Selectivitat: Criteris d’ avaluació

Criteris generals d’avaluació

 1. Es valorarà d’una manera especial la correcció lingüística, l’ordre en l’exposició i la claredat en la utilització del vocabulari general i artístic. Els correctors valoraran per igual tant les exposicions de redactat més literari com les esquematitzades en punts de redactat concís.
 2. A la primera qüestió del primer exercici es valorarà la coherència i riquesa de l’esquema que l’alumnat proposi. En cas de dubte per mancances notòries s’observarà, abans de qualificar-lo, la seva aplicació a l’obra concreta que es demana a la segona qüestió del primer exercici per tal de valorar-ne la pertinència. A tall d’orientació es considera que un esquema ha de respondre a tres grans blocs: documentació general, anàlisi formal i estilístic, i interpretació, els quals cal que s’especifiquin amb més detall segons la tipologia de l’obra a comentar. Tanmateix són perfectament admissibles altres tipus d’esquema, especialment si estan justificats o argumentats.
 3. Es valorarà específicament no tant la quantitat de coneixements sobre l’obra concreta que es proposa al primer exercici sinó l’aplicació ordenada i coherent de l’esquema de la primera qüestió. S’insisteixen que la primera i la segona qüestió del primer exercici estan íntimament relacionades. Un comentari que no tingui res a veure o molt poc amb l’esquema es considerarà que no respon la pregunta formulada a la segona qüestió del primer exercici.
 4. L’alumnat haurà d’analitzar l’obra triada del segon exercici en la seva OPCIÓ A cenyint-se, de manera separada (a, b i c) a les següents questions
  1. Situant-la en el seu context històric-cronològic, indicant clarament el període temporal, el nom de l’estil al qual pertany i els aspectes que directament poden tenir relació amb l’obra. Quan això darrer no sigui possible es pot procedir a una relació més genèrica de tipus sociocultural, la qual, evidentment, es pot proporcionar sempre. A continuació s’ha de descriure
  2. les característiques principals de l’estil general al qual pertany l’obra tot esmentant, si és possible, alguns dels seus elements perceptibles en el decurs de l’explicació.
  3. Finalment, haurà d’identificar la iconografia i les seves fonts i haurà de resumir la funció i la significació de l’obra. En el cas que es tracti d’una obra arquitectònica, a més de la significació i la funció, haurà de comentar l’estructura i els espais.

  En l’OPCIÓ B l’alumnat haurà de contestar els cinc apartats de manera individualitzada (1, 2, 3, 4, i 5).

 5. En les obres no figuratives contemporànies haurà de comentar les raons que en cada cas poden explicar la manca d’una iconografia temàtica. Pot ser que en algunes obres els conceptes de significació i funcionalitat poden confondre’s. Sempre que l’alumnat explícitament ho comenti i/o ho justifiqui serà valorat positivament.
 6. Tot i que, lògicament, es penalitzin els errors sempre es tindrà més en compte i es valorarà positivament allò que l’alumnat aporta de manera correcta, més que no pas allò que es deixa de dir.

amunt

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *