AVALUACIÓ

L’avaluació serà una eina per poder avaluar tot el procés i prendre decisions de millora, a l’igual que ajudarà a detectar els diferents nivells d’implicació que han mostrat  els alumnes durant tot el desenvolupament del projecte.

S’ha elaborat conjuntament amb els infants una rúbrica de coavaluació  perquè  els alumnes puguin valorar  quines eines han fet servir.

La mestra durant tot el procés anirà prenent nota de totes les evidències que es vagin produint durant el seu desenvolupament.

A partir del treball que s’ha produït en equip els infants avaluaran la  seva implicació personal  durant la seva realització:  el que més els ha motivat,  el que han treballat i el que han après  durant el procés de la creació del projecte.

 

L’AVALUACIÓ

La major part de les activitats del projecte es van portar a terme a partir d’una metodologia basada en el descobriment guiat. Cada membre del grup cooperatiu de treball va aportar les seves idees a la resta i amb la participació de cada integrant van donar resposta a les preguntes. El paper de la mestra va ser en tot moment el d’orientar i guiar a l’alumnat en la recerca de les seves investigacions.

Quan cada grup acabava la tasca a realitzar, cada portaveu exposava els seus descobriments a tot el grup-classe. Es van aprofitar els errors i els dubtes per aprendre millor i, finalment després d’una reflexió conjunta, es va elaborar una resposta final a l’activitat proposada.

L’alumnat en tot moment va ser coneixedor i conscient del paper que havia de realitzar dins del seu grup de treball i a l’acabar el projecte es van avaluar, de manera individual i grupal, com van portar a terme l’aprenentatge cooperatiu. També, es va promoure la coavaluació entre grups a l’hora d’exposar oralment els conceptes treballats a l’alumnat de 3r curs.

L’autoavaluació s’ha portat a terme en diferents moments del projecte, com ara a meitat del projecte a partir d’un QÜICK per parlar sobre quins aspectes calien treballar més i quins quedaven prou clars per a la major part de l’alumnat.

Així mateix, es van recollir diferents activitats per evidenciar els aprenentatges realitzats per part de l’alumnat:

 • L’activitat inicial
 • El mapa mental del projecte
 • Les maquetes
 • L’activitat de síntesi

mapa mental del projecte

Com hem avaluat?

En el projecte s’han avaluat les següents activitats: observació del treball d’aula, el treball cooperatiu, les entregues de les activitats individuals i grupals, l’exposició oral i el producte final i l’entrega del dossier complert i ben presentat. També s’ha fet una avaluació final competencial de forma escrita amb contingut de les àrees de matemàtiques, català, castellà i medi. Aquesta prova ha estat corregida oralment amb els alumnes, comentant els errors que s’hi han trobat i les possibles millores en les respostes.

No s’ha previst cap dinàmica pels alumnes que no han assolit els objectius per manca de temps.

El projecte s’ha avaluat tenint en compte: el dossier, l’exposició, el producte final, el socrative i un control.

Una vegada feta l’exposició oral als companyes i companyes de 5è, aquests van realitzar una avaluació del grup de treball seguint una rúbrica.

Cada alumne va avaluar el treball tant individual com del grup seguint també unes rúbriques d’avaluació.

Per últim es va realitzar una prova escrita individual.

Com vam fer l’avaluació al projecte d’Egipte de 1r ESO?

Per avaluar el projecte d’Egipte s’han fet servir rúbriques per valorar els diferents productes que els/les alumnes havien d’entregar. S’ha fet avaluació, coavaluació i autoavaluació en diferents moments del projecte.

També, per a cada producte, s’ha fet una avaluació formativa. Els professors hem fet aquesta avaluació i hem fet propostes de millora als alumnes per tal que millorin els seus productes finals.

Les rúbriques que hem fet servir han estat:

 1. Rúbrica d’avaluació i qualificació de l’exposició del projecte: feta servir per avaluar l’exposició del mural de cadascun del temes d’Egipte. Els alumnes ja estan acostumats, la major part d’ells, a fer exposicions oral. L’objectiu de fer servir aquesta rúbrica, era ajudar-los a saber quins aspectes tenim més en compte a l’hora d’avaluar. Per aquest motiu, possiblement la rúbrica que fem servir és massa complicada i no és del tot adequada ja que els/les alumnes no l’acaben d’entendre.
 2. Rúbrica d’avaluació pel visionat de les obres de teatre (alumne) i rúbrica avaluació dramatització (professorat): és la que fan servir els alumnes fer avaluar la dramatització que han fet els seus companys i la que fem servir els/les professors/es pel mateix. És més senzilla que l’anterior i creiem que més fàcil de fer servir.
 3. Rúbrica d’autoavaluació i qualificació del treball cooperatiu (grup): els propis alumnes autoavaluen si han treballat cooperativament durant el projecte. També s’explica i s’especifica a cada part què és el que han d’avaluar, però potser també podria ser una mica més curta i precisa.
 4. Rúbrica avaluació general: aquí queden reflectides les notes (cadascuna marcada amb el seu percentatge dintre de la nota global) de tots els productes avaluats al projecte. Aquesta la fem servir només el professorat, per la qual cosa creiem que no comporta cap problema per entendre-la.
 5. Rúbrica valoració diària: es marca a cada hora d’una manera molt senzilla (+ si hi ha un bon comportament i una bona feina, = si el comportament és normal i la feina justa, i – si hi ha un mal comportant i no es treballa) el que va fent cada alumnes a cada hora. Això marca la nota del comportament diari de l’alumnat.

Excepte la rúbrica de valoració diària, les avaluacions es feien a tot el grup cooperatiu per igual. En algun cas excepcional en què hi havia algun alumne que es diferenciava molt dels altres (en la presentació o en la dramatització), se’l va valorar diferent.

Cadascuna de les valoracions d’aquests ítems els vam anar introduint en un full de dades compartit al qual tenien accés tots els professors de l’equip docent.

Després de valorar aquest procediment d’avaluació ferm les següents propostes de millora:

 • Ja que es comparteixen objectius i criteris amb els alumnes, també estaria bé pactar amb ells alguna de les rúbriques que els avaluaran per fer-los conscients del seu procés d’autoaprenentatge.
 • Simplificar rúbriques perquè sigui una eina més útil per l’alumnat. Creiem que es fan servir poc perquè no les entenen del tot.
 • Fer servir bases d’orientació més pautades: volem l’autonomia de l’alumnat a l’hora de treballar, però unes bones bases d’orientació servirien perquè tinguin molt clar quina és la feina que se’ls demana, i aquesta part és molt important.
 • També s’hauria de preguntar què han aprés: fer un KPSI previ al projecte i fer una revisió del que han aprés al final d’aquest, a més de parlar de les dificultats que han trobat per fer-lo.

Avaluació del projecte: Viladecans. Coneix la teva ciutat

Diàriament els alumnes han emplenat el seu diari d’autoavaluació per tal de fer judicis sobre el desenvolupament del projecte i proposar millores. Els professors que han entrat a les aules de primer han ajudat a  reflexionar de forma compartida i prendre decisions encaminades a optimitzar el procés d’aprenentatge.

El darrer dia del projecte s’ha fet una presentació de tota la feina feta: resultats de la fase d’investigació i productes finals.

Aquestes són les graelles que hem fet servir avaluar el projecte:

1r A Seguiment diari  

Avaluació. Institut Viladecans VI

Per avaluar aquest projecte utilitzarem totes les activitats que han fet. Tant les individuals com les de grup. La nota final sortirà de fer la mitjana ponderada de:

 • Tasques de grup: també es corregiran les activitats de grup. La nota d’aquest apartat serà la mateixa per a tots els membres del grup.
 • Producte final: a través de la rúbrica que poden trobar a l’apartat Rúbriques d’avaluació, els seus companys i els professors els valoraran.Un % de la nota obtinguda serà la puntuació que el tribunal doni al producte final, mentre que el % restant de la nota resultarà d’una coavaluació.
 • Reflexió: La nota consisteix en dues parts: una sortirà de la seva pròpia coavaluació, mentre que l’altre serà resultat del seu quadern de projecte.
 • Treball a classe : en finalitzar cada hora de classe, el professor que ha estat a l’aula valorarà com ha estat el vostre treball: si heu estat fent feina, si heu aprofitat el temps… Farem la mitjana de tots els dies i n’obtindrem una nota individual.