LA VEU DELS ALUMNES

LA VEU DELS ALUMNES

Al finalitzar el projecte els alumnes ens han expressat les seves opinions. Ells mateixos han valorat les diferents tasques que han dut a terme. S’han mostrat molt motivats i engrescats en la realització de totes les activitats del projecte, fins i tot, els alumnes que no s’impliquen tant en algunes tasques, en aquest cas la dinàmica del projecte els ha portat a participar més activament.

Les famílies han participat també de forma molt activa des de casa i s’han mostrat molt interessats en compartir amb nosaltres el producte final i tot el seu procés.

La motivació dels alumnes s’ha mantingut al llarg de tot el curs, donat que el projecte del cinema s’ha complementat amb el projecte Tàndem dels “mitjans de comunicació de l’Hospitalet”, aconseguint així un producte final molt atractiu.

COM AVALUEM?

COM AVALUEM

L’avaluació del projecte s’ha realitzat a partir del producte final.  Les eines emprades han estat bàsicament les rúbriques, confeccionades i consensuades pels mestres i alumnes. Han tingut dos tipus de rúbrica: la individual, on l’alumne s’autoavalua pels ítems establerts, i la col·lectiva que se centra més en el treball de grup i l’exposició final. Durant les exposicions els alumnes han estat partícips de l’avaluació dels seus companys.

Considerem que el fet d’utilitzar rúbriques i pactar-les amb els alumnes fa que ells se sentin protagonistes de l’aprenentatge i que sàpiguen en tot moment quins són els objectius a assolir.

Valorem positivament el fet d’implicar a l’alumnat i no exclusivament el professorat en l’avaluació, sobretot de l’expressió oral i el producte final perquè a part d’incrementar l’atenció durant l’exposició dels companys, aprenen a ser crítics amb el treball realitzat no només del propi treball sinó també dels altres.

Al final de cada exposició han estat els propis companys, els que manifestaven què és el que es podria haver millorat de l’exposició.

 

SORTIM A LA TELEVISIÓ!!

PRODUCTE FINAL

Un cop van decidir quines preguntes treballar, van escollir com desenvolupar i presentar el projecte a la resta de companys (producte final).

Van sortir tres productes finals. En primer lloc, una exposició de materials (murals, línies del temps, còmics…) de tot allò treballat. Seguidament, la gravació del reportatge amb la col·laboració de la Televisió Pública de l’Hospitalet (dins el projecte Tàndem). Finalment, la creació, confecció i gravació del seu propi curtmetratge i finalment, un reportatge.

En primer lloc, van confeccionar els materials per muntar l’exposició al passadís de l’escola.

A continuació, amb la col·laboració dels professionals de la TVL’H, van realitzar 3 sessions per treballar: la modulació de la veu i expressió corporal, l’elaboració del guió i distribució de rols (càmeres, director, presentadors), i la gravació del reportatge a l’escola.

Adjuntem els links del programa “Aula L’H” on podeu veure el producte final del nostre projecte:

http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/12859962

http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/12860815

http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/12860843

Per finalitzar, els i les alumnes van crear per grups el seu propi curtmetratge. En equips de 4 membres, van escriure el guió, van escollir la música, els personatges, el vestuari, la decoració i els espais on realitzar la gravació. Després van compartir les seves decisions amb la resta de companys de classe.

Cal destacar, que les famílies van ser informades mitjançant circulars dels tutors com podien tenir accés a la gravació del reportatge a través de la televisió, ja que aquesta es va emetre públicament al mes d’abril, i es va compartir a la web de l’escola.

 

LLUMS, CÀMERA I ACCIÓ!!

IMPLEMENTACIÓ: “LLUMS, CÀMERA I ACCIÓ”

Els cineastes del Cicle Mitjà de l’escola Frederic Mistral han buscat informació sobre el cinema mitjançant les noves tecnologies, consulta de llibres a la biblioteca de l’escola i fent un treball col·laboratiu de recerca fora de l’escola amb l’ajuda de les famílies.

Considerem rellevant apuntar que tot el nostre alumnat ha adoptat un paper actiu durant el desenvolupament del projecte, convertint-se d’aquesta manera en  transmissors i receptors dels continguts. S’han sentit protagonistes del  procés i aquest fet ha reforçat el seu propi aprenentatge a la vegada que també els ha ajudat a relacionar els coneixements previs amb els nous. Ens ha agradat molt la participació de grups d’experts en televisió amb tècnics especialitzats en imatge i so  que ens han proporcionat diferents activitats que han apropat els nostres alumnes al món del cinema: visita d’un plató de televisió, gravacions a l’escola, entrevistes, etc.

Cada grup d’experts i després de fer la recollida d’informació van explicar a la resta del  grup la informació més rellevant resumint i sistematitzant els nous aprenentatges obtinguts. Els alumnes documenten el seu propi procés de producció elaborant “lapbooks”, murals, còmics, línies del temps, curtmetratges, etc.

Els alumnes s’autoregulen mitjançant una rúbrica que han fet conjuntament  per a què l’alumnat tingui clar quins són els objectius.

 

COM HO FEM?

METODOLOGIA

Els grups han estat formats pels mateixos mestres de manera heterogènia per tal de compensar habilitats i competències. Han estat formats per membres de  4 -5 alumnes.

Segons la iniciativa de cada alumne, juntament amb el consens dels mestres, s’ha adaptat el rol més adequat de cada alumne dins del grup amb la finalitat de gestionar satisfactòriament la dinàmica del mateix.

Una vegada que estava la informació repartida, havien de fer una recerca  a casa. Cal destacar la gran implicació de les famílies a l’hora de buscar informació amb els seus fills i filles.

Un cop cada grup tenia la informació recollida, l’havien de classificar i organitzar per extreure’n la part més important i començaven a elaborar de manera consensuada el format, que prèviament havien decidit entre tots els membres del grup (lapbook, mural, línia del temps, llibre desplegable…) per fer la seva exposició. Tots els dubtes que els anaven sorgint s’autogestionaven dins del grup amb la orientació dels mestres.

 

3, 2, 1… COMENCEM!!

PLANIFICACIÓ

Primer, es va fer una pluja d’idees on els alumnes exposaven diferents temes d’allò que volien treballar. Una vegada es van apuntar a la pissarra, es van fer les votacions a mà alçada. El tema guanyador amb majoria absoluta va ser “El cinema i la televisió”.

A la següent sessió, els alumnes van escriure de forma individual i en un paper els coneixements previs sobre el tema (què sabien). El mestre, va escriure totes les aportacions a la pissarra. A continuació, es va fer una reflexió de què volien saber sobre el tema. A partir, d’aquí van sortir una vintena de qüestions; què volien aprendre sobre el cinema i la televisió.

Després, es van fer cinc grups, el mestre va repartir tres o quatre preguntes d’allò que volien saber i els diferents grups havien d’escollir una i dir les raons de per què havien escollit aquesta. En total, cada grup havia d’investigar sobre una pregunta.

Un altre dia, cada grup va portar informació sobre el seu tema i va exposar a la resta de companys allò què havia portat. Cada grup, es va coordinar per tal d’exposar la recerca.

Properament, es van fer canvis de grups, de preguntes i d’informació investigada. Una vegada fets els grups, cadascun va decidir com fer el seu projecte:

  • La història del cinema: línia del temps.
  • La història dels dibuixos animats: línia del temps.
  • La primera pel·lícula de la història: còmic.
  • Doblatge i càmeres: mural.
  • Efectes especials: mural, còmic i còmic manga.

A partir d’aquí, va començar el desenvolupament del projecte: cada grup es va organitzar i coordinar per tal de fer la seva investigació.

Grup impulsor de l’escola Frederic Mistral

Bon dia companyes i companys, som el grup impulsor de l’Escola Frederic Mistral de l’Hospitalet de Llobregat. Som una escola molt familiar i amb ganes d’aprendre i treballar molt. Aquest és el nostre segon any dintre de la Xarxa de Competències Bàsiques i tenim els motors engegats per donar el màxim de nosaltres.

Enguany el projecte escollit és: Cinema i televisió, el qual us anirem fent petits tastets del nostre treball.

Ànims companyes i companys i a gaudir d’aquest curs!

Grup Impulsor de l’Escola Frederic Mistral.