TEMA 1

Els sons

Fonètica

La vocal neutra ( Ex. 14- -> 224)

Exercicis bàsics    Ex1 –    ex2–     ex3

Les vocals o/u (ex. 100->213)

Exercicis bàsics    Ex1 –    ex2-     ex3

Les grafies b/v ( Ex. 1-201)

Les grafies r/rr( Ex. 153-219)

Les grafies m-n-ny ( Ex. 28-247)

 les grafies l-l·l, ll  (Ex 147-253)

Les grafies s/ss , c/ç z  (Ex 43-259)

la lletra h (Ex 151-246)


 

Pràctica 1 .- El só i la grafia.

Les síl.labes.- Exercicis

Ex1 ex2ex3

Lèxic . – Ex 4

Comprensió lectora.  Ex. 5

Els determinants – Ex.6

Noms masculins – noms femenins – Ex7