ESCOLA

eleccions_1029x93

PROCÉS DE RENOVACIO CONSELL ESCOLAR (novembre 2010)

Informació Departament d’Educació

ENS INFORMEM

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS

02 novembre de 2010
22  desembre de 2010

La participació de la comunitat escolar en el control i la gestió dels centres educatius és un dels principis organitzatius pel qual es regeix el nostre sistema educatiu. El Consell Escolar i el Claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió dels centres educatius que, com a mínim han d’existir en tots els centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya.

L’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre és el consell escolar.

El centre determina la composició del consell escolar en les normes d’organització i funcionament d’acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent.

 • Qui forma part de l’actual Consell Escolar?


Presidenta Mariona Bassagaña Terradas
Cap d’Estudis M Dolors Canal  Casellas
Secretària Núria Viñas Codina
Representant AMPA Sílvia Rodríguez
Representant Ajuntament Isabel Vergés
Representant Serveis Maria Cumpian Vilaró
Sector pares
*Pares i mares que han complert un període de 4 anys.    Simon Romero Vega *
Judit Rodellas
Montserrat Currius
Laura Castaño
Montserrat Adamuz
David Bernal*
Sector mestres
*Mestres que han complert un període de 4 anys.    Carme Viñas Borrell*
Nuri Masnou
Montse Escribà
M Carme Llagostera Güell
2 vacants*
* Persones a substituir.

 • Quants components tindrà el nou Consell Escolar?

El nou Consell Escolar tindrà els mateixos components que l’anterior, 18 membres tal i com hem acordat a nivell d’escola.
Són elegibles per votació el sector pares, mestres i PAS.
L’Equip Directiu en forma part obligatòriament.
El representant d’AMPA i Ajuntament ve designat com a representant de l’entitat o institució.

 • En què consisteix la renovació parcial?

Consisteix en la renovació dels membres dels sector pares i mestres que fa quatre anys que són membres del Consell Escolar.
Els sectors escollits per votació són: PARES, MESTRES i PAS.
Cada sector vota els seus membres.

 • Com organitzarem el calendari per portar a terme aquest procés a l’escola?

2 de novembre:    Convocatòria d’eleccions per renovar el Consell Escolar.
Informació a totes les famílies.
Publicació censos electorals.
Abans del 12 de novembre:    Constitució de les meses electorals.
16  de novembre: Exposició a la cartellera del cens definitiu.
12 de novembre: Termini presentació Candidatures per sectors.
Entre el 23 i el 26 de novembre:    Elecció de representants dels diferents sectors.
23 de novembre    ELECCIONS SECTOR MESTRES
23 de novembre    ELECCIONS SECTOR PARES
22 de novembre     ELECCIONS SECTOR PAS

9 de desembre:  Constitució del nou Consell Escolar

A la cartellera de l’escola trobareu informació de tot aquest procés.

 • Com ho puc fer per participar-hi?

Com a pare o mare de l’escola podeu presentar-vos com a candidat per a representar al sector pares en el Consell Escolar.
Podeu demanar més informació parlant amb l’Equip Directiu de l’escola, l’Associació de Pares i Mares, els/les mestres dels vostres fills/es i els membres del Consell Escolar.
Pares i mares tenen dret a vot, per elegir els representants dels pares, mares o tutors, tant el pare com la mare dels alumnes escolaritzats en el centre o, si s’escau, els seus tutors legals. El vot és personal. De cada família vota el pare, mare o tutor per separat.

 • Què suposa ser del Consell Escolar?

El Consell Escolar es reuneix a l’inici de curs per organitzar el curs escolar, en aquesta reunió es planifiquen les reunions de tot el curs que resumim a nivell orientatiu així:
SETEMBRE: Reunió inici de curs.
OCTUBRE: Exposició i aprovació de les activitats d’escola.
DESEMBRE: Seguiment curs escolar.
GENER: Pressupost curs escolar.
MARÇ: Procés de matriculació alumnes. Seguiment curs escolar.
JUNY- Memòria del curs escolar, valoració curs escolar i propostes nou curs escolar.
Aquestes són les reunions acordades, tot i així sempre que hi ha un tema important es convoca Consell Escolar.
Depenent del Consell Escolar a l’escola tenim la Comissió de Menjador, la Comissió derivada del Programa de Sociabilització dels Llibres de Text i Material Escolar, la Comissió Permanent i el Comitè Ambiental que tenen el seu propi calendari de reunions.

 • Hi ha altres mitjans per poder participar activament a l’escola com a pare/mare?

Sí, podeu també participar formant part de l’Associació de Mares i Pares de l’escola  -AMPA- que té els seus propis objectius de treball.

 • I si vull més informació?

Tenim a la vostra disposició les normatives que regulen tot aquest procés, dossier informatiu editat pel Departament .d’Educació, informacions que us podem facilitar des de l’Equip Directiu i la web del Departament d’Educació http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio.

ENS INTERESSA LA VOSTRA PARTICIPACIÓ COM A CANDIDATS/ES PER FORMAR PART DEL CONSELL ESCOLAR I EL VOSTRE VOT EL DIA DE LES ELECCIONS.

 • ELS/LES CANDIDATS/ATES DEL SECTOR PARES

 • EL/LES CANDIDATS/ES DEL SECTOR MESTRES

 • ELS/LES CANDIDATS DEL SECTOR PAS

Maria Cumpián Vilaró

INFORMACIÓ INICI DE CURS   (setembre 2010)

El Consell escolar, l’equip de mestres, l’AMPA i totes les persones que formem la comunitat educativa us donem la benvinguda a l’escola.

Encetem així un bonic camí que anirem fent junts i amb il.lusió cada dia.

La nostra escola és de titularitat pública.

És un centre d’una línea, això vol dir que tenim una aula de cada nivell des de P3 a 6è, amb l’excepció del curs de 1r que aquest curs són dos grups.

Som escola inclusiva i innovadora.

OFERTA EDUCATIVA

Educació Infantil (P3 els Cargols, P4 els Dracs i P5 els Dinosaures)

Educació Primària (de 1r a 6è)

Cicle Inical (1r i 2n)

Cicle Mitjà (3r i 4t)

Cicle Superior (5è i 6è)

PARTICIPACIÓ I GESTIÓ

L’escola té com a òrgan de govern el CONSELL ESCOLAR amb la participació de tots els sectors que configuren l’escola.

Equip Directiu (Directora, Cap d’estudis i Secretària)

Sector mestres : 6 representants

Sector pares : 6 representants

Sector serveis : 1 representant

Representant AMPA : 1 representant

Representant Ajuntament : 1 representant


Depenent del Consell Escolar tenim el Comitè Ambiental, la Comissió de Menjador i la Comissió de sociabilització de llibres i material escolar.


L’Equip Directiu gestiona i dinamitza el Projecte d’Escola.

L’Equip de Mestres porta  a terme una activitat pedagògica coherent, coordinada i fa un seguiment personalitzat dels alumnes, per tal d’assegurar un seguiment personalitzat i atendre la diversitat.

Els pares estan organitzats a través de l’AMPA, es reuneixen periòdicament i realitzen diferents tasques  (organització activitats extraescolars, venda de llibres, dotacions de material, activitats lúdiques, festes…)


ASPECTES ORGANITZATIUS

HORARI ESCOLAR

EDUCACIÓ INFANTIL: MATÍ DE 9h A 12h I TARDA DE 15h  A 17h.

*Servei gratuït d’acollida de 12h a 13h pels alumnes que tenen germans a Educació Primària i no són usuaris fixos de menjador.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:MATÍ DE 9h A 13h I TARDA DE 15h A 17h.

*Currículum seqüenciat amb l’objectiu d’assolir les Competències Bàsiques.

*Treballem a partir de fitxes de treball preparades per l’equip de mestres, llibres de text i quaderns de treball d’editorials.

*Tots els materials que utilitzem a l’escola estan soiabilitzats. Des del curs 2005/06 participem en el Programa de Reutilització i Sociabilització de Llibres de Text i Material Escolar promogut pel Departament d’Educació.

*Fomentem els esmorzars saludables a totes les etapes educatives. Els nens i nenes d’Educació Infantil tenen l’hàbit d’esmorzar a les 10 del matí. Els alumnes d’Educació Primària esmorzen a l’hora del pati. Recomanem portar aliments naturals i evitar els prefabricats. A nivell d’escola tenim establerts uns menús per portar cada dia a l’hora d’esmorzar. Portem l’esmorzar en una carmanyola que entreguem als alumnes de nova matriculació cada curs escolar.

*Cal portar bata fins a 2n seguint el model proposat a l’escola durant l’horari escolar.

*Els  nens i nenes que es queden a menjador porten una bata fins a 4t per l’hora de menjador (no hi ha model establert).

*També portem una bata a tots els nivells per fer pintura (no hi model establert).

*El dia que fem psicomotricitat/Educació Física cal portar xandall i sabates esportives a tots els nivells (no hi ha model establert).

A LES REUNIONS DE PARES I MARES D’INICI DE CURS S’ACABEN  DE CONFIRMAR ELS ASPECTES ORGANITZATIUS A TENIR EN COMPTE  PEL CURS VINENT I S’ENTREGA UN DOSSIER INFORMATIU AMB L’ORGANITZACIÓ DE CADA CURS ESCOLAR.

RELACIÓ DIRECTA AMB LES FAMÍLIES

A l’escola  mantenim un contacte directe i cordial amb els pares. Cada inici de curs tenim programada una reunió general d’escola amb la participació de l’AMPA. Al llarg del curs es fan entrevistes per fer el seguiment del procés d’adaptació i d’aprenentatge del vostre/a fill/a.

El tracte directe amb els/les mestres garanteix un bon seguiment del procés d’aprenentatge. La implicació de les famílies en l’educació és una objectiu prioritari de l’escola.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

PROJECTE ESCOLES VERDES

Som Escola Verda. Per aquest motiu hem fet una aposta per prioritzar aspectes mediambientals i de sostenibilitat dins l’organització de l’escola i el currículum.

Participem en el Programa d’Innovació en Educació Ambiental del Departament d’Educació.

APRENENTATGE DE LES LLENGÜES

*Català com a llengua vehicular de l’escola.

*Iniciació sistemàtica  del castellà a 1r de Cicle Inicial.

*Introducció de l’anglès a Educació Infantil -4anys-. Grups reduïts fins a 2n de Cicle Inicial i treball específic de llengua oral i noves tecnologies a partir de Cicle Mitjà.

*Realització d’un taller de plàstica en anglès a Cicle Superior.

*Activitats que fomenten l’ús de la llengua anglesa: teatre en anglès i entrevistes a alumnes ERASMUS de la Universitat de Vic.

SERVEIS EXTERNS

*Servei setmanal de l’EAP. (Equip d’Assessorament Psicopedagògic).

*Suport extern integrat dins de l’Equip de Mestres adreçat als alumnes amb necessitats educatives : vetlladora, ONCE, CREDA…

*Servei de mediació, logopèdia i extraescolar amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora.

NOVES TECNOLOGIES

* Ordinadors i canons de projecció a les aules.

*  Treball amb pissarra digital a Educació Infantil.

*  Treball integrat de les noves tecnologies dins del currículum com una eina més.

*Priorització d’activitats relacionades amb els mitjans audiovisuals cada curs escolar. Treballem notícies, publicitat i relats de ficció.

* Biblioteca amb servei de documentació telemàtica.

*Connexió dels ordinadors de tota l’escola en xarxa.

FESTES ESCOLARS

*Celebració de les festes populars i activitats s’escola amb la implicació de l’AMPA.

ACTIVITATS

*Tallers de l’àrea d’Expressió Visual i Artística a tots els cicles garantint un treball en grups reduïts.

* Racons a Educació Infantil per potenciar l’autonomia i un espai lúdic interactiu dins l’horari escolar.

*Participació en activitats locals .

*Participació en projectes educatius.