Oferta educativa

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Ensenyaments que s'ofereixen als centres de formació de persones adults, acreditacions i possibles continuïtat

Ensenyaments que s’ofereixen als centres de formació de persones adults, acreditacions i possibles continuïtat

L’oferta educativa dels centres de formació d’adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l’entorn.

L’oferta educativa del CFA Palau de Mar és la següent:

 • ensenyaments de llengües (catalana, castellana, francesa i anglesa);
 • informàtica;
 • educació secundària per a les persones adultes;
Estudiants del CFA Palau de Mar

Estudiants del CFA Palau de Mar

L’autoformació integrada

La formació de persones adultes s’adreça a un públic molt divers. Persones de diferents edats que tenen interessos i disponibilitat de temps diferents, així com uns coneixements previs que depenen de la seva formació anterior, de la seva experiència professional i del seu bagatge personal. Cal, per tant, que tots els adults que vulguin millorar les seves competències bàsiques puguin accedir-hi en el moment i forma més adequat a les seves necessitats.

foto1.jphAquesta metodologia afavoreix una formació personalitzada que s’adapta al ritme i sistema d’aprenentatge que cada alumne necessita. La finalitat no és que aprengui sol sinó fomentar la seva autoregulació per tal que sigui capaç de prendre decisions sobre el què, el com i el quan aprendre.

Aquesta autonomia l’ajudarà a afrontar el repte de l’aprenentatge al llarg de la vida.

L’autoformació integrada permet:

 • Un ensenyament flexible adaptable als horaris, necessitats i interessos de cada persona
 • Treballar de manera individual o grupal en funció de les necessitats i activitats a desenvolupar
 • Que l’alumne esdevingui protagonista del seu aprenentatge tenint coneixement des del principi dels objectius, competències, activitats, criteris i indicadors d’avaluació
 •  Al’alumne seguir el seu ritme, tot desenvolupant l’itinerari personal, elaborat conjuntament amb el tutor en el seu inici, i amb seguiment i acompanyament durant tot el procés

 

Al CFA Palau de Mar tots els alumnes del centre aprenen mitjançant l’autoformació integrada, que en alguns ensenyaments, com el GES i COMPETIC 2 I COMPETIC 3 es pot cursar en la modalitat de semipresencialitat optativa.

L’autoformació integrada és l’eix vertebrador del Centre i els seus objectius, com hem vist, són fomentar l’autonomia i l’aprenentatge de l’estudiant tot oferint-li espais, materials, recursos i tutorització per aprendre.

Els alumnes es reuneixen a l’aula amb el professor per fer la part més teòrica de les assignatures i per aclarir conceptes. Després complementen la part d’activitats i recerca a l’espai d’autoformació, assessorats pel seu professor. L’espai d’autoformació està especialment dedicat i dotat amb recursos per aquest tipus d’aprenentatge. En els ensenyaments en que s’ofereix la semipresencialitat optativa, els estudiants poden optar per a realitza l’autoformació presencialment en el centre o bé fora d’ell.

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Per cursar aquests estudis cal formalitzar la preinscripció d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament.

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.

Educació secundària obligatòria per a adults (GESO)

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). En el CFA Palau de Mar s’ofereixen en la modalitat d’autoformació integrada o en semipresencialitat optativa.

Els ensenyaments per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a les persones adultes consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els mòduls que estan relacionats amb l’àmbit de la comunicació, el cientificotecnològic i el social es distribueixen en dos nivells:

 • GES 1
 • GES 2

El CFA Palau de Mar ofereix un grup de GES 1 i un grup de GES 2, tots dos en horari de tarda-vespreAquests ensenyaments s’ofereixen en la modalitat de semipresencialitat optativa.

Accés

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.

També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació si es troben en alguna de les situacions següents:

 • Tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.
 • Es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball.
 • Són esportistes d’alt rendiment.
 • Han cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial.
 • Estan cursant els programes postobligatoris de formació i inserció i volen cursar, en paral·lel, els ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a adults.
 • Participen en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.

Ensenyaments d’informàtica

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.

Els certificats COMPETIC són equivalents als certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i per poder-los obtenir, els estudiants del centre han de superar l’avaluació continuada i un projecte final, entre els mesos de maig i juny, establert pel Dpt. d’Ensenyament.

Les equivalències entre el COMPETIC i l’ACTIC són les següents:

 • COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.
 • COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.
 • COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC, en relació amb les competències que estableix el currículum i que han de ser dues com a mínim.

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

COMPETIC inicial

El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Recull tres de les sis competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Navegació i comunicació en el món digital.

COMPETIC 1

Recull les tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-Bàsic). No recollides a la formació
COMPETIC INICIAL:

 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Cultura, participació i civisme digital.

COMPETIC 2

Recull les vuit competències del nivell mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Mitjà):

 • Cultura, participació i civisme digital.
 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

COMPETIC 3*

Recull les cinc competències del nivell avançat de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Avançat):

 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

El CFA Palau de Mar ofereix quatre grups de COMPETIC inicial, tres grups de COMPETIC 1, dos grups de COMPETIC 2 i tres grups de COMPETIC 3, en horari de matí i tarda.

Pels que fa al COMPETIC 3, al CFA Palau de Mar s’imparteixen les cinc competències que estableix el Currículum agrupades en grups diferents:

 • Grup matí i tarda B: C8 Presentació de continguts, C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment i C4 Tractament de la informació escrita. (En horari de matí i vespre)
 • Grup tarda A: C6 Tractament de la informació numèrica, C7 Tractament de les dades i C8 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (mitjançant dispositius mòbils) (En horari de vespre)

* Per cursar COMPETIC 3, cal haver superat COMPETIC 2 o estar en possessió de l’ACTIC mitjà

Llengua castellana

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana.

El CFA Palau de Mar imparteix un grup de nivell 1 que corresponen al nivell A1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües), en horari de matí.

En aquest curs es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Llengua catalana

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima en llengua catalana i s’imparteixen en tres nivells:

 • Llengua catalana nivell 1 (A1)*
 • Llengua catalana nivell 2 (A2)*
 • Llengua catalana nivell 3 (B1)*

*Segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

El CFA Palau de Mar ofereix un grup de català nivell 1 (matí), dos grups de català nivell 2 (matí i tarda) i un grup de català nivell 3 (tarda).

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Llengua anglesa

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells:

 • Llengua anglesa nivell 1 (A1)*
 • Llengua anglesa nivell 2 (A2.1)*
 • Llengua anglesa nivell 3 (A2.2)*

*Segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

El CFA Palau de Mar ofereix aquests ensenyaments en horari de matí i tarda.

Llengua francesa

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua francesa i s’imparteixen en tres nivells:

 • Llengua francesa nivell 1 (A1)*
 • Llengua francesa nivell 2 (A2.1)*
 • Llengua francesa nivell 3 (A2.2)*

*Segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

El CFA Palau de Mar ofereix un grup de nivell 1 (matí), 1 grup de nivell 2 (matí),  i dos grups de nivell 3 (matí i tarda)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *