AVALUACIÓ

 Hem avaluat el procés d’aprenentatge i també els resultats, usant instruments d’avaluació formativa i sumativa, i procurant obtenir dades individuals i d’equip.

L’avaluació inicial es va realitzar amb el registre de coneixements previs per part de la mestra, i un dibuix sobre el circ.

L’avaluació contínua amb un seguiment de les fitxes individuals de les activitats realitzades després de cada explicació i les converses sobre el tema, i una observació directa i sistemàtica de les aportacions individuals i grupals.

L’avaluació final es va fer tenint en compte l’exposició oral i la confecció dels murals per part de cada grup.

Es va destinar una sessió per a l’autoavaluació  del projecte per part dels alumnes, mitjançant dues rúbriques: una sobre els continguts treballats i una altra sobre el funcionament dels grups de treball.

Les evidències d’aprenentatge han estat variades: dibuix previ i final, fitxes individuals, feines plàstiques, el mural i la seva exposició oral i les rúbriques.I han mostrat alguns dels nous aprenentatges.

L’autoavaluació de les mestres ens ha servit per veure els punts febles i possibles millores que poden fer-se.I hem acabat satisfetes de com ha anat la nostra feina ja que els nostres alumnes s’han mostrat motivats i participatius.

PRODUCTE FINAL

Des de l’inici del projecte vam decidir que el producte final seria uns murals elaborats pels diferents grups i l’exposició oral als companys de la informació treballada. Hi ha hagut dues sessions de comunicació del producte final: una dins de la pròpia classe, i una altra conjunta amb les dues classes de segon. Aquestes murals es van penjar al passadís del cicle  durant la Setmana Cultural. D’aquesta manera, tant les famílies, els companys i altres mestres van poder gaudir de tot el que havíem descobert al voltant del tema escollit.

IMPLEMENTACIÓ

Les activitats han estat organitzades a partir de les qüestions proposades pels alumnes.

A partir del material aportat es plantegen activitats en petits grups i individuals. Hi ha tasques proposades en grup cooperatiu i rols establerts tenint en compte les habilitats de cada alumne. Aquestes activitats han ajudat a reflexionar sobre algunes de les idees prèvies. La resta de les tasques les prepara la mestra per tal que es puguin treballar els continguts previstos.

Activitats en grups proposades:

-Confecció de murals sobre els continguts treballats.

-Exposició oral de la informació dels murals realitzats.

-Realització de l’abecedari del vocabulari del circ.

-Escriptura col·lectiva d’un conte per als Jocs Florals.

Activitats plàstiques individuals relacionades amb obres de Picasso: “Pierrot”i “Acròbata i jove equilibrista”

El projecte s’inicia al final del segon trimestre i la seva durada és de dues setmanes. El paper dels mestre (tutor i mestra suport)  és de guia i acompanyament als alumnes.

 

METODOLOGIA

  1. El treball individual s’ ha complementat amb el col·lectiu. Hem hagut de repensar els agrupaments i la gestió dels grups per afavorir que es generés aprenentatge. Hem agrupat els alumnes en equips que han permès el treball cooperatiu i l ‘aprenentatge significatiu de cadascun dels alumnes.
  2. Les mestres acompanyen durant tot el temps l’ execució de les tasques tot resolen conflictes, aclarint dubtes i gestionant el temps i la bona dinàmica del grup a través del diàleg. Hi ha dues mestres a l ‘aula: la tutora i una docent de suport (reforç o EE) de manera que tot el grup classe està junt afavorint la inclusió i la personalització de tasques segons les característiques dels alumnes.
  3. Creació i repartiment de rols :secretari : recollir per escrit el contingut.El dibuixant; el que retola i el que retalla.Quan un d’ ells acabava la seva tasca, col·laborava amb algun altre.Cada grup té la comanda de cercar una informació i recollir-la en un mural que han de realitzar en un temps concret i amb el material que es reparteix que van preparar les mestres (material de contingut, llibres de consulta, estris per elaborar el mural).

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE EL MÓN DEL CIRC

Planificació.

1. El punt de partida:

  • Justificació:  a l’ escola s’ ha desenvolupat durant tot el curs el Tàndem del circ i a partir d’ un context real , la Rua de Carnaval, s’ ha iniciat el Projecte “El món del circ”. Es presenta com un espectacle que atrau a grans i a petits on es combinen elements d’ art i de diversió : música, color, expressió , corporal, dansa, humor,etc.
  • Connexió amb els coneixements previs:des del Cicle Inicial s’ introdueix el tema amb una conversa amb els alumnes motivada arrel de la rua, on se’ls convida a explicar el què saben dels artistes del circ, quines han estat les seves experiències i donar la seva opinió.A continuació e fa un pluja d’ idees sobre el que volem saber, quines curiositats tenen, quins misteris els atrauen més del circ,etc. Les mestres anoten a la pissarra les qüestions plantejades, les endrecen entre tots i decideixen un ordre de prioritat. Individualment cada alumne escriu el guió de treball que s’ ha consensuat de manera col·lectiva.  
  • Motivació inicial:  la visualització de la pel·lícula Dumbo va servir per presentar una història ambientada en el Món del Circ on el personatge principal va madurant i va superant totes les dificultats a mesura que creu en ell mateix.
  • Participació amb les famílies: ss fa partícep a les famílies a través d’ una circular i d’ una nota a l’ agenda per tal que col·laborin en la cerca de materials i d’ informa-cions amb els seus fills i potenciïn el diàleg amb ells.

2. Plantejament del repte:

  • Es defineixen els objectius d ‘aprenentatge i els indicadors i se’n fan coneixedors als alumnes. Aquests objectius es mantindran estables durant tot els projecte i responen a les inquietuds plantejades pels alumnes.

 

Grup Impulsor Escola Pep Ventura

Hola companys i companyes!

Els 18 docents que formem part el grup Impulsor de la nostra escola i us volem donar la benvinguda i compartir amb vosaltres el nostre Projecte i experiències.

Som 5 mestres que desenvoluparem el Projecte al cicle inicial, del Mitjà en som 4 i del Superior 9 . Ens encantarà compartir amb vosaltres les nostres idees i implementacions i aprendre tots junts!

El CIRC serà la temàtica al voltant de la qual desenvoluparem el disseny i la implementació del Projecte de cada cicle i en documentarem un d’ ells titulat El Món del Circ aprofitant que estem desenvolupant el Projecte Tàndem al nostre centre educatiu.

El projecte que implementarem i documentarem serà del Cicle Inicial, concretament el desenvoluparem amb els alumnes de 2n nivell.