Assessoraments

Amb la intenció de donar suport a les accions d’impuls a l’ús de les llengües tant curriculars com de la nova ciutadania, des del Servei de Llengües, ubicat a la Subdirecció General de Llengües i Entorn s’han creat el següents grups d’assessorament per fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixement, el seu pilotatge en els centres i la seva posterior difusió.

Assessorament a la metodologia EMILE

Grup d’assessorament per a la incorporació de la llengua francesa com a llengua vehicular de continguts curriculars amb metodologies específiques en centres de Catalunya que adopten aquesta via en el seu projecte lingüístic de centre.

Suport a l’Oralitat en llengua francesa

Grup d’assessorament per a impulsar la competència lingüística i audiovisual, el tractament de la informació i la competència digital en llengua francesa.

Tranferència Interlingüística

La Intercomprensió obre les portes a una educació intercultural gràcies al coneixement de cultures diferents gràcies a l’aprenentatge de llengües estrangeres.

Portfolio de les llengües

El Portfolio de les llengües és un instrument d’autoavaluació i reflexió sobre els coneixements lingüístics i el procés d’aprenentatge de llengües.El grup d’assessorament del Portfolio de les Llengües ha estat concebut per a fomentar el disseny d’activitats i pilotar l’ús d’aquests materials en els centres.