PRESENTACIÓ

Som un centre públic de la ciutat de Berga,  amb dues línies d’ESO i un claustre format per 25 docents.

Aquest curs ens hem animat a formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques , perquè el nostre objectiu és  transformar en projectes  els Treballs de Síntesi del centre.

En el  nostre equip impulsor hi queden representats tots els àmbits .Tenim moltes ganes d’aplicar noves metodologies de treball a l’aula  i la Xarxa farà que aquest camí ens resulti més fàcil, ja que podrem compartir amb tots vosaltres els dubtes, les inquietuds que tenim i les noves  experiències.

Descobreix-te ! és el projecte que hem triat pels alumnes de 1r i consisteix en  fer un viatge a través de la màquina del temps, per tal de descobrir com eren els nostres avantpassats.

 

Inici del projecte: definir i compartir els objectius

A l’escola Sant Llorenç ja fa un temps que treballem per projectes, però aquest curs ens hem proposat fer un pas més i consensuar millor els objectius entre nosaltres i amb els alumnes, de manera que se’ls facin més seus i, en conseqüència, els aprenguin millor.

La primera part d’aquest procés la vam iniciar l’any passat quan vam elaborar una rúbrica de centre. En aquesta rúbrica vam escriure tots els objectius que pretenem que assoleixin els nens i nenes al llarg del 2n cicle d’educació infantil i l’educació primària. Evidentment els vam redactar en base al currículum oficial, però els vam organitzar segons una estructura pròpia que consta de 4 parts. Així vam definir objectius relacionats amb benestar personal, iniciativa, així com transversals i curriculars.

Un cop vam haver redactat aquests objectius vam consensuar quins nivells d’assoliment proposàvem per a cadascun d’ells (fins a un màxim de 5). Aquesta feina va ser certament laboriosa, però la vam considerar imprescindible si volíem estar treballant tots segons uns mateixos criteris.

Aquests curs seguim treballant per projectes. Totes les classes hem decidit que el projecte que utilitzarem per provar  el consens dels objectius amb els alumnes serà el de l’hort. Per fer-ho vam dissenyar un model de planificació comú en el que hem de prioritzar la definició d’objectius, nivells d’assoliment i activitats d’avaluació. Per un o dos d’aquests objectius hem d’elaborar una base d’orientació i una rúbrica, basada en la rúbrica de centre, que permeti als alumnes saber què s’espera que aprenguin, fins a quin nivell ho han après, com ho han après i què han de fer seguir aprenent.

Aquest és el nostre repte. En els següents articles explicarem els èxits i les dificultats que haguem tingut.

Escola Santa Eulàlia

La nostra escola és una de les escoles públiques de la ciutat de Berga.

En els darrers anys ha crescut notablement, passant de ser una escola d’una sola línia a una de doble línia completa.

Això ha significat haver-nos de reinventar a tots nivells: organització, espais, innovació, coordinació… i ha comportat més cohesió del professorat que, actualment, treballa sempre en equip per tirar endavant una línia coherent d’escola.

L’objectiu de formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques ha estat implementar canvis metodològics, reals i exitosos, derivats de la necessitat d’adaptar-nos a la nostra tipologia d’alumnat i a les seves capacitats i interessos per aprendre.

L’Equip Impulsor està format per 26 mestres de tots els cicles, fins i tot d’Educació Infantil, amb ganes d’incorporar noves didàctiques i, més concretament, un treball per projectes amb l’acompanyament de la Xarxa.

És dins d’aquest treball que tota l’escola implementarà un projecte, del qual només documentarem l’experiència a dos cicles.

Escola Sant Joan

Som l’escola Sant Joan de Berga, una escola d’educació infantil i primària de dues línies, amb 373 alumnes.

Ja fa alguns anys que portem a terme treballs per projectes, però veiem la necessitat d’aprendre a fer-ho millor. Per aquest motiu aquest curs 2017-2018 ens hem iniciat com a membres de la Xarxa de Competències Bàsiques, per poder conèixer les experiències d’altres centres i poder compartir dubtes, descobriments i resultats.

Formem part de l’equip impulsor 8 mestres dels cicles mitjà i superior de primària.

Aquest curs volem dedicar una setmana a fer un treball com a projecte interdisciplinari sobre el món del circ, on cada cicle i nivell el treballarà segons els seus interessos. Aquest serà el projecte que documentarem en aquest blog des de tot allò que els grups de 3r, 5è i 6è vagin qüestionant, investigant, experimentant, descobrint i contrastant.

Institut Pere Fontdevila

Som un centre de secundària de Gironella amb dues línies d’ESO i dues de batxillerat inclosa la modalitat d’arts.

Enguany és el tercer curs que incloem el treball per projectes de 1r a 3r d’ESO. Els organitzem trimestralment en una franja de tres hores setmanals. D’aquesta manera els alumnes en realitzen tres durant el curs. Els nostres objectius són consolidar aquestes franges i estendre la metodologia de treball per projectes interdisciplinàriament a les matèries.

Aquest curs és el primer que participem a la xarxa i considerem que és un bon lloc per compartir experiències.

El grup impulsor està format per 12 professors representants de totes les àrees.

El nostre centre participa des de fa anys en programes Erasmus+. Aquest curs la Universitat Politècnica de Catalunya, seu de Manresa, ens ha proposat col·laborar en el projecte Open Science Schooling en el qual els alumnes han d’explorar el seu entorn pròxim per identificar elements de ciència (STEM) i compartir aquests aprenentatges amb alumnes d’altres països d’Europa. En el marc d’aquest projecte planificarem, com a  Treball de síntesi de 3r d’ESO, el nou projecte Ciència, on ets? Hi participa tot el professorat de 3r d’ESO en coordinació amb l’Exploratori de Recursos de la Natura de la UPC.

Institut Pere Fontdevila

Som un centre de secundària de Gironella amb dues línies d’ESO i dues de batxillerat inclosa la modalitat d’arts.

Enguany és el tercer curs que incloem el treball per projectes de 1r a 3r d’ESO. Els organitzem trimestralment en una franja de tres hores setmanals. D’aquesta manera els alumnes en realitzen tres durant el curs. Els nostres objectius són consolidar aquestes franges i estendre la metodologia de treball per projectes interdisciplinàriament a les matèries.

Aquest curs és el primer que participem a la xarxa i considerem que és un bon lloc per compartir experiències.

El grup impulsor està format per 12 professors representants de totes les àrees.

Com estalviar energia a casa? és un projecte planificat per a 2n d’ESO des de les àrees de Tecnologies i Física i química. A totes les dues matèries s’estudia l’energia des de diferents aspectes i això va facilitar trobar punts en comú per plantejar el projecte.

Rosa Fernández i Elisenda Cirera professores de Tecnologies i Física i química de 2n d’ESO