Selectivitat: Història de l’ ART

Estructura de l’examen de Selectivitat d’Història de l’Art Curs 2011

El currículum d’Història de l’Art estableix que un 50% de la matèria s’ha de situar dins de l’època contemporània, entenent aquesta com el període que abasta des de finals del segle XVIII (neoclassicisme) fins a l’actualitat. Els objectius terminals precisen amb claredat que de la resta dels períodes (art clàssic, medieval i modern) se n’ha de triar com a mínim un. Finalment el currículum prescriu en els seus objectius terminals el caràcter procedimental dels aprenentatges insistint de manera específica en la manifestació de la capacitat de comentari de les obres d’art. En funció, doncs, del currículum a continuació explicitem l’estructura de la prova, els criteris generals d’avaluació i el llistat d’obres d’art susceptible de ser demanat als exàmens.

Estructura de la prova

1. Cada prova contindrà dues opcions (A i B) perquè l’alumnat en triï una.

2. Cada opció constarà de dos exercicis.

3. Cada exercici valdrà 5 punts.

4. El primer exercici de cada opció constarà d’una pregunta oberta sobre la forma de comentar una obra pictòrica o arquitectònica o escultòrica (Nota 1). A continuació es reproduirà una obra d’art contemporani (del període comprès des de finals del segle XVIII i pels segles XIX i XX) que s’haurà de comentar aplicant l’esquema anterior. Les preguntes sempre es formularan de la mateixa manera:

a. Resumiu o esquematitzeu el procediment que seguiu per comentar una obra arquitectònica o pictòrica o escultòrica (1punt)

b. Apliqueu aquest esquema de comentari a l’obra “x” (4 punts)


(Nota 1: Objectiu terminal 4: Resumir els passos d’un sistema de comentari i lectura d’una obra d’art arquitectònica, pictòrica o escultòrica.)

5. En el segon exercici de cada opció es proposaran tres obres més:

  • una d’art clàssic (Grècia i Roma)
  • una altra d’art medieval (Romànic, Gòtic, Bizantí i Islàmic)
  • una tercera d’art modern (segles XV, XVI, XVII i XVIII

D’aquestes tres obres l’alumnat només n’haurà de comentar una a lliure elecció

El comentari de les imatges d’art clàssic; art medieval o art modern es farà responen cinc preguntes. Aquestes es faran en funció de l’obra a comentar. A tall d’exemple donem aquests tipus de preguntes: la a) i la b) sempre seran iguals; la c) es centrarà en l’anàlisi formal,compositiu, estructural i constructiu segons la tipologia. La pregunta d) es centrarà, si es pintura o escultura, en analitzar el tema representat. Model literari. Significat i funció. Si es arquitectura el seu significat i la seva funció.
La pregunta e) pot ser de molts tipus. Donem una petita mostra a tall d’exemple
:

1. Relacionar obres i autors d’un mateix període

2. Indicar sobre una planta, un alçat o una façana els noms de les parts numerades

3. Definir termes de vocabulari artístic referents al període (de 5 definir 3)

4. Comparar dues obres en relació a la perspectiva; a les característiques formals; a les característiques conceptuals

5. Indicar les parts d’un temple grec o romà

6. Els ordres grecs

7. Dibuixar tres tipus d’arc indican el seu nom
Quatre definicions amb verdader o fals

8. Ordenar cronològicament cinc ismes dels segles XIX i/o XX

9. Cinc noms d’arquitectes d’època contemporània

10. Cinc artistes d’època medieval o moderna

11. Tipus de cubisme/ de surrealisme/ tendències pictòriques de l’època del barroc;períodes de la escultura grega ……

12. Relacionar l’obra amb una altre del seu mateix context cronològic i/o estilístic , o amb una obra del període contemporani.

13. Antecedents i influencies formals amb altres obres

14. …………………………….

  • Si l’obra es pictòrica:

a. Situa l’obra en el seu espai cronològic, històric i cultural%2

amunt

Criteris generals d’avaluació

1. Es valorarà d’una manera especial la correcció lingüística, l’ordre en l’exposició i la claredat en la utilització del vocabulari general i artístic.

2. A la primera qüestió del primer exercici es valorarà la coherència i riquesa de l’esquema que l’alumnat proposi. En cas de dubte per mancances notòries s’observarà, abans de qualificar-lo, la seva aplicació a l’obra concreta que es demana a la segona qüestió del primer exercici per tal de valorar-ne la pertinència. A tall d’orientació es considera que un esquema ha de respondre a tres grans blocs: documentació general, anàlisi formal i estilístic, i interpretació, els quals cal que s’especifiquin amb més detall segons la tipologia de l’obra a comentar. Tanmateix són perfectament admissibles altres tipus d’esquema, especialment si estan justificats o argumentats.

3. Es valorarà específicament no tant la quantitat de coneixements sobre l’obra concreta que es proposa al primer exercici sinó l’aplicació ordenada i coherent de l’esquema de la primera qüestió.
S’insisteixen que la primera i la segona qüestió del primer exercici estan íntimament relacionades. Un comentari que no tingui res a veure o molt poc amb l’esquema es considerarà que no respon la pregunta formulada a la segona qüestió del primer exercici.

4. L’alumnat haurà d’analitzar l’obra triada del segon exercici contestant els cinc apartats de manera individualitzada (1, 2, 3, 4, i 5).

5. En les obres no figuratives contemporànies haurà de comentar les raons que en cada cas poden explicar la manca d’una iconografia temàtica. Pot ser que en algunes obres els conceptes de significació i funcionalitat poden confondre’s. Sempre que l’alumnat explícitament ho comenti i/o ho justifiqui serà valorat positivament.

6. Tot i que, lògicament, es penalitzin els errors sempre es tindrà més en compte i es valorarà positivament allò que l’alumnat aporta de manera correcta, més que no pas allò que es deixa de dir.

Llistat d’obres d’Història de l’art. PAU 2011

 1. Època clàssica greco-romana

Arquitectura grega

Acròpoli :Partenó, Erectèon i temple d’Atenea Niké

[A l’examen s’haurà d’ analitzar només una de les tres obres en relació amb el conjunt de l’Acròpoli.]

Teatre d’Epidaure

Altar de Zeus a Pèrgam

Escultura grega

Algún kourós o koré del període arcaic

Discòbol de Miró

Dorífor de Policlet

Guerrers de Riace

Hermes amb el nen Dionís infant, de Praxítel·les.

Laocoont i els seus fills

Arquitectura romana

Maison Carrée

Panteó

Colosseu

Un aqüeducte [Tarragona, Segovia, Pont du Gard…]

Arquitectura domestica: Vil·la del poeta tràgic de Pompeia: arquitectura, mosaic [Cave canem] i pintura [Sacrifici d’Ifigenia].

Escultura romana

Sarcòfag dels Esposos de Cerveteri

Columna Trajana

August de Prima Porta

Ara Pacis Augustae

 1. Època medieval

Art paleocristià, bizantí i islàmic

Arquitectura

Santa Sofia de Constantinoble

Mesquita de Còrdova

Mosaic

Mosaics de l’absis de Catedral de Monreale

Art romànic

Arquitectura

Sant Vicenç de Cardona

Escultura

Timpà de Sant Pere de Moissac

Portalada de Santa Maria de Ripoll

La Majestat Batlló

Una Marededéu romànica (com per exemple, la Marededéu de Veciana,

del museu episcopal de Vic o la Marededéu de Montserrat)

Pintura

Conjunt iconogràfic de Sant Climent de Taüll

El frontal d’Avià

Tapís de la Creació

Art gòtic

Arquitectura

Monestir de Poblet

Santa Maria del Mar

Una llotja (València o Mallorca)

Escultura

Marededéu de Sallent de Sanaüja

Pintura

Giotto: Programa de La Capella Scrovegni o de l’Arena

P. Serra: retaule de l’Esperit Sant (Manresa)

Jan van Eyck: Matrimoni Arnolfini

Bosch: El jardí de les delícies

Ll. Dalmau: La Marededéu dels Consellers

 1. Època moderna

Renaixement i Manierisme

Arquitectura

Brunelleschi: San Lorenzo (Florència)

Bramante: San Pietro in Montorio

Palladio: Villa Capra (La Rotonda)

Escultura

Donatello: David

Miquel Àngel:Pietat vaticana

Pintura

Botticelli: El naixement de Venus

Rafael Sanzio: L’escola d’Atenes,

Leonardo: La mare de Déu de les Roques.

Miquel-Àngel:La volta de la capella Sixtina

Ticià: Danae (Prado)

El Greco: L’enterrament del senyor d’Orgaz.

Barroc i Rococó

Arquitectura

Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane

Le Vau; Hardouin Mansart i Le Nôtre: Palau i Jardins de Versalles

Escultura

Bernini: Apol·lo i Dafne

Salzillo: Oració a l’hort de Getsemaní

Pintura

Artemisia Gentilleschi: Judit i Holofernes

Vermeer: Al·legoria de la Pintura

Rembrandt: La lliçó d’anatomia

Rubens: Tres Gracies

Velázquez: Les Menines

Fragonard: El gronxador

 1. Època contemporània (I)

Finals segle XVIII i segle XIX

Arquitectura

Gustave Eiffel:Tour Eiffel

Sullivan: Magatzems Carson

Escultura

Canova: Eros i Psique

A.Rodin: El pensador

Miquel Blay: Els primers freds

Pintura

J.L. David: El jurament dels Horacis

F. de Goya: El Tres de Maig

E.Délacroix: La llibertat guiant el poble

Fortuny: La Vicaría

Manet: “Déjeuner sur l’herbe”

C.Monet: Sol ixent. Impressió.

Van Gogh: Nit estrellada (versió de 1889).

P.Cézanne: Jugadors de cartes

E. Munch: El crit

5. L’època contemporània (II)

El segle XX

Arquitectura

Domènech i Montaner: Palau de la Música Catalana

Gaudí: Casa Milà

Mies van der Rohe: Pavelló alemany (Barcelona)

F. Lloyd Wright: Casa Kauffman

Frank O. Gehry: Museu Guggenheim de Bilbao

Escultura

Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l’espai.

P.Gargallo: El profeta

Leandre Cristòfol: Nit de lluna

E.Chillida: Elogi de l’aigua. Parc de la Creueta del Coll (Barcelona)

Louise Bourgeois: Maman.

Pintura

H.Matisse: La ratlla verda.

W.Kandinsky: Composició IV

J.Miró: Interior holandès

P.Picasso: Guernica

S.Dalí: La Persistència de la Memòria

J.Pollock: Número 1

Andy Warhol: Sopa Campbell

Frida Kahlo: El marxisme sanarà els malalts

Tapies: Creu i R

Model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2011


SÈRIE X  PAU – Curs XXXXX    HISTORIA DE L’ ART


Opció A


Exercici 1


1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que seguiu per comentar una obra
pictòrica[1 punt]


2. Apliqueu aquest esquema de comentari a l’obra obra  El pensador, de Rodin [4
punts]


Obra 1: El pensador, de Rodin

pensador-rodin

Exercici  2
Trieu una de les tres obres que hi ha a continuació i responeu les qüestions que se
us formulen.
Obra 2: Maison Carrée de Nime

maison-carra
a) Situeu l’obra en el seu espai cronològic; històric i cultural [1 punt]
b) A quin estil pertany. Enumereu cinc  característiques formals i/o conceptuals
d’aquest estil [1 punt]
c) Tipus de planta. Descripció dels elements de suport ( pilars, columnes i els
seus ordres) i sustentats (voltes, cúpules, cimboris, elements arquitravats…
Estructura exterior. Elements ornamentals [1 punt]
d) Significat i funció. [1 punt]
e) Diferencies entre el temple grec i el romà [1 punt


Obra 3: Portalada de Santa Maria de Ripol
l

ortalada-ripoll
a) Situeu l’obra en el seu espai cronològic, històric i cultural [1 punt]
b) Digueu a quin estil pertany. Enumera cinc característiques d’aquest estil [1 punt]
c) Enumereu les característiques formals (tipus de relleu..); estructurals; tècniques;
materials (marbre, pedra, bronze, fusta…). [1 punt]
d) Expliqueu cinc dels temes representats. Iconografia.[1 punto]
e) Models formals. [1 punt]
Obra 4: Les Tres Gracies, de Ruben

tres-gracies

El naixement de Venus, de Botticelli

naixement-de-venus
a) Situa l’obra Les Tres Gracies en el seu espai cronològic, històric i cultural [1
punt]
b) A quin estil pertany. Enumera cinc característiques d’aquest estil [1 punt]
c) Enumera les característiques formals ( dibuix – color); compositives(estructura,
línea de l’horitzó, perspectiva); tècniques (oli, fresc, tempera…); suport[ 1 punt]
d) Explica el tema representat. Significat i funció
e) Relaciona les dues imatges. Cronologia. Estil. Aspectes formals. Significat i
funció.
Opció  B
Exercici  1
1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que seguiu per comentar una obra
pictòrica [1 punt]
2. Apliqueu aquest esquema de comentari a l’obra Número 1, de Jackson Pollock
[4 puntos]
Obra 1: Número 1 de Jackson Pollock

u-de-pollock
Exercici  2
Trieu una de les tres obres que hi ha a continuació i responeu les qüestions que se
us formulen.
Obra 2: Kouros d’Anavysso

kouros August de Prima Porta

august-de-prima-porta
a) Situeu l’obra Kouros d’Anavyssos en el seu espai cronològic, històric i cultural
[1 punt]
b) A quin estil pertany. Enumereu cinc característiques formals i/o conceptuals
d’aquest estil [1 punt]
c) Enumera les característiques formals; estructurals ( embalum rodó, unifacial,
multi facial); tècniques( talla, fosa…); materials (marbre, pedra, bronze,
fusta…) [1 punt]
d) Expliqueu el tema representat. Iconografia. Significat i funció
e) Relacioneu les dues imatges. Cronologia. Estil. Aspectes formals. Significat i
funció [1 punt]
Obra 3: Retaule de l’Esperit Sant, de Pere Serra

retaule-de-le28099esperit-sant-de-pere-serra
a) Situeu l’obra en el seu espai cronològic, històric i cultural
b) A quin estil pertany. Enumereu cinc característiques formals i/o conceptuals
d’aquest estil.
c) Enumereu les característiques formals (dibuix- color); compositives
(estructura;línea de l’horitzó, perspectiva…) i tècniques (oli, fresc, tempera…;
suport…). Estructura del retaule
d) Enumereu cinc dels temes representats. Significat i funció.
e) Definiu tres d’aquests cinc termes:pintura al tremp; arc ogival; predel·la; cimbori;
frontal.
Obra 4: San Pietro in Montorio, de Bramant

san-pietro-in-montorio

a) Situeu l’obra en el seu espai cronològic; històric i cultural [1 punt]
b) A quin estil pertany. Enumereu cinc  característiques formals i/o conceptuals
d’aquest estil [1 punt]
c) Tipus de planta. Descripció dels elements sustentadors ( pilars, columnes i els
seus ordres) i sustentats (voltes, cúpules, cimboris, elements arquitravats…
Estructura exterior. Elements ornamentals [1 punt]
d) Significat i funció [1 punt]
e) Enumera tres autors i/o tres obres importants d’aquest període [1 punt]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *