Continuem creixent

D’acord amb el estableix la resolució que regula la preinscripció i matrícula als centres de formació de persones adultes, avui s’ha publicat l’oferta formativa del CFA Palau de Mar per al curs 2017-2018.

La supressió d’alguns grups amb poca demanda i la incorporació d’un nou docent a mitja jornada ens ha permès obrir nous grups en l’ensenyament de llengua anglesa i recuperar l’ensenyament de llengua castellana.

 

Llengua anglesa

L’oferta formativa per al proper curs preveu la creació de dos nous grups, de Llengua anglesa 2 i de Llengua anglesa 3. Això suposa un increment de 50 places més d’aquests ensenyaments que, tradicionalment, ha tingut una demanda superior a les places disponibles.

Llengua castellana 1

Es crea un nou grup de Llengua castellana 1, cosa que significa recuperar aquests ensenyaments que ja s’havien impartit en el passat. La manca de places d’aquests ensenyaments i un augment en el nombre de nouvinguts feia aconsellable incloure de nou, aquests ensenyaments en l’oferta formativa del centre.

En global, els ensenyaments i cursos que oferirà el CFA Palau de Mar el curs vinent són els següents:

 Ensenyaments  Nivell Grups Places
Ensenyaments de Llengües  Llengua catalana 1 1 25
 Llengua catalana 2 2 50
 Llengua catalana 3 1 25
 Llengua castellana 1 1 25
 Llengua anglesa 1 2 50
 Llengua anglesa 2 3 75
 Llengua anglesa 3 3 75
 Llengua francesa 1 1 25
 Llengua francesa 2 1 25
 Llengua francesa 3 2 50
Cicle d’educació secundària  GES 1 1 35
 GES 2 1 35
Informàtica  Informàtica Competic incial 3 75
 Informàtica Competic 1 3 75
 Informàtica Competic 2 2 50
 Informàtica Competic 3 3 75

 

Més places, més matèries, més nivells

D’acord amb el estableix la resolució que regula la preinscripció i matrícula als centres de formació de persones adultes, avui s’ha publicat l’oferta formativa del CFA Palau de Mar per al curs 2016-2017

 

La principal novetat ha estat la supressió del grup de GES 2 matí, amb una baixa demanda, que ha permès obrir nous grups en els ensenyaments d’informàtica, llengua anglesa i llengua francesa.

 

Ensenyaments d’informàtica (COMPETIC)

 

L’oferta dels ensenyaments d’informàtica del CFA Palau de Mar s’amplia amb dos nous grups de COMPETIC 3, que permetran assegurar la continuïtat de tots els estudiants que superin COMPETIC 2, d’una banda, i de l’altra, impartir totes les competències que estableix el currículum dels ensenyaments de COMPETIC. D’aquesta manera, el CFA Palau de Mar esdevindrà el primer centre de formació de persones adultes de Catalunya en la qual els seus estudiants podran cursar tots els nivells i totes les competències que estableix la normativa que regula aquests ensenyaments.

 

Llengua anglesa

 

L’oferta formativa per al proper curs preveu la creació de dos nous grups, de Llengua anglesa 1 i de Llengua anglesa 3. Això suposa un increment de 50 places més d’aquests ensenyaments que, tradicionalment, ha tingut una demanda superior a les places disponibles. A més el nou grup de Llengua anglesa 3 permet assegurar la continuïtat de tots aquells estudiants de Llengua anglesa 2, que havent superat els curs, vulguin continuar aprenent anglès amb nosaltres.

 

Llengua francesa 3

 

Es creen dos nous grups, de Llengua francesa 2 i de Lengua francesa 3, esdevenint, d’aquesta manera el primer centre de formació d’adults de la ciutat de Barcelona, juntament amb el CFA Marià Rúbies, en impartir els tres nivells de Llengua francesa que estableix la legislació que regular els ensenyaments dels centres de formació de persones adultes.

En global, els ensenyaments i cursos que oferirà el CFA Palau de Mar el curs vinent són els següents:

 Ensenyaments  Nivell Grups Places
Ensenyaments de Llengües  Llengua catalana 1 1 25
 Llengua catalana 2 2 50
 Llengua catalana 3 2 50
 Llengua anglesa 1 2 50
 Llengua anglesa 2 2 50
 Llengua anglesa 3 2 50
 Llengua francesa 1 1 25
 Llengua francesa 2 2 50
 Llengua francesa 3 1 25
Cicle d’educació secundària  GES 1 1 35
 GES 2 1 35
Informàtica  Informàtica Competic incial 4 100
 Informàtica Competic 1 3 75
 Informàtica Competic 2 2 50
 Informàtica Competic 3 3 75

 

Oferta formativa per al curs 2015-2016

Avui, finalment, s’ha publicat al tauler d’anuncis l’oferta formativa del centre pel curs 2015-16.

Els ensenyaments i cursos que oferirà el CFA Palau de Mar el curs vinent és el que segueix:

 Ensenyaments  Nivell Grups Places
Ensenyaments de LLengües  Llengua catalana 1 1 25
 Llengua catalana 2 2 50
 Llengua catalana 3 2 50
 Llengua anglesa 1 1 25
 Llengua anglesa 2 2 50
 Llengua anglesa 3 1 25
 Llengua francesa 1 1 25
 Llengua francesa 2 1 25
Cicle d’educació secundària  GES 1 1 35
 GES 2 2 70
Informàtica  Informàtica Competic incial 4 100
 Informàtica Competic 1 3 75
 Informàtica Competic 2 2 50
 Informàtica Competic 3 1 25

Les principals novetats pel curs 2015-16 consisteixen en:

  • Supressió del curs de llengua castellana 2
  • Supressió del curs específic d’accés a cicles formatius de grau mitjà
  • Creació d’un segon curs de llengua catalana 2
  • Creació d’un segon grup de GES II