Avaluació. Institut Viladecans VI

Per avaluar aquest projecte utilitzarem totes les activitats que han fet. Tant les individuals com les de grup. La nota final sortirà de fer la mitjana ponderada de:

  • Tasques de grup: també es corregiran les activitats de grup. La nota d’aquest apartat serà la mateixa per a tots els membres del grup.
  • Producte final: a través de la rúbrica que poden trobar a l’apartat Rúbriques d’avaluació, els seus companys i els professors els valoraran.Un % de la nota obtinguda serà la puntuació que el tribunal doni al producte final, mentre que el % restant de la nota resultarà d’una coavaluació.
  • Reflexió: La nota consisteix en dues parts: una sortirà de la seva pròpia coavaluació, mentre que l’altre serà resultat del seu quadern de projecte.
  • Treball a classe : en finalitzar cada hora de classe, el professor que ha estat a l’aula valorarà com ha estat el vostre treball: si heu estat fent feina, si heu aprofitat el temps… Farem la mitjana de tots els dies i n’obtindrem una nota individual.

Producte final. Institut Viladecans VI

En aquest projecte els alumnes de 1r d’ESO valoren el producte final dels alumnes de 2n i els alumnes de 2n d’ESO valoren els productes finals dels alumnes de 1r.

Aquest repte durarà una setmana. Al final d’aquesta setmana, hauran de representar la seva llegenda de Sant Jordi als alumnes de 1r d’ESO. La representació tindrà una durada aproximada de 5 minuts. Caldrà que facin una escenografia adequada a l’època i portin un vestuari adient. L’escenografia s’ha de poder transportar fàcilment. També hauran de crear una banda sonora i efectes especials sonors. La llegenda s’haurà de redactar en català. La publicitat de l’obra es farà en castellà. L’epíleg s’haurà de redactar en anglès. Al final de cada sessió caldrà que avaluin els seus companys i a ells mateixos mitjançant un formulari. A l’última sessió de cada dia hauran d’emplenar el seu quadern de classe.

Implementació. Institut Viladecans VI

A nivell de coordinació, aquest curs ja s’adjudica un docent responsable a cada projecte. En aquest cas, Francesc, el professor de català.

Es realitzen diverses reunions d’equip docent per coordinar-nos. Aquest curs estem creant una estructura comuna amb la pàgina web, plantilla d’avaluació i  certs elements indispensables.

Indispensable es la valoració de l’actitud dels alumnes a l’aula (formulari), autoavaluació i avaluació entre iguals diària (corubrics), reflexió diària de l’alumnat (diari online), criteris d’avaluació generals, de les tasques i del producte final (rúbriques) i reflexió i valoració del projecte per part dels alumnes i dels docents.

En aquest projecte els alumnes de 1r d’ESO valoren el producte final dels alumnes de 2n i els alumnes de 2n d’ESO valoren els productes finals dels alumnes de 1r.

Metodologia. Institut Viladecans VI

Els alumnes s’organitzen en grups de 5 alumnes. Aquest alumnes trien els rols d’organització de projecte i rol de producte final.

Realitzen tasques individuals però gairebé totes són grupals.

El professorat fa una explicació sobre el projecte. Es posen per grups i farem l’elecció de rols. Fan un kahoot sobre història. El grup que tregui més puntuació podrà triar el període històric. Cada grup farà l’activitat Situa’t, per tal de saber més coses del període històric que els ha tocat treballar. Començarem a pensar de què anirà la seva llegenda, haurem de fer les tres tasques de Comencem a redactar. Si acabem tot això poden començar la resta de tasques. Cada dia abans de marxar emplenen el quadern de classe.

Així fan la seva llegenda, fabriquen el seu escenari, fan el seu cartell promocional en castellà, epilogue in english, vestuari i el seu producte final.

Han d’anar revisant tasques, repartiment de tasques del projecte i el producte final i assaig i el divendres fan la representació teatral.

Planificació. Institut Viladecans VI

El projecte es realitza abans de setmana santa i el producte final dels grups que entre els alumnes i els docents valorin millor el dia de Sant Jordi faran la seva representació teatral de la seva versió de la llegenda de Sant Jordi adaptada a un període històric determinat als alumnes d’infantil de l’Escola adscrita.

 

Qui som. Institut Viladecans VI

Som l’Institut Viladecans VI (properament Institut Olímpia).

Un centre de nova creació on tots els docents treballem per projectes. Realitzem projectes d’àmbit i interdisciplinaris.

Us presentarem el projecte interdisciplinari de 2n d’ESO: Sant Jordi history challenge. En aquest projecte van participar tots el professorat de 2n d’ESO.