Som el Marcel·lí!

Bon dia! Som l’escola Marcel·lí Moragas de Gavà. La nostra escola va ser inaugurada el mes de setembre de l’any 1.983.

Som un centre públic de doble línia d’educació Infantil i Primària, encara que en els cursos de P5 i 1r de primària tenim 1 grup.

L’escola Marcel·lí Moragas està ubicada a la zona Nord del municipi de Gavà, entre el barri de Can Tintorer i Can Trias, dos barris amb un nivell socioeconòmic baix, majoritàriament de parla castellana.

En quant al projecte lingüístic, la llengua vehicular del centre és el català. Introduïm l’anglès a P3. El castellà s’inicia al primer curs de cicle inicial i a 4t de primària, introduïm el francès.

Realitzem sortides durant tot el curs i colònies, de P3 a 5è amb una durada de 3 dies i a 6è de 5 dies.

Som una escola inclusiva. Tenim una SIEI i una aula d’acollida. Tenim un projecte compartit amb  l’escola d’ed. Especial  Mª Felip i Duran basat en activitats conjuntes entre els dos centres.

La nostra AMPA està molt implicada en el PEC de l’escola.

Aquest curs ha estat el primer que hem format part de la Xarxa de Competències Bàsiques. El nostre objectiu principal era aprendre com treballar adequadament per projectes seguint una metodologia globalitzada i incorporant el treball cooperatiu en aquests projectes. Tot i que hem après moltes coses i hem pogut posar en pràctica algunes d’elles amb el nostre equip impulsor, mirem al proper curs amb ganes i il·lusió per continuar compartint i aprenent en aquesta xarxa, i poder així anar incorporant aquests aprenentatges a la nostra manera de fer a l’escola.

Qui som. Institut Viladecans VI

Som l’Institut Viladecans VI (properament Institut Olímpia).

Un centre de nova creació on tots els docents treballem per projectes. Realitzem projectes d’àmbit i interdisciplinaris.

Us presentarem el projecte interdisciplinari de 2n d’ESO: Sant Jordi history challenge. En aquest projecte van participar tots el professorat de 2n d’ESO.

Escola Germans Amat i Targa

QUI SOM?

L’Escola Germans Amat i Targa obre les seves portes i ràpidament ens deixa veure uns trets d’identitat que han anat prenent forma amb el pas dels anys i han quedat certament consolidats.

En el nostre cas, com a part de la Comunitat Educativa, ens mostrem molt agraïts quan un projecte d’innovació pedagògica és reconegut i certificat, ja que fa possible la continuació de la nostra feina per contribuir a la millora del sistema educatiu. En aquest sentit, el projecte d’Educació Emocional de la nostra escola té com a objectiu estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l’èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l’activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu del centre. Per tant  comptem amb un alumnat que esdevindrà en el gran protagonista i amb unes famílies que estan entenent les noves formes d’aprendre.

Podem dir doncs, que disposem d’una molt bona base que ens facilitarà poder incorporar el treball per projectes.

Aquest any, com a novetat,  disposem d’uns horaris lectius amb franges diferenciades,  dedicades al treball per projectes. Estem immersos en un nou canvi metodològic i per tant som conscients que haurem de fer passes endavant per adaptar el currículum d’una forma cada vegada més competencial. Estem buscant la manera de millorar i adaptar la nostra feina per aconseguir que l’alumnat  sigui totalment competent en una societat en constant canvi i evolució.

Volem que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes. És necessari que cooperin amb els altres i hem de fer canvis i revisar la forma de treballar de tipus fragmentada o per parts.

Intentem trobar idees i propostes que ens ajudin a treballar de manera interdisciplinària i globalitzada per afavorir un aprenentatge competencial. En aquest sentit, continuem treballant per documentar-nos i en definitiva per entendre les característiques bàsiques que considerem que han de tenir els nous projectes.

Qui som

Som l’Institut Josefina Castellví i Piulachs un centre jove, de fet només tenim set anys d’història, i aquest és el nostre primer any a la Xarxa de Competències Bàsiques. Tenim tres línies a l’ESO i un equip docent molt motivat i amb ganes d’aprendre. Apostem per una educació integral dels alumnes, fomentant el respecte per la diversitat sociocultural, la participació de l’alumnat i de les famílies en la vida del centre.

Al llarg d’aquests cursos hem anat desenvolupant el nostre projecte educatiu, especialment el projecte de Llengües estrangeres en Anglès (GEP) a diferents matèries com Ciències Socials, Educació Física, Visual i Plàstica,…

Aquest curs hem començat a participar al projecte STEAM l’objectiu del qual és potenciar l’àmbit científic-tecnològic des d’una perspectiva sistèmica i relacionada amb les Matemàtiques i les Arts.

La Xarxa ens ha ajudat  a reflexionar sobre els canvis que volem introduir en el nostre dia a dia, a veure quins són els passos a seguir en aquesta immersió en el treball per projectes, i  tot i que sabem que no serà fàcil ens sentim acompanyats.

Aquest curs l’equip docent de 1r ESO ha fet un replantejament del Crèdit de síntesi que fem en aquest nivell per tal de presentar els continguts integrats i no fragmentats per àrees. El van dur a terme al llarg d’una setmana durant el mes d’abril.

Juan Salamero

Som l’ escola Juan Salamero.

És el segon any que participa a la xarxa. Durant aquest dos cursos, hem anat fent canvis metodològics  a tota l’ escola.

El claustre està molt involucrat i la seva participació és molt activa i motivada.  Aquest curs hem començat a fer nous projectes d’ aprenentatge i cada vegada l’ alumnat està més engrescat en aquesta metodologia.

Hem incorporat la realització de com a mínim un projecte per cada trimestre i cicle. A més a més hem seguit amb la dinàmica de realitzar un projecte interdisciplinari d’escola durant la setmana  cultural.

Aquest curs la nostra escola ha participat en el projecte “Apadrinem un monument”. El monument en concret ha estat l’ Home del Mil·lenni . Aprofitant aquest tema hem relacionat i treballat el coneixement i  la història de la nostra població.

En aquest bloc exposarem el nostre projecte interdisciplinari.

Institut de Sales

Som l’Institut de Sales de Viladecans.

Vam començar a treballar amb els projectes per primera vegada fa quatre cursos. Vam començar amb un projecte de 1r d’ESO i cada any hem anat incorporant un projecte al curs següent.

Ara fem tres projectes, una a cada curs des de 1r fins a 3r d’ESO.

Per fer aquests projectes, s’aturen les classes durant una setmana i tots els professors ens coordinem per tal de dur a terme el projecte. Aquesta aturada no és simultània en els tres cursos. L’àmbit del projecte és diferent a cadascun dels cursos.

Un dels objectius principals de fer aquests projectes és millorar el treball cooperatiu dels alumnes i fomentar l’autonomia en el seu aprenentatge.

També és molt important per a nosaltres la reflexió durant i al final del projecte sobre l’aprenentatge dels nostres alumnes i l’assoliment dels objectius proposats. Així que cada curs aprenem, fem canvis, els valorem i proposem millores per a cursos següents.

Esperem poder seguir aprenent en aquest sentit per tal d’oferir als alumnes bones experiències d’aprenentatge mitjançant els projectes.

L’ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL

L’escola Miquel Martí i Pol de Viladecans és una escola oberta i per a tothom. La mirem des de la seva globalitat, per això distribuïm  els recursos, tant materials com humans, des de l’equitat.

El valor que aporta el recurs de suport a l’educació especial del centre ens ajuda a consolidar mecanismes d’atenció a la diversitat per assegurar-nos l’èxit educatiu de tothom.

“La inclusió és un procés sense fi que cerca maneres més eficaces de respondre a la diversitat present en l’alumnat”

Les tasques d’atenció a la diversitat es desenvolupen dins l’entorn habitual dels grups de referència, incorporant els recursos i materials facilitadors de l’aprenentatge.

Entenem l’educació inclusiva emmarcada en una societat digital, que implica necessàriament tenir en compte la inclusió digital.

Treballem al voltant de dos àmbits:

  • Accessibilitat als recursos educatius digitals.
  • Ús d’eines digitals al servei de l’escola inclusiva.

La detecció de les necessitats dels/ de les nostres alumnes és un constant. La figura del tutor/a és present al llarg de la jornada escolar i durant un temps considerable d’atenció al propi grup classe, la qual cosa permet conèixer l’alumnat i fer un seguiment prou acurat del seu procés d’aprenentatge, obert, flexible i personalitzat.

La nostra línia pedagògica està fonamentada en una estructuració cooperativa de l’aprenentatge – on el protagonista és el/ la nen/a – que permet al nostre alumnat, aprendre més coses i aprendre-les millor. El/la mestre/a és la persona que guia, orienta, supervisa i recondueix tot aquest procés.

Els nous entorns d’aprenentatge que hem dissenyat i estem implementant a la nostra escola, estan centrats en tres dimensions:

  • Ambiental: centrada en el benestar de l’alumnat.
  • Pedagògica: centrada en els principis d’aprenentatge basats en la recerca científica.
  • Digital: centrada en l’aprenentatge i la presència  transparent i ubiqua de les eines i entorns digitals.

La metodologia emprada, l’organització dels grups de l’alumnat, la visió que tenim de l’avaluació com a procés de millora i la participació activa de la comunitat educativa ens garanteixen l’èxit educatiu.

Escola Sant Climent

Som l’escola Sant Climent de Sant Climent de Llobregat. Ja fa uns quants anys que ens vam plantejar canviar l’enfocament que fèiem del currículum. Havíem fet un primer pas en l’àrea de llengües i el procés de lectoescriptura on enteníem el mètode global però aquest enfocament no acabàvem d’aplicar-lo a les altres àrees, especialment a les matemàtiques on seguíem un mètode d’allò més tradicional.

Teníem molt clara la idea però sempre trobàvem arguments, excuses per anar endarrerint l’afrontar el problema. També és cert que hi havien certs recels al claustre per l’acceptació o no que podien manifestar les famílies al canvi.

Teníem clar el model i vam començar a poc a poc, sense forçar res.

El primer pas va ser trencar el currículum afegint diferents propostes transversals per a tota l’escola que anava més enllà de les clàssiques “assignatures” (projecte filosofia 3-12, eix transversal, treballar un autor o autora, una proposta transversal a treballar a tota l’escola esglaonada en els diferents cursos on tots i totes som protagonistes, el projecte de coeducació, barreja de grups per fer racons i tallers, …)

Tot això ens va portar a adonar-nos que els llibres ens feien nosa i vam començar a treure els llibres de català i castellà. Més tard vam fer una programació cíclica pròpia de l’àrea de medi, basant-nos en el coneixement de l’entorn més proper cosa que ens va dur a prescindir dels llibres de medi.

Vam començar a treballar de manera més globalitzada, però molt rígida, seguint els cànons estàndards dels projectes que es feien en un començament a educació infantil. Ens preocupàvem molt de què els cursos paral·lels portessin el mateix ritme en el projecte, per allò del què diran, d’allargar el projecte per fer-lo durar un curs, d’encabir necessàriament totes les àrees curriculars en el projecte, etc.

Se’ns plantejava el repte de com treballar les matemàtiques atès que seguíem donant-li un caràcter més tradicional, basat en els algoritmes i les respostes més mecàniques als problemes. Ens vam posar en contacte amb un grup de companys i companyes que compartien experiències a la UAB sobre la cultura matemàtica de les persones.

La pràctica, la coordinació i el compartir experiències entre els companys i companyes ens ha dut a relativitzar totes aquestes dificultats. Vam consensuar quina és l’essència del treball per projectes, de l’aprenentatge globalitzat i ens vam adonar que determinades pràctiques sistemàtiques i més tradicionals contaminaven el procés d’aprenentatge.

Partint de com aprenen els nens i les nenes vam elaborar un patró metodològic que ha de ser aplicable a totes les activitats globalitzades, sistemàtiques i dels diferents entorns d’aprenentatge que realitzem a l’escola. Es tractaria de “projectitzar” totes les propostes d’aprenentatge que oferim a l’alumnat.

Vam fer les modificacions organitzatives necessàries i possibles per poder implantar-lo a nivell de distribució d’hores curriculars.

Actualment treballem el currículum de manera globalitzada per projectes en tots els nivells, el treball sistemàtic el treballem en diferents racons d’aprenentatge, on les activitats passen aquest patró metodològic i gaudim d’un bon nivell d’acceptació i satisfacció entre les famílies i un bon nivell a les proves externes d’avaluació.

Com a grup impulsor en aquests moments estem debatent diferents aspectes metodològics per enfortir el treball globalitzat del currículum com per exemple, la importància de la conversa, vinculació del projecte amb totes les àrees del currículum, els elements bàsics del treball per projectes, la difusió dels projectes…