Bellera projecta 2019. La veu dels alumnes

“Realitzar un projecte així està bé perquè ens hem divertit mentre aprenem història.” Dani Rodríguez

 

“No és un aprenentatge com el que estem acostumats, no és com sempre. I que vinguem els pares és divertit perquè veurem el que fem. Aprendre jugant és divertit.” Èric Martínez

 

“Pot ser el tema del qual havíem de fer el treball ens resultava avorrit perquè l’hem fet a quasi totes les matèries i és una mica esgotador repetir sempre el mateix, però preparar el mercat medieval amb els companys, vestir-se, tenir la paradeta montada i saber que vindrà la família, és guai.” Laia Garcia

 

Bellera projecta 2019. Avaluació.

Per tal de ser avaluats, els alumnes tenen en compte que cal realitzar com a mínim aquestes activitats:

A. El cartell de publicitació de la parada.
B. En el pergamí que acompanya el cartell de la parada explicant quins aliments o estris hi poden trobar i la seva funcionalitat a l’Edat Mitjana.
C. El producte elaborat per a l’exposició de la parada i, en supòsits mercantil possible degustació, provatura…

D. La representació d’una dansa o un acte d’entretetiment propi de l’Edat Mitjana com els malabars, lluites, cant, recitació poètica, pregó, música… per tal del gaudi del públic en aquest esdeveniment.
E. Preparació del vestuari tenint en compte la tela, els colors, les peces de roba de cada gremi, les sabades, els cabells, la decoració…
F. Exposició de les peces dels Socarrats amb una breu explicació de producte manufacturat.

Tenint en compte que l’avaluació del projecte és formativa i formadora i que, per tant, en tot moment es valora el procés d’aprenentatge i, amb menys mesura, el producte final posarem èmfasi en aquells instruments d’avaluació emprats per tal de mesurar si les competències han estat adquirides i en quin nivell d’assoliment.

Per avaluar el projecte s’han tingut en compte les competències següents:

C1 i C8. Àmbit social: històrica i artística i cultural. És valora a través del treball d’investigació i de lectura interpretativa del document d’escriptura compartit (Drive) pel grup. És el profesorat qui revisa el contingut del document entregat i és produeix el feedback diverses vegades per dirigir l’alumne.

C4. Àmbit lingüístic – Expressió escrita. Hi ha coavaluació i autoavaluació de l’alumnat a partir de la rúbrica d’expressió escrita que s’utilitzen a les CCBB i també és compartida a la matèria de català. Rúbrica per avaluar l’expressió escrita (no és una rúbrica elaborada per l’equip docent del centre).

C2. Àmbit personal i social – Aprendre a aprendre. L’alumne juntament amb el seu grup confeccionen un diari de planificació i de treball de projecte on es regulen els aprenentatges realitzats i la gestió o rol dintre del grup. Diari i planificació del projecte Mercat Medieval

C8. Àmbit digital – Dimensió interpersonal i col·laboració. L’alumnat  omple una rúbrica de valoració dels aprenentatges realitzats a través de la utilizació dels mecanismes digitals tenint en compte la utilització que n’ha fet, la funcionalitat i el domini que en té. Rúbrica avaluació competència digital

Podeu veure detallats els objectius i criteris d’avaluació així com també grau d’assoliment de la competència esmentada a la programació del projecte que us deixem enllaçada aquí:

Mercat Medieval – projecte

Bellera projecta 2019. Producte final.

L’alumnat ja té ben definits, des l’inici del projecte, els objectius i els criteris d’avaluació. Podeu revisar els mercat_medieval_14_02_19.

L’objectiu del projecte és recrear l’espai i l’ambient d’un Mercat Medieval que té com a visitants especials els familiars dels alumnes, l’alumnat i el professorat del centre.

Per tal de ser avaluats, els alumnes tenen en compte que cal realitzar com a mínim aquestes activitats:

A. El cartell de publicitació de la parada.
B. En el pergamí que acompanya el cartell de la parada explicant quins aliments o estris hi poden trobar i la seva funcionalitat a l’Edat Mitjana.
C. El producte elaborat per a l’exposició de la parada i, en supòsits mercantil possible degustació, provatura…

D. La representació d’una dansa o un acte d’entretetiment propi de l’Edat Mitjana com els malabars, lluites, cant, recitació poètica, pregó, música… per tal del gaudi del públic en aquest esdeveniment.
E. Preparació del vestuari tenint en compte la tela, els colors, les peces de roba de cada gremi, les sabades, els cabells, la decoració…
F. Exposició de les peces dels Socarrats amb una breu explicació de producte manufacturat.

Bellera Projecta 2019. Implementació

S’introdueix l’alumnat a l’estudi de l’Edat Mitjana a partir de l’entorn proper, és a dir, se li proporciona un plànol de Granollers actual i un del Granollers medieval per tal de situar-se en la seva ciutat. Cal que l’alumnat se n’adoni de la importància del elements arquitectònics indispensables per a aquella època com la muralla, l’hospital a fora vila o la plaça de la Porxada al centre de la vila feudal i la funcionalitat que hi tenien. Cal tenir present el context històric i social de l’Edat Mitjana.

A la sessió següent, s’intenta que l’alumnat cerqui les característiques comunes i diferenciadores de la seva ciutat medieval i aquella que tenen com a referència al llibre de lectura de L’esclau del Mercadal de Dolors Garcia Cornellà, història entre cultures que passa Girona.

Poc a poc l’alumne se n’adona de les fites que ens deixa entreveure el pas del temps a través dels elements arquitectònics del nostre entorn. És el moment d’introduir l’alumne a l’estudi aprofundit d’aquesta època i esbrinar quins són els seus interessos i preferències per tal d’investigar i dur a terme la producció manufacturada de l’elements en el qual s’especialitzarà i mostrarà a la parada del Mercat Medieval. Per tant, ha de comprendre que és important saber com estava estructurada la societat medieval i la importància dels gremis en el desenvolupament del dia a dia de la ciutat.

Serà, a primera instància, un guiatge dirigit pel professorat amb l’article de la revista sàpiens La societat feudal, els estaments que us adjuntem tot seguit (http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/17/la-societat-feudal-els-estaments/). L’alumne caldrà que el llegeixi, que el comenti i el valori amb els seus companys de grup tenient en compte els elements que li han cridat l’atenció i finalment que consensuïn i argumentin la tria del gremi estamental que estan interessats a investigar. Aquesta tria serà trasmesa al grup classe de manera organitzada i argumentada. El professorat també li GREMIS MEDIEVALS per tal d’orientar a aquells alumnes que presentin dificultats de tria.

A les següents sessions, el grup d’alumnes, van sistematitzan l’organització del treball a partir del Diari i planificació del projecte Mercat Medieval dels alumnes per tal d’anar observant cap on es dirigeix la feina de cada grup. Amb aquest diari de seguiment el grup de treball s’autoregula, els mateixos alumnes es planifiquen la feina i ajusten les seves accions per assolir el producte final amb el feedback i la supervisió a cada sessió del professorat que l’acompanya i el guia.

 

Bellera Projecta 2019. Metodologia

  Aquest projecte es treballa metodològicament a partir del treball col·laboratiu amb grups de quatre on els alumnes trien la parella amb la qual volen treballar i posteriorment el professorat els ajunta amb un altra parella equilibrant el grup heterogeni.

Pel que fa al treball d’aula l’alumnat segueix la planificació proposada per ells mateixos al seu diari i planificació de treball, tenint en compte el dies de treball a l’aula marcat pel professorat.

A més, les competències proposades per a aquest projecte es treballaran a partir de contextualitzacions reals que es durant a terme a partir de diferents sortides o tallers on l’Edat Mitjana serà la protagonista.

Els alumnes han treballat l’art romànic i gòtic, passejant per l’entorn proper. El centre de la ciutat de  Granollers ha estat un dels escenaris específics per captar els vestigis de l’art gòtic que encara es
poden descobrir passejant per la ciutat amb els ulls d’investigadors. I uns quilòmetres més al nord-est de la ciutat de Granollers, tot fent una caminada plàcida, arribem a l’ermita de Sant Fèlix de Canovelles on descobrim alguns dels elements bàsics de l’art romànic al nostre voltant.

Una altra de les sortides que s’han realitzat per entendre l’Edat Mitjana ha estat la visita de la ciutat de Girona. Aquesta ciutat emmurallada ens ha mostrat en cadascun dels seus racons la cruïlla de convivència de les cultures en època medieval jueva, àrab i cristina. També els alumnes han estat partíceps de la gimcana que se’ls havia preparat des de la matèria de llengua catalana a partir de la lectura L’esclau del mercadal.

Finalment, els alumnes han realitzat un taller de socarrats, decoració sobre ceràmica inspirada en les peces tradicionals manufacturades del segle XV.

Bellera Projecta 2019. Planificació.

El projecte Mercat Medieval és duu a terme durant el 2n trimestre amb els alumnes de 2n d’ESO on s’intenta donar resposta a la pregunta-repte:

Per què els mercats medievals han tingut tanta embranzida i bona acollida aquests últims anys al nostre entorn?  El nostre pot arribar a servir d’exemple per entendre-ho?

L’objectiu del projecte és la realització d’un mercat medieval amb parades de productes artesanals inspirats en aquesta època i posterior reflexió sobre la importància econòmica d’aquests mercats en entorns propers basats en productes de proximitat i fets a mà.

Producte final és la reproducció d’un mercat medieval tenint en compte la seva publicitació, la importància dels productes de proximitat i manufacturats, l’entorn d’aquest mercats i possibles actuacions d’entreteniment del públic visitant.

La planificació d’aquest projecte està plantejat per realizar-se en 10 sessions. Un total de 20 hores i una jornada final del Mercat Medieval. Els alumnes tenen un diari de treball on planificaran les tasques:

Diari i planificació del projecte Mercat Medieval-2

Bellera projecta 2019

L’Institut Celestí Bellera de Granollers és un centre de tres línies. El treball per projectes ja fa uns anys que es duu a terme. Dos dies a la setmana amb dues hores seguides, els alumnes treballen les matèries de manera interdisciplinar.

El Mercat Medieval és el projecte que s’ha elaborat per treballar al llarg del 2n trimestre.

Aquest projecte l’encapçalem sis professors de l’equip impulsor de projectes del 2n nivell d’ESO.

                                                                                  Endavant i força!