Constitució del Consell de Centre renovat

Després del procés electoral per renovar els representants dels diferents sectors de la comunitat educativa al Consell de Centre, el passat dia 5 de desembre va tenir lloc la reunió de constitució d’aquest òrgan de govern del CFA Palau de Mar.

Reunió de constitució del Consell de Centre renovat

Reunió de constitució del Consell de Centre renovat

Entre els acords que es van adoptar cal destacar:

  • Modificar la data del 3r dia de lliure disposició, atenent la recomanació del Consell Escolar Municipal de Barcelona, que proposa el canvi de la data inicialment fixada pel 22 de maig per la del 29 de maig.
  • Modificar les Normes de funcionament i organització del Centre (NOFC), per tal de regular el dret de vaga dels estudiants. Podeu consultar les NOFC del CFA Palau de Mar en aquest document en aquest enllaç.
  • Obrir un període de reflexió per tal d’elaborar els criteris d’assignació de places dels estudiants que promocionen a un curs superior o que repeteixen curs, en cas d’una major demanda que el nombre de places disponibles. Aquests criteris substituiran el sistema de sorteig que s’havia utilitzat en cursos precedents.

Acords Consell de Centre

El passat divendres dia 5 de setembre va tenir lloc la primera reunió del Consell de Centre del curs 2014-2015.

Reunió del consell de centre

Reunió del consell de centre

En aquesta reunió es van prendre, entre d’altres, les decisions següents:

Aprovació de la programació general anual

Aquest document que guia les activitats del centre durant el curs inclou el calendari escolar i per tant els dies de lliure disposició (dies festius a proposta del centre).

Les dates fixades com a dies de lliure disposició per al curs 2014-2015 han estat:

  • 31 d’octubre de 2014
  • 16 de febrer de 2015
  • 22 de maig de 2014

Modificació de la normativa d’organització i funcionament de Centre (NOFC)

A proposta de l’equip directiu el consell de centre va aprovar una modificació de les NOFC per tal que les baixes per absentisme puguin ser comunicades a les persones afectades per correu electrònic.

“En cas de baixa per absentisme continuat no justificat a partir del curs 2014-15 i segons els documents per a l’organització i la gestió dels centres, aquest procediment pot incloure la notificació via correu electrònic o bé també mitjançant una relació que es publicarà al tauler d’anuncis del centre.”

Podeu consultar la versió actualitzada de les NOFC fent clic en aquest enllaç

Aprovació del projecte educatiu de centre

El passat 20 de juny el Consell de Centre del CFA Palau de Mar va aprovar el projecte educatiu de centre.

D’acord amb el que estableix la normativa el projecte educatiu de centre es el document “on s’expliquen la identitat del centre i els seus objectius. També serveix per orientar l’activitat educativa del centre i ha d’impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.

Portada del pPECPodeu accedir a ell fent clic a la imatge anterior o fent clic a aquest enllaç.

 Alhora també es va aprovar el projecte lingüístic, document que “forma part del projecte educatiu de centre i concreta com es fa l’ensenyament de les diferents llengües al centre i com s’utilitzen.” Podeu accedir a aquest document fent clic en aquest enllaç.