Quant a scardon1

Professor de matemàtiques de l'IES Pere Fontdevila

Producte final

Tal com ja s’ha explicat, el producte final del projecte consisteix en una exposició del treball realitzat davant de tots els companys de nivell. Aquesta exposició és a càrrec de cada un dels petits grups de treball del projecte i es coavalua per la resta de companys de nivell. Per l’exposició oral els alumnes han elaborat una presentació que els serveix de guia en l’exposició. Aquesta presentació ha de contenir una introducció i els objectius del projecte, una breu explicació de cada una de les activitats i dels resultats obtinguts, unes conclusions i la valoració final del projecte.

Concurs estalvi d’energia

Com a activitat final també es planteja un “concurs” on es premia a la família que assoleix un major estalvi energètic en un període de 2 mesos. Per això es disposa, gràcies amb un conveni amb la UPC de Manresa, d’uns aparells de mesura instantània que un tècnic especialitzat de l’ajuntament instal·la a casa de les famílies que es mostren interessades en aquest estudi. Durant 2 mesos, l’aparell (Mirubee) està realitzant la mesura de la despesa energètica de la casa. Amb l’ajuda d’una app instal·lada al telèfon mòbil, la família pot consultar la despesa energètica que s’està realitzant a temps real. Al cap d’aquest període, es compara la mitjana de despesa inicial amb la final, i guanya la família que ha aconseguit disminuir en major mesura la seva despesa energètica de forma proporcional. Amb aquesta activitat es pretén conscienciar a tota la família, facilitant-los una eina que els permeti fer un estudi de la despesa realitzada a temps real. Malgrat tot, només es pot realitzar l’estudi amb les famílies disposades a fer-lo, i per tant, és una activitat que no es planteja com a qualificable (el resultat no s’introdueix en la mitjana de notes del projecte de l’alumne).

Exposició oral

Al cap de dues setmanes, un cop acabades les activitats, els alumnes han de fer una exposició oral en grup davant de la resta dels companys de classe. Les exposicions tenen una duració de 10 minuts aproximadament i han de participar tots els alumnes del grup. L’exposició s’acompanya d’una presentació de power point, que serveix com a guia i a la vegada també es qualifica. Cal que els alumnes exposin les activitats realitzades, però sobre tot, que expliquin les conclusions que n’extreuen del seu treball i com creuen que es pot optimitzar la seva despesa energètica.

Les exposicions orals són avaluades amb l’ajuda d’una rúbrica per la resta des companys de classe i per les professores. Finalment se n’obtindrà una nota ponderada de totes les qualificacions realitzades.

Implementació

Posteriorment a la sortida, i durant un parell de setmanes a les classes de tecnologia i de ciències experimentals es treballa exclusivament el treball del projecte. Com a base es presenta el material web on es troben totes les informacions i activitats que caldrà anar desenvolupant. Algunes de les activitats estan plantejades per realitzar-se en grup i d’altres cal fer-les de forma individual i s’entreguen telemàticament a les professores corresponents, les quals les corregeixen i qualifiquen. Moltes de les activitats s’han de fer a l’aula d’informàtica, amb connexió a internet, ja que cal utilitzar la informació de la xarxa per fer-se, però d’altres cal realitzar-se a casa de cadascú, ja que es tracta de fer un estudi sobre la realitat energètica de cada llar, i que cada alumne prengui consciència del que té a casa seva. Per exemple, l’estudi sobre el tipus de bombetes que cadascú té a casa, o de la factura de la llum… S’ha intentat que cada una de les activitats tractessin temes diferents, però molt propers als alumnes.


Exposició final del projecte

L’última sessió del projecte es porta a terme a la Sala d’actes de l’institut, davant tots els grups de 2n d’ESO. És en l’última sessió quan surt a la llum el producte final del projecte, que consisteix en una exposició del treball realitzat davant de tots els companys de nivell. Aquesta exposició és a càrrec de cada un dels petits grups de treball del projecte.

Durant l’exposició els alumnes han d’avaluar els companys

 

Sortida a l’Obervatori de Pujalt

Una de les sessions té lloc a l’observatori de Pujalt. Allà, a càrrec del personal de l’observatori, es fa una visita a l’abocador de residus no especials, al camp d’aerogeneradors i un taller sobre energies renovables. El treball durant l’estada a l’Observatori de Pujalt és individual i cada alumne disposa d’un dossier que conté la informació i les diverses activitats.

Treball a la web del projecte

Es treballa amb un suport web on es troben les diferents activitats que els alumnes han d’anar treballant i enviant al professor un cop resoltes. Per aquest motiu, la majoria de les sessions es porten a terme a l’aula d’informàtica.  A continuació s’adjunta l’enllaç al web del projecte i una captura de pantalla de la pàgina principal:

https://sites.google.com/a/iesperefontdevila.cat/projecte-com-estalviar-energia-a-casa

S’escull aquesta metodologia de treball per aconseguir desenvolupar la competència digital. Els alumnes treballen en petits grups heterogenis cooperatius (3-4 persones). Algunes tasques cal realitzar-les en grup i d’altres corresponen a treball individual. En les tasques individuals cada alumne pot avançar a diferent ritme i tant el petit grup com el gran grup (grup classe format per uns 18 alumnes) actua com a referent i suport a l’hora d’avançar en les diverses tasques. D’aquesta manera es fomenta el treball cooperatiu entre iguals i el professorat només intervé quan el gran grup necessita ajuda o cal aclarir algun concepte.

Valoració de l’alumnat

S’ha passat un qüestionari de valoració a l’alumnat. En general:

  • els ha semblat bé fer el treball només per parelles, i no pas en grups de 3 o quatre com és habitual.
  • han valorat molt positivament l’organització de la setmana.
  • no els ha agradat tant el fet d’haver de desplaçar-nos cada dia, a peu, pel nostre entorn. Els hagués agradat anar més lluny i amb vehicle.
  • el fet de recollir cada dia la informació en pòsters del que s’ha visitat  ha agradat, a la majoria els ha semblat útil i han aprofitat la informació per elaborar els vídeos.
  • els ha sorprès que gent de fora el centre els puntués, però la gran majoria ho ha valorat positivament.
  • també els ha agradat valorar-se entre ells.

 

Graelles d’avaluació

– No s’avaluaran les preguntes inicials prèvies a la setmana del treball de síntesi.

– Sí s’avaluarà la feina feta durant la setmana del treball síntesi. Es farà de la forma següent:

Els 60 punts seran repartits de la forma següent:

-De dilluns a dijous s’atorgaran 12 punts diaris de la forma següent:

– Divendres, els 12 punts s’atorgaran de la forma següent:

Els 30 punts de la puntuació general s’obtindran de la forma següent: