CALCULAR NOTA FINAL

Descarregat aquest programa i introdueix les notes obtingudes en cadascuna de les àrees i obtindràs la qualificació final de la prova.

CÀLCUL NOTA FINAL