Monthly Archives: novembre 2007

Estat de l’educació a Catalunya, segons la Fundació “Jaume Bofill”

El dret a una “educació de qualitat per tothom” és encara un objectiu pendent d’aconseguir. Excel·lència i equitat continuen sent dos reptes pendents en el nostre sistema educatiu. Les dades ens mostren que tenim taxes d’escolarització altes a l’educació infantil i a les etapes obligatòries, bons indicadors a primària pel que fa al reduït nombre d’alumnes repetidors i que el problema fonamental es concentra a l’ESO (sobretot al segon cicle) i a les etapes postobligatòries.

Continua estant present en el sistema educatiu la dualització entre els sectors públic i privat subvencionat, i dins de cada un d’aquests, entre centres de molt i poc prestigi social. Actualment les escoles públiques absorbeixen cada cop més alumnat que les privades. No obstant això, cal tenir en compte que Catalunya encara avui és una de les comunitats autònomes amb una distribució menys equitativa de l’alumnat nouvingut per sectors de titularitat.

Catalunya té un dels nivells d’abandonament escolar prematur més elevat de la Unió Europea, i un dels nivells de formació de la població jove més baix. Aquests dèficits, a més, han tingut una evolució negativa en els darrers anys. D’ençà de l’any 2000, a diferència de la mitjana de la Unió Europea, a Catalunya s’ha incrementat el pes de l’abandonament escolar prematur i ha disminuït el percentatge de població jove que ha assolit ensenyaments postobligatoris.

Catalunya presenta taxes de no graduació en l’ESO de les més altes de l’Estat (al voltant del 30%). L’estructura del mercat de treball i els elevats nivells de precarietat laboral i d’ocupació no qualificada en sectors com el turístic, representen un estímul per molts joves a l’hora d’abandonar el sistema educatiu. La responsabilitat també recau sobre el mateix sistema educatiu, que no és capaç de retenir (sinó que de vegades tendeix a expulsar) l’alumnat menys orientat envers l’escolarització.

Fragment final del Dossier de Premsa
Estat de l’educació a Catalunya 2006-2007
de la Fundació Jaume Bofill.

Sobre “problemes de disciplina”

    Parlar de “problemes de disciplina” és molt general. Significa que els alumnes no obeeixen les indicacions del professor? Significa que es neguen a realitzar el treball escolar proposat? Significa que resolen els conflictes a través de la violència? Significa que expressen rebuig escolar a través de la conducta? Significa que els alumnes tenen conductes desafiants? Significa que no respecten les normes de l’escola? Són molts aspectes diferents que responen a necessitats diferents i que, naturalment, demanen respostes diferents.

Sobre què cal fer, crec que no es tracta “d’implantar cap disciplina” sinó de “construir la llei”. Els comportaments no es transformen per decret i la indisciplina no s’atura proclamant l’ordre, sinó afrontant amb naturalitat l’existència de conflictes i arbitrant mitjans per a construir una cultura, un clima escolar en el qual la convivència pacífica sigui possible.

(esborrany)

Apunts sobre els canvis educatius (2)

El professorat és clau per al canvi educatiu real. Però perquè aquest es produeixi calen, al meu entendre, tres canvis coordinats i en interacció:

  1. Canvi en els materials didàctics. (Això inclou TIC i TAC, però no només)
  2. Canvi en les maneres d’ensenyar.
  3. Canvi en les creences, en la cultura escolar i en la cultura pedagògica.

L’ordre és d’importància creixent i significa, per dir-ho de forma pedant, un canvi de paradigma en el professorat. El meu suggeriment contempla reflexionar sobre cinc eixos de treball:

1. Canviar la formació inicial, la formació continuada i l’accés al lloc de treball. No m’hi estenc, car aquest punt mereix un debat propi…

2. Crear i fomentar comunitats d’aprenentatge de professors (cf. Hardgreaves) destinades a treballar sobre els tres canvis esmentats. Comunitats amb lideratges, destinades a proporcionar marc als processos de desenvolupament professional.

3. Implementar els canvis a través de la resolució de les actuals necessitats educatives insatisfetes, en contextos educatius reals. Les necessitats fonamentals (cf. Diversificar sense excloure) han de tenir prioritat davant d’altres necessitats no satisfetes, però secundàries. Cal crear una coherència entre canvis múltiples per a poder aconseguir les sinèrgies necessàries: cal un forat negre i no un big bang.

4. Promoure una re-pedagogització de la professió, al marge de les institucions i a càrrec dels propis professors: entre els sindicats i el departament d’educació cal una tercera via (o quinta columna!) pedagògica. Necessitem nous textos fundacionals que construeixin “una narrativa” (cf. Postaman) o “propòsit moral” (cf. Fullan) per a l’educació del segle XXI. Nous creadors com Dewey, Freinet, Freire, Korczak, Neil, etc.

5. Convertir els propis centres educatius en centres de formació permanent. A cada IES cal un grup I+D que transformi constantment el coneixement tàcit en coneixement compartit a través de la interacció del professorat (cf. Schön). És a dir, els centres educatius han de ser també “escoles que aprenen” (cf. Santos Guerra).

Ja acabo. Les mesures que proposen autors com Fernández Enguita no són estratègiques, no s’orienten a un futur en el qual el canvi serà permanent. El nostre sistema educatiu necessita implementar formes permanents de canvi i de millora professional.