Convocatòria del Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE)

ORDRE EDU/201/2008, de 30 d’abril, per la qual s’aproven les bases generals de la línia d’ajuts i subvencions destinada als centres educatius, les bases especíiques dels programes que la integren, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2008.

El termini de presentació del projectes és fins el 29 de maig.

Podran participar en aquest programa els centres d’educació infantil i primària, i d’educació secundària de Catalunya, de titularitat del Departament d’Educació, municipals i privats concertats.

Així mateix, els centres d’educació secundària amb projectes per a l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts d’una matèria en llengua estrangera, que hagin participat a l’empara del projecte Orator o del Pla experimental de llengües estrangeres 2005-2008, només podran acollir-se a aquesta convocatòria si presenten un projecte de modalitat diferent o amb blocs de continguts diferents als presentats amb anterioritat.

Per a més informació …

………………………….

Els professors d’àrees amb contingut no lingüístic que estiguin interessats en presentar un projecte dins la modalitat EMILE i que hagin d’obtenir l’acreditació del nivell B2 es poden posar en contacte amb Alain Sarragosse (Attaché de Coopération pour le Français, a l’Institut Français de Barcelona) i Laura Pascal (Departament d’Educació).