivell tenen prioritat sobre els repetidors, i aquests sobre l’alumnat de nova incorporació als ensenyaments en qüestió.

Respectant aquesta prioritat les places disponibles s’assignaran als estudiants que tinguin una major puntuació atenent al barem següent:

  • Estudiants que són treballadors en actiu o en atur, amb independència del lloc on visquin o treballin: 4 punts
  • Estudiants els quals no se’ls ha signat plaça en cap altre ensenyament al CFA Palau de Mar: 2 punts
  • Estudiants que resideixen i/o treballen al barri de l’Eixample de Barcelona: 1 punt
  • Estudiants que viuen i/o resideixen a la ciutat de Barcelona a un barri diferent al de l’Eixample: 0,5 punts

En cas d’empat accediran a les places disponibles els estudiants que hagin obtingut una major qualificació i, si persisteix l’empat es realitzarà un sorteig entre aquells estudiants que tinguin la mateixa puntuació i la mateixa qualificació final, per tal d’assignar les places disponibles.

En qualsevol cas, els tutors dels diferents ensenyaments, arribat el moment donaran la informació oportuna als grups i les persones afectades.

D’altra banda també cal destacar l’aprovació del tancament econòmic del CFA Palau de Mar per l’exercici 2014 i el pressupost del 2015.

Constitució del Consell de Centre renovat

Després del procés electoral per renovar els representants dels diferents sectors de la comunitat educativa al Consell de Centre, el passat dia 5 de desembre va tenir lloc la reunió de constitució d’aquest òrgan de govern del CFA Palau de Mar.

Reunió de constitució del Consell de Centre renovat

Reunió de constitució del Consell de Centre renovat

Entre els acords que es van adoptar cal destacar:

  • Modificar la data del 3r dia de lliure disposició, atenent la recomanació del Consell Escolar Municipal de Barcelona, que proposa el canvi de la data inicialment fixada pel 22 de maig per la del 29 de maig.
  • Modificar les Normes de funcionament i organització del Centre (NOFC), per tal de regular el dret de vaga dels estudiants. Podeu consultar les NOFC del CFA Palau de Mar en aquest document en aquest enllaç.
  • Obrir un període de reflexió per tal d’elaborar els criteris d’assignació de places dels estudiants que promocionen a un curs superior o que repeteixen curs, en cas d’una major demanda que el nombre de places disponibles. Aquests criteris substituiran el sistema de sorteig que s’havia utilitzat en cursos precedents.

Acords Consell de Centre

El passat divendres dia 5 de setembre va tenir lloc la primera reunió del Consell de Centre del curs 2014-2015.

Reunió del consell de centre

Reunió del consell de centre

En aquesta reunió es van prendre, entre d’altres, les decisions següents:

Aprovació de la programació general anual

Aquest document que guia les activitats del centre durant el curs inclou el calendari escolar i per tant els dies de lliure disposició (dies festius a proposta del centre).

Les dates fixades com a dies de lliure disposició per al curs 2014-2015 han estat:

  • 31 d’octubre de 2014
  • 16 de febrer de 2015
  • 22 de maig de 2014

Modificació de la normativa d’organització i funcionament de Centre (NOFC)

A proposta de l’equip directiu el consell de centre va aprovar una modificació de les NOFC per tal que les baixes per absentisme puguin ser comunicades a les persones afectades per correu electrònic.

“En cas de baixa per absentisme continuat no justificat a partir del curs 2014-15 i segons els documents per a l’organització i la gestió dels centres, aquest procediment pot incloure la notificació via correu electrònic o bé també mitjançant una relació que es publicarà al tauler d’anuncis del centre.”

Podeu consultar la versió actualitzada de les NOFC fent clic en aquest enllaç