L’opinió dels nostres alumes

Els alumnes han opinat…

 • Que han de treballar millor en equip.
 • Que s’han de discutir menys.
 • Que s’han de repartir millor les tasques.
 • Que s’han de preparar millor l’exposició.
 • Que l’ordinador no ha funcionat prou ràpid i els ha endarrerit.
 • Que han de mantenir un clima de treball més silenciós.
 • Que els grups de treball siguin més petits.
 • Que la metodologia de treball els ha agradat molt.

Els productes finals

Es va proposar la creació d’un producte final lliure que donés resposta a les preguntes de cada grup amb l’única premissa de no contenir paper com a suport principal.

En aquests enllaços podeu accedir a una mostra:

Mapa conceptual “Les energies”

https://www.mindomo.com/mindmap/992258149b174b808ef8feffe8628865

La contaminació

https://view.genial.ly/5c62e3eaa159c77629edeb45/interactive-content-la-contaminacio-lian-noa-ariadna-marua-i-sayuri

Les energies renovables

https://view.genial.ly/5c61395e4e10564933e16dca/interactive-content-energies-renovablese

L’electricitat

https://view.genial.ly/5c643577a159c77629f00f0b/interactive-content-electricitat

Com hem avaluat?

En el projecte s’han avaluat les següents activitats: observació del treball d’aula, el treball cooperatiu, les entregues de les activitats individuals i grupals, l’exposició oral i el producte final i l’entrega del dossier complert i ben presentat. També s’ha fet una avaluació final competencial de forma escrita amb contingut de les àrees de matemàtiques, català, castellà i medi. Aquesta prova ha estat corregida oralment amb els alumnes, comentant els errors que s’hi han trobat i les possibles millores en les respostes.

No s’ha previst cap dinàmica pels alumnes que no han assolit els objectius per manca de temps.

El projecte s’ha avaluat tenint en compte: el dossier, l’exposició, el producte final, el socrative i un control.

Una vegada feta l’exposició oral als companyes i companyes de 5è, aquests van realitzar una avaluació del grup de treball seguint una rúbrica.

Cada alumne va avaluar el treball tant individual com del grup seguint també unes rúbriques d’avaluació.

Per últim es va realitzar una prova escrita individual.

Com hem treballat?

La majoria de continguts s’han intentat treballar de manera competencial exposant situacions reals de la vida quotidiana i d’interès pels alumnes.

Les activitats segueixen un fil conductor en quant a la temàtica però han estat seqüenciades seguint l’horari de les assignatures de l’aula degut a l’organització general  de l’escola.

Hi ha un equilibri entre les activitats individuals i en grup ja que cada alumne té el seu propi dossier, però aquest dossier en algunes activitats es pot treballar de forma cooperativa. Per altra banda, hi ha certes activitats que formen part de l’avaluació individual de cada alumne. Per últim, el producte final de grup s’ha avaluat col·lectivament.  Per obtenir la nota final s’ha fet una ponderació de les tasques realitzades individualment i en grup.

Al llarg del projecte s’han planificat activitats de diferents tipologies (cerca d’informació, exercitació, aplicació, anàlisi, reflexió, síntesi…) així com de diferent grau de dificultat.

L’alumnat esdevé protagonista del seu aprenentatge en el moment de la creació del producte final, on després de l’adquisició dels continguts treballats, és lliure d’escollir el format i el contingut que li donarà a aquest producte final que exposaran als alumnes de 5è. Tant és així que hi ha hagut productes finals ben diferents: exposicions amb power point, genially, kahoot, experimentacions, jocs de taula, demostracions…

L’alumne és conscient del que va aprenent a través de la realització de les activitats del dossier, de les diferents rúbriques de coavaluació i autoavaluació, de les activitats individuals entregades al mestre/a  i d’altres dinàmiques com ara els qüestionaris de socrative i kahoot. Els alumnes també han treballat amb les seves tauletes snappet on han pogut reforçar els continguts principals treballats en el projecte en les àrees de llengües i matemàtiques. Cap al final del projecte els alumnes van respondre un qüestionari jClick sobre les energies.

Es contemplen les mesures i suports universals per atendre els diversos estils d’aprenentatge oferint la informació en diferents formats (textos, imatges, vídeos, mapes conceptuals…), graduant la dificultat de les diferents activitats realitzades i fent una atenció individualitzada per part del mestre en aquells alumnes amb més dificultats. El fet de treballar en grups heterogenis promou l’aprenentatge entre iguals, que també és una mesura de suport universal.

Hi han hagut espais per l’auto i la coavaluació i els instruments utilitzats han estat rúbriques, bases d’orientació i qüestionaris online.

A continuació us deixem alguns enllaços proporcionats pels mestres per a poder portar a terme la implementació d’aquest projecte:

Jclick les energies renovables

https://clic.xtec.cat/projects/ener_re/jclic.js/index.html

 Jclick l’energia

https://clic.xtec.cat/projects/energia2/jclic.js/index.html

Kahoot Fonts d’energia

https://create.kahoot.it/share/fonts-d-energia/af937353-dbcd-4bd0-bae3-398973b5e385

kahoot L’energia

https://create.kahoot.it/share/l-energia/f483ef87-099a-470f-a883-a70517b1b755

Kahhot Les energies renovables i no renovables

https://create.kahoot.it/share/les-energies-renovables-i-no-renovables/3820cdcd-8d31-4f6f-97ff-dc15647b6a7a

Questionari socrative pel·lícula Wall-E

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/38440309

Després de realitzar el projecte els mestres que l’han portat a terme han fet una sèrie de reflexions a tenir en compte en projectes futurs com ara:

 • No es poden elaborar les activitats de forma tancada, ja que mentre dura el projecte sorgeixen noves preguntes i nous temes. Com per exemple el haver introduït la campanya de “Fem les coses bé” de Gavà.
 • També ha estat un èxit i es podria haver treballat més el fet de fer venir un “especialista” per a poder fer-li preguntes per a treballar el tema. Si això s’introdueix abans d’acabar el producte final pot afavorir la incorporació de noves idees o solucionar els dubtes existents.
 • Quan els alumnes preparen el seu producte final, els costa molt organitzar-se, per tant s’ha de preveure una reflexió al final de cada sessió. Fent-los entendre com s’han organitzat i què han aconseguit fer en el temps que han tingut.
 • El fet de deixar-los buscar informació és clau però han de preveure que no sempre Internet és la millor font d’informació. De vegades és més ràpid un llibre del tema ja que buscar a internet té les seves dificultats i les seves pèrdues de temps (engegar, buscar, contrastar, sintetitzar, carregar pàgines, etc.)

Metodologia

Hem treballat en equips heterogenis cooperatius seguint la metodologia establerta a l’escola. En cada equip de treball tenen assignats els rols de secretari, portaveu, controlador del soroll i controlador del temps.

Hem organitzat l’aula en equips de treball especialitzats en cada un dels temes en que es podien agrupar les preguntes dels alumnes. La creació dels grups ha estat a petició dels alumnes segons els seus interessos. Hem destinat un racó de l’aula a material de consulta. També han disposat de dispositius tecnològics per fer consultes a internet i treballar.

Els objectius del projecte es van compartir amb els i les alumnes, que els van escriure en el seu dossier d’aprenentatge per poder-los anar consultant a mida que es desenvolupava el projecte.

Com planifiquem el nostre projecte?

En primer lloc els i les alumnes van fer una pluja d’idees de diferents temes que els agradaria treballar.

D’aquesta pluja d’idees, es va seleccionar el tema que havia sortit en les dues classes: Energies.

Una vegada escollit el tema, es va fer un recull d’allò que els i les alumnes volien aprendre:

L’activitat inicial de motivació va ser un visionat d’imatges sobre diferents temàtiques relacionades amb el tema escollit pels alumnes. A partir d’aquestes els alumnes es varen fer preguntes. A partir d’aquí, per esbrinar el que sabíem, vàrem aplicar la tècnica 1, 2, 4 i es va elaborar un pòster que posteriorment vàrem completar amb les preguntes que ens quedaven per respondre.

Una altra de les activitats de motivació és la creació d’un producte final lliure que doni resposta a les preguntes de cada grup amb l’única premissa de no contenir paper com a suport principal.

Som el Marcel·lí!

Bon dia! Som l’escola Marcel·lí Moragas de Gavà. La nostra escola va ser inaugurada el mes de setembre de l’any 1.983.

Som un centre públic de doble línia d’educació Infantil i Primària, encara que en els cursos de P5 i 1r de primària tenim 1 grup.

L’escola Marcel·lí Moragas està ubicada a la zona Nord del municipi de Gavà, entre el barri de Can Tintorer i Can Trias, dos barris amb un nivell socioeconòmic baix, majoritàriament de parla castellana.

En quant al projecte lingüístic, la llengua vehicular del centre és el català. Introduïm l’anglès a P3. El castellà s’inicia al primer curs de cicle inicial i a 4t de primària, introduïm el francès.

Realitzem sortides durant tot el curs i colònies, de P3 a 5è amb una durada de 3 dies i a 6è de 5 dies.

Som una escola inclusiva. Tenim una SIEI i una aula d’acollida. Tenim un projecte compartit amb  l’escola d’ed. Especial  Mª Felip i Duran basat en activitats conjuntes entre els dos centres.

La nostra AMPA està molt implicada en el PEC de l’escola.

Aquest curs ha estat el primer que hem format part de la Xarxa de Competències Bàsiques. El nostre objectiu principal era aprendre com treballar adequadament per projectes seguint una metodologia globalitzada i incorporant el treball cooperatiu en aquests projectes. Tot i que hem après moltes coses i hem pogut posar en pràctica algunes d’elles amb el nostre equip impulsor, mirem al proper curs amb ganes i il·lusió per continuar compartint i aprenent en aquesta xarxa, i poder així anar incorporant aquests aprenentatges a la nostra manera de fer a l’escola.