INS Santa Eulàlia

Qui som?

L’Institut Santa Eulàlia és un centre de tres línies que imparteix ESO i Batxillerat. Està situat al barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat i  enguany ja fa els 60 anys.  L’Institut sempre ha estat molt arrelat al barri.

Aquest curs hem engegat la nostra participació a la Xarxa de Competències Bàsiques a través d’un equip impulsor format per sis professores voluntàries del Claustre.  Som professores de Castellà, Ciències Naturals, Matemàtiques i Educació Visual i Plàstica.

Ens plantegem aquesta iniciativa com una oportunitat per a reflexionar sobre la nostra tasca docent i iniciar-nos en les noves metodologies lligades al treball per projectes.

Aquest curs hem volgut organitzar un projecte per als grups de 1r d’ESO, partint d’una idea del Departament de Català.

Estem molt engrescades tot i que som conscients que anirem trobant problemes i ens aniran sorgint dubtes.

Som-hi!

Planificació del Projecte: Qui som?

Aquest projecte sorgeix d’una idea del Departament de Català que consistia en elaborar un petit quadern per alumne que inclouria les descripcions de tota la classe.

El grup impulsor vam decidir ampliar aquesta proposta a altres Departaments de manera que el quadern servís com una eina per conèixer-nos els uns als altres donat que es proposa a 1r curs d’ESO i són alumnes que provenen de diferents escoles de primària.  

Per a dur-ho a terme cada departament va fer les seves propostes:

Català:  Si l’objectiu és conèixer-nos, el primer pas és presentar-nos a nosaltres mateixos.  Per tant, proposem a l’alumnat que faci un autoretrat. Hauran d’elaborar un text partint d’un esquema previ que se’ls hi proporcionarà.

Castellà: L’alumnat reflexiona sobre persones del seu entorn a les què admiren, per algun tret del seu caràcter, per la seva trajectòria professional o vital, etc.  Després elaboren un text descrivint aquesta persona i explicant les raons per les quals les admiren.

Ciències Naturals i Anglès: Partint del fet que l’alumnat de manera natural expressa unes preferències per un animal o altre a l’hora d’estudiar-los vam decidir fer una fitxa tècnica del seu animal preferit.  En ser una proposta conjunta amb el Departament d’Anglès i aprofitant l’avinentesa de que el vocabulari i les construccions sintàctiques són senzilles ens va semblar una bona idea incorporar la llengua anglesa en aquesta tasca.

Visual i plàstica: Fan un autoretrat. Comencen treballant en grups buscant informació sobre els diferents gèneres pictòrics i descobrint com el retrat és un gènere que han utilitzat diferents artistes al llarg de la història de l’Art. Després, de manera individual, han de fer el seu autoretrat a l’estil d’Andy Warhol. Utilitza els colors càlids per donar color a la cara i colors freds per acolorir el fons. 

Matemàtiques: Es demana als alumnes que, en grups, plantegin preguntes sobre trets característics dels seus companys de classe que voldrien conèixer.  Amb les dades obtingudes realitzem un estudi estadístic sobre el grup classe.

Amb el resultat de tot això s’elaborarà un quadern per cada alumne que recollirà el material elaborat per tot l’alumnat del grup de manera que cada alumne tindrà un record de tots els seus companys i companyes de primer.

Metodologia- Qui som?

Visual i plàstica : Se’ls facilita un full orientatiu del procés de recerca i treball.

1- Full orientatiu de Visual i plàstica

2-Full Orientatiu Visual i plàstica

Organitzats en grups.

Organitzant-se en grups heterogenis de 4 alumnes, cerquen informació relacionada amb els gèneres pictòrics per tal de descobrir l’autoretrat com un tema que poden emprar per  d’expressar-se. A partir dels links que se’ls facilita han de fer un Power-Point/ presentació.

A partir d’aquí ja estan preparats per investigar amb artistes que han utilitzat aquest gènere pictòric, l’autoretrat,  en la seva obra. Han d’afegir a la presentació que han començat, quatre noves diapositives amb una breu presentació de quatre artistes:

  • Vicenç Van Gohg
  • Pablo Picasso
  • Frida Kalo
  • Andy Warhol

En el full orientaiu se’ls dóna quatre pautes per prioritzar la informació que trobin dels artistes proposats. Finalment, després d’acabar la presentació i esxposar-la al grup/ classe, han de fer un treball individual: el seu autoretrat.

De manera individual han de fer el seu autoretrat a l’estil d’Andy Warhol. Utilitzant els colors càlids per donar color a la cara i colors freds per acolorir el fons.

Català: Es lliura a l’alumnat el següent esquema com a eina per estructurar correctament el text.

Llufa de català

També se’ls lliura la següent rúbrica que hauran d’haver omplert en acabar la tasca proposada.

Llista de verificació

A la classe, individualment, cada alumne comença redactant el primer paràgraf, es llegeix en veu alta i el van millorant entre tots.  La resta del temps es va treballant individualment tenint present la rúbrica en tot moment.

Castellà: Els alumnes treballen individualment però dediquem unes sessions inicials a explicar què és la descripció i l’argumentació.  Proposem exemples a classe i en petits grups l’alumnat reflexiona sobre quins trets fan admirable a una persona. I trien característiques que desperten l’admiració.  Després els proporcionem un esquema que hauran de seguir per elaborar el seu text.

Esquema de Castellà

També els hi donem un llistat d’adjectius que els poden ser útils per caracteritzar a la persona a la que admiren.

Adjectius de Castellà

Fan servir aquests materials per escriure un esborrany a mà que hauran de lliurar al professor per tal que corregeixi l’ortografia i l’expressió. Quan el professor torna els textos corregits, els alumnes escriuen a ordinador el text definitiu, que serà penjat al drive.

Per avaluar l’activitat els alumnes faran servir una rúbrica i una diana per fer la representació gràfica.

Ciències Naturals i Anglès: S’entrega a l’alumnat la fitxa que haurà d’omplir primer en català sobre el seu animal preferit.  En grup reduït els alumnes individualment i amb l’ajuda d’un portàtil busca la informació del contingut de la fitxa a internet.  Seleccionen la informació necessària per omplir la fitxa i també cerquen una foto del seu animal. Un cop omplerta i corregida la fitxa, l’alumnat amb l’ajut del professor d’Anglès en farà la traducció.  El producte final és la fitxa tècnica del seu animal preferit en llengua anglesa.

My favourite animal

Matemàtiques:  Començo la classe amb la introducció següent:

Comencem el curs i la majoria de vosaltres veniu d’escoles diferents.  Per tal de conèixer-vos els uns als altres us demanem que penseu i plantegeu preguntes adreçades a tota la classe sobre aspectes que trobeu que serien interessants de saber dels vostres companys de classe.

Per trencar el gel jo començo proposant la primera: “De quina escola de primària veniu?”.  Demano que un alumne surti a la pissarra i anoti la seva.  D’un en un van sortint i van anotant els noms de les escoles si no han sortit encara o afegeixen una creu al costat en cas contrari, per tal d’anar fent el recompte.  A continuació, pregunto a la classe si coneixen algun tipus de gràfic per tal de representar les dades que tenim a la pissarra. Tots junts construïm la taula de freqüències i en representem el o els gràfics associat/s.

Alguns exemples extrets del quadern d’alumnes són:

Les imatges són de d’alt a baix i d’esquerra a dreta: Quina_escola11, Quina_escola22, Quina_escola33, Quina_escola44

Tot seguit se’ls dona uns minuts perquè escriguin al seu quadern les seves preguntes individualment.  Després en seleccionem unes quantes tenint en compte que es tractin en la mesura del possible variables estadístiques de diferents tipus: quantitatives ( discretes i contínues) i qualitatives ( nominals i ordinals), i amb tot el grup classe en fem el recompte i ho anotem a la pissarra.

A continuació fem grups de 4 o 5 alumnes i ens repartim les dades de la pissarra de manera que cada grup sigui responsable de fer l’estudi d’una variable.  N’haurà de fer la taula de freqüències i un gràfic, primer al seu quadern i després, un cop corregit, es farà el gràfic a net i en gran per penjar a classe en format pòster.

Es mostren a continuació alguns treballs dels alumnes:

Imatges: Variable_1, Variable_2, Variable_3 i Variable_4

Implementació del projecte

Matemàtiques:

Temporització: 3 sessions d’1 hora.

Gestió de l’aula:

En gran grup es planteja l’objectiu de la tasca que consisteix en conèixer-nos millor.  Jo els pregunto de quina escola de primària venen i en fem el recompte i l’estadística corresponent a la pissarra.

Individualment els demano que pensin i anotin al seu quadern de classe preguntes pels seus companys sobre aspectes que voldrien saber d’ells.

En gran grup, les responem i en fem el recompte a la pissarra.

En petits grups, de 4 i 5 persones, cada grup elaborarà la taula de freqüències i el gràfic associat a les dades obtingudes fruit d’una de les preguntes plantejades a la classe.  Els grups els farem entre tots a classe de manera que hi hagi, en la mesura que es pugui, membres procedents de diferents escoles de primària seguint amb l’objectiu que ens proposem de conèixer-nos millor.

Programació:

Objectius:

  1. Formular preguntes abordables amb dades i recollir i organitzar i presentar dades rellevants per respondre-les.
  2. Comprendre i aplicar conceptes bàsics d’estadística.
  3. Emprar la comunicació i el treball en equip com una forma de compartir idees matemàtiques.

Competències:

  1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic.
  2. Emprar conceptes i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
  3. Generar preguntes de caire matemàtic.

Continguts:

Estadística: variables estadístiques, taules de freqüències, gràfics estadístics, paràmetres de centralització: mitjana, mediana i moda.

Ciències Naturals i Anglès: Després de haver treballar els animals a classe, s’els diu als alumnes que han de pensar i sentir un animal que per a els sigui significatiu, tant perquè sigui algú animal que tinguin  ells o tinguin una relació especial o que sempre hagin sentit una especial atracció emocional o d’un altre tipus.

Farem al grups de desdoblament i cada alumne busca informació a l’ordinador sobre aquest animal, o sigui que treballaran la competència digital de búsqueda d’informació i després de seleccionar la informació de les diferents fonts,  obriran un word on posaran tota la informació que hagin seleccionat; a partir d’aquí faran una selecció de les coses que s’ els pregunta en la fitxa que hi ha avall. Aquesta fitxa la faran amb català.

Una vegada feta la fitxa amb català en coordinació amb el departament de Àngles la traduïran al Anglès.

Encara que el treball és individual, com després cada alumne tindrà una fitxa de cada alumne, ja tindran el resultat global, del grup.

 

Castellà

Fan servir aquests materials per escriure un esborrany a mà que hauran de lliurar al professor per tal que corregeixi l’ortografia i l’expressió. Quan el professor torna els textos corregits, els alumnes escriuen a ordinador el text definitiu, que serà penjat al drive.

Per avaluar l’activitat els alumnes faran servir una rúbrica i una diana per fer la representació gràfica.

Visual i plàstica

Individualment han de fer el seu autoretrat a l’estil d’Andy Warhol. Utiltzant colors càlids per donar color a la cara i colors freds per acolorir el fons. 

Avaluació del projecte

Educació Visual i plàstica

Instruments per a l’avaluació de l’autoretrat:

Per avaluar el treball en grup (Power-Point) utilitzarem una diana d’autoavaluació.

 

L’avaluació del treball individual de l’autoretrat es farà fent una co-avaluació on hi intervindran tots els companys.

Matemàtiques:

En el quadern cada alumne ha d’haver anotat entre 1 i 3 qüestions.  L’alumne les llegeix en veu alta i es comenta amb tot el grup classe si són o no abordables des del punt de vista estadístic i si responen a l’objectiu de conèixer-nos millor, seleccionant les que siguin més adients i descartant les altres.

El treball realitzat en petit grup s’avaluarà mitjançant una rúbrica que hauran de completar conjuntament.  Cada alumne ha de tenir constància de la feina feta al seu quadern de classe. Hi ha de constar tant la taula de freqüències com el gràfic estadístic elaborats.

Finalment, el gràfic en format pòster també serà avaluat mitjançant una rúbrica.  Cada grup utilitzant com a suport el seu gràfic haurà d’explicar quina pregunta ha analitzat i com ha elaborat aquell gràfic.  També se’n valorarà la presentació.

Imatge: Rúbrica-Treball en grup-Matemàtiques

El grup classe també avalua l’exposició oral dels diferents grups i ho fa mitjançant una rúbrica:

Imatge: Rúbrica-Exposició oral i gràfic-Matemàtiques

Castellà

Rúbrica para evaluar la actividad


Diana