Selectivitat: Estructura de la prova

Examen de Selectivitat d’ Història de l’ Art

Estructura de la prova

 1. Cada prova contindrà dues opcions (A i B) perquè l’alumnat en triï una.
 2. Cada opció constarà de dos exercicis.
 3. Cada exercici valdrà 5 punts.
 4. El primer exercici de cada opció constarà d’una pregunta oberta sobre la forma de comentar una obra pictòrica o arquitectònica o escultòrica (Nota 1). A continuació es reproduirà una obra d’art contemporani (del període comprès des de finals del segle XVIII i pels segles XIX i XX) que s’haurà de comentar aplicant l’esquema anterior. Les preguntes sempre es formularan de la mateixa manera:
  1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que seguiu per comentar una obra arquitectònica o pictòrica o escultòrica (1punt)
  2. Apliqueu aquest esquema de comentari a l’obra “x” (4 punts)


(Nota 1: Objectiu terminal 4: Resumir els passos d’un sistema de comentari i lectura d’una obra d’art arquitectònica, pictòrica o escultòrica.)

 1. En el segon exercici de cada opció es proposaran tres obres més:
  • una d’art clàssic (Grècia i Roma)
  • una altra d’art medieval (Romànic i Gòtic)
  • una tercera d’art modern (segles XV, XVI, XVII i XVIII

D’aquestes tres obres l’alumnat només n’haurà de comentar una a lliure elecció responent les qüestions següents que seran diferents en l’Opció A i l’Opció B:

OPCIÓ A
Trieu una de les tres obres que hi ha a continuació i responeu les qüestions que se us proposen.

 • Si trieu una obra arquitectònica:
  • Situeu l’obra triada en el temps i relacioneu-la breument amb el context històric (1 punt)
  • Digueu a quin estil pertany l’obra que heu triat i descriviu els elements més importants d’aquest estil. Comenteu-ne l’estructura i els espais. Utilitzeu els aspectes visibles de l’obra per donar suport a la vostra descripció. (2,5 punts)
  • Resumiu el significat i la funció de l’obra escollida (1,5 punts)
 • Si trieu una obra pictòrica o escultòrica:
  • Situeu l’obra triada en el temps i relacioneu-la breument amb el context històric (1 punt)
  • Digueu a quin estil pertany l’obra que heu triat i descriviu els elements més importants d’aquest estil. Utilitzeu els aspectes visibles de l’obra per donar suport a la vostra descripció. (2 punt)
  • Identifiqueu i comenteu la iconografia de l’obra que heu triat i resumiu-ne el significat i la funció. (2 punts)

OPCIÓ B
En aquesta opció el comentari de les imatges d’art Antic; Medieval o Modern es farà responen cinc preguntes. Aquestes es faran en funció de l’obra a comentar. A tall d’exemple donem aquests tipus de preguntes: la a) i la b) sempre seran iguals; la c) es centrarà en l’anàlisi formal,compositiu, estructural i constructiu segons la tipologia. La pregunta d) es centrarà, si es pintura o escultura, en analitzar el tema representat. Model literari. Significat i funció. Si es arquitectura el seu significat i la seva funció.
La pregunta e) pot ser de molts tipus. Donem una petita mostra a tall d’exemple:

 1. Relacionar obres i autors d’un mateix període
 2. Indicar sobre una planta, un alçat o una façana els noms de les parts numerades
 3. Definir termes de vocabulari artístic referents al període (de 5 definir 3)
 4. Comparar dues obres en relació a la perspectiva; a les característiques formals; a les característiques conceptuals
 5. Indicar les parts d’un temple grec o romà
 6. Els ordres grecs
 7. Dibuixar tres tipus d’arc indican el seu nom
  Quatre definicions amb verdader o fals
 8. Ordenar cronològicament cinc ismes dels segles XIX i/o XX
 9. Cinc noms d’arquitectes d’època contemporània
 10. Cinc artistes d’època medieval o moderna
 11. Tipus de cubisme/ de surrealisme/ tendències pictòriques de l’època del barroc;períodes de la escultura grega ……
 12. Relacionar l’obra amb una altre del seu mateix context cronològic i/o estilístic , o amb una obra del període contemporani.
 13. Antecedents i influencies formals amb altres obres
 14. …………………………….
  • Si l’obra es pictòrica:
   1. Situa l’obra en el seu espai cronològic, històric i cultural [1 punt]
   2. A quin estil pertany. Enumera cinc característiques d’aquest estil [1 punt]
   3. Enumera les característiques formals (dibuix- color) ; compositives (estructura;línea de l’horitzó, perspectiva…) i tècniques( oli, fresc, tempera….; suport…[1 punt]
   4. Explica el tema representat. Model literari. Significat i funció.[1 punt]
   5. Qualsevol pregunta de les ja indicades anteriorment [1 punt]
  • Si l’obra es escultòrica:
   1. Situa l’obra en el seu espai cronològic; històric i cultural [1 punt]
   2. A quin estil pertany. Enumera cinc característiques d’aquest estil [1 punt]
   3. Enumera les característiques formals ( un sol bloc o varis blocs, tipus de relleu); estructurals(exempta, unifacial, multifacial) tècniques( talla, fosa…); materials( marbre, pedra, bronze….)[1 punt]
   4. Explica el tema representat. Model literari. Significat i funció.[1 punt]
   5. Qualsevol pregunta de les ja indicades anteriorment [1 punt]
  • Si l’obra es arquitectònica:
   1. Situa l’obra en el seu espai cronològic; històric i cultural [1 punt]
   2. A quin estil pertany. Enumera cinc característiques d’aquest estil [1 punt]
   3. Tipus de planta. Parts de l’espai interior i exterior. Descripció dels elements sustentants( pilars, columnes i els seus ordres) i sustentats (voltes, cúpules, cimboris, elements arquitravats…. . Estructura de la façana o exterior. Elements ornamentals. [1 punt]
   4. Significat i funció
   5. Qualsevol pregunta de les ja indicades anteriorment [1 punt]
 1. Les obres d’art que es proposaran al comentari de les proves de PAU seran obres considerades mestres i de popularitat
  innegable que solen ser presents a tots els manuals d’Història de l’Art. Amb tot i per facilitar la tasca del professorat es proposen a l’annex uns llistats d’obres de cada període. Cal recordar que no és preceptiu que l’alumnat les treballi totes llevat de les contemporànies i de les d’un dels períodes esmentats al punt 5., malgrat que es aconsellable donar una visió general de totes les èpoques.
 2. Entre les dues opcions de la prova hi haurà almenys una obra d’art catalana.
 3. Les obres d’art propostes per a la prova explicitaran el seu nom i el de l’autor o autora, si és conegut.
 4. Es procurarà que l’obra d’art contemporani de cada opció no sigui del mateix vehicle (si a una opció és una pintura, a l’altra serà una obra arquitectònica o una imatge escultòrica) i mantinguin una certa distància en el temps, la qual cosa no vol dir que una sigui forçosament del XIX i una altra del XX.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *