L’experiència ha estat portada a terme per la Fina López i l’Elisabet Solé, logopedes i mestres d’audició i llenguatge del CREDA Pere Barnils de Barcelona. Ambdues formem part d’un servei educatiu extern que realitza assessorament i atenció directa amb alumnes amb trastorns del llenguatge i/o discapacitat auditiva, en escoles públiques i concertades de diversos districtes de la ciutat.

El nostre suport ha estat intensiu i individualitzat fora de l’aula ordinària. L’experiència l’hem dut a terme amb dos alumnes, un nen i una nena, de primer de primària, de dos districtes diferents, de Ciutat Meridiana i Sant Martí. Els alumnes presenten un trastorn de la comunicació i del llenguatge amb dos comportaments lingüístics diferents.

L’objectiu de l’activitat era estimular i treballar la comunicació oral, pel que respecte a l’expressió i la comprensió de missatges, utilitzant l’eina digital Padlet.

La Padlet és mural interactiu que permet publicar recursos multimèdia i informacions de diferents fonts, de manera individual o col·lectiva.

Descripció del procés seguit

Inicialment, vam seleccionar l’alumnat segons el nivell educatiu i seguidament, vam pensar en una activitat atractiva i motivadora per engrescar els alumnes, per aquest motiu vam escollir una làmina d’absurds emmarcada en un dia de platja.

Cada alumne/a va realitzar una primera observació general de la imatge i posteriorment, va seleccionar un aspecte que li cridava l’atenció. A continuació, un alumne va formular una pregunta i la va compartir amb la seva logopeda, si aquesta estava ben estructurada, es gravava i s’afegia en el mur de la padlet. En cas contrari, es facilitava un suport, en forma de bastida que li permetia reformular el seu missatge i millorar l’expressió oral. A partir d’aquí, l’altre alumne rebia i escoltava la pregunta penjada al mur, si la comprensió era l’adequada, formulava la resposta, que seguidament era penjada en el mur compartit.

Al llarg d’una sessió, els alumnes van anar afegint al mur de la Padlet diverses preguntes i respostes en format àudio.

https://padlet.com/elisabetsolearnan/eufybkegsw28

Valoració de l’experiència

Considerem que l’experiència ha estat engrescadora i motivadora pels nostres alumnes i ens ha permès treballar els objectius proposats inicialment.

La Padlet ha estat una eina digital fàcil d’utilitzar i adequada al nivell dels alumnes. A més, permet gravar les veus de manera directa sense fer ús d’altres eines d’edició d’àudio. També facilita la incorporació d’imatges i de breus textos escrits.

En el nostre cas, l’eina va permetre als alumnes escoltar la gravació diverses vegades i així facilitar la comprensió oral dels missatges. Tot i que, en el feedback, hi va haver un temps d’espera, entre la pregunta i la resposta, considerem que va ser un avantatge per ells,  ja que els va permetre reformular els missatges de manera adequada.

Finalment, valorem positivament que aquesta eina ens va permetre la participació dels alumnes d’una manera autònoma i a partir d’una mateixa activitat.

Aquesta activitat es podria fer extensible a l’aula ordinària, per treballar tant la comunicació oral com escrita, fomentant la inclusió i la participació de tots els alumnes.

Apps utilitzades

Padlet

Enllaç: https://ca.padlet.com/