Avaluació

Ens plantegem una avaluació formativa que permeti la reflexió individual i grupal que els alumnes van portar a terme de la següent manera:

 

Els alumnes havien d’omplir diàriament unes graelles grupals autoavaluatives, basant-se en els objectius diaris que prèviament s’havien proposat. Després reflexionar sobre la feina que havien fet, en què havien de millorar i  quins propòsits es marcaven per al dia següent. Cada dia penjaven aquest full i a la sessió següent se’ls demanava que el repassessin abans de començar, per tal de tenir en compte les pròpies reflexions del dia anterior(mireu metodologia).

Abans de finalitzar cada evidència, van posar la feina feta en comú. i  la resta de companys van fer aportacions constructives per tal de contribuir-ne en el resultat final. Per últim, cada grup podia revisar i millorar l’evidència abans de fer-ne l’entrega.

L’equip de professors impulsor del projecte de 2n va elaborar una rúbrica per cada evidència, que podien consultar i que els indicava què s’esperava d’ells i quins eren els diferents graus d’assoliment competencial.  Després, el mateix equip va  valorar els resultats.

Quan van finalitzar el producte final, que en aquest cas era un STOP MOTION, i després de penjar-lo, cada grup va preparar una presentació del procés. També van obtenir feedback de la resta de companys i entre tots van pensar en com i què havia de millorar cadascú, registrant-lo a continuació en una graella.

Finalment cada grup es va reunir i va fer:

  • Coavaluació entre els diferents membres. Autoavaluació:
    • de la seva feina com a grup
    • individual: al final cada alumne va fer una reflexió escrita de les coses que havia de millorar. Aquest document ha quedat  a la corresponent carpeta compartida i serà la primera lectura abans de començar el pròxim ABP que faran al juny.

Posteriorment,  l’equip impulsor de 2n d’ESO  es va reunir per valorar i fer propostes de millora. També es va fer una avaluació conjunta dels alumnes, tenint en compte les diferents rúbriques que tenien per cada evidència, l’assoliment de competències i el procés d’aprenentatge, tant a nivell grupal com individual.

Albert Poveda i Begoña Garcia

Implementació

Els nostres alumnes de 2n d’ESO van començar el 3r trimestre amb aquest projecte i van tenir  7 dies per dur-lo a terme.  Els horaris habituals els  vam canviar i se’n  van fer de nous.

Per realitzar-lo,  hem intentat aquest cop respectar les peticions dels alumnes i hem fet grups naturals, però heterogenis.

A l’aula només van entrar els professors que havien treballat cooperativament per a dissenyar el projecte. Es va acordar que els alumnes havien de fer 6 evidències en total que havien d’anar lliurant segons el calendari confeccionat prèviament pels professors.

 

Prèviament a cada evidència podien consultar una rúbrica que especificava què s’esperava de la feina. (exemple,  avaluació)

La primera evidència que van  lliurar els alumnes és la reflexió inicial. Els alumnes després de llegir la introducció al projecte, el producte final que havien  de fer  i les evidències, havien de  reflexionar  sobre rols,  objectius,  activitats, organització, etc.

 

Després de la corresponent posada en comú, van començar a treballar en la segona evidència. Havien de fabricar un tríptic amb informació sobre els estereotips.

La següent evidència consistia en fer un recull de documentació de consulta per a la biblioteca del nostre institut. Unes de les activitats que van fer per realitzar-la va ser una sortida  a un espai jove de Gràcia que tenia molta informació sobre aquest tema.

Tot seguit  van fer una enquesta per recollir informació sobre el coneixement que la població de l’entorn del centre  tenia sobre els estereotips i després varen analitzar els resultats.

Durant tot el projecte els alumnes anaven elaborant un mural en anglès per trencar els estereotips dels diferents països, destinat a fer difusió dintre del nostre centre i que amb aquest fi el van  penjar al nostre vestíbul.

Un cop van tenir tota la informació necessària, van començar a elaborar el producte final que consistia en la creació d’ un STOP MOTION amb l’objectiu de fer prendre consciència sobre les conseqüències que poden tenir els estereotips.

Finalment van pujar els vídeos amb els stop motion per fer difusió a través del nostre web i del blog de segon. També el van enviar al Centre d’atenció a la dona, que els hi havia fet una xerrada, i al CRP per si podia fer-ne difusió.

Els alumnes, després, van fer una presentació final del procés que van portar a terme durant el projecte.

I finalment,  a la sala d’actes del nostre centre, es van mostrar els Stop Motion a companys d’altres cursos, a professors i a les famílies que van voler venir.

Metodologia

El nostre centre dedica de 7 a 10 dies, segons la planificació del projecte.

Els alumnes plantegen una pregunta i partir d’aquí el professorat dissenya la planificació de les activitats i l’organització del projecte.

Durant el període dedicat a l’ABP els professors estan organitzats per nivells i només entren al curs assignat i en el que han participat en la seva planificació.  Els professors de cada nivell es coordinen en reunions quinzenals i a través del google drive, omplint i proposant les activitats i el producte final que hauran d’elaborar els alumnes. Dintre de l’equip impulsor, que està gaire bé tot el professorat hi un grup coordinador de l’equip impulsor que es reuneix cada setmana.

A l’aula els alumnes s’organitzen en grups naturals de treball, tenen flexibilitat de moviment, poden proposar sortides fora del centre si ho creuen necessari, a més de les proposades per l’equip de professors.

En quant a la metodologia durant el projecte:

Els alumnes fan una reflexió inicial i final que registren a un full del projecte en general.

Cada dia han de fer una reflexió  inicial i final dels objectius i de com s’organitzen la feina.

Els professors registren el treball diari dels alumnes en una graella

Quan van finalitzant les evidències es dedica una sessió per posar-ho en comú i que la resta de grups i companys puguin fer aportacions per tal d’ajudar a millorar la feina feta de cada grup. després tenen un temps per fer canvis si ho necessiten

Al final del projecte els alumnes han de fer una mostra del producte final i una presentació del procés. Des del primer dia tenen una  rúbrica guia que després servirà per la co-avaluació amb tot el grup classe.

Després fan una auto-avaluació i una co-avaluació del grup de treball.

Posteriorment l’equip docent del nivell es reuneix per valorar i fer propostes de millora. També es fa l’avaluació conjunta dels alumnes, tenint en compte les diferents graelles i l’assoliment de competències. la nota de cada projecte serà un 10% de la nota final de cada matèria, ja que cada departament proposa activitats on els alumnes treballen continguts claus de les competències que es pretén que els alumnes assoleixin.

Albert Poveda i Begoña Garcia

Institut Apel·les Mestres

Planificació projecte de 2n ESO del 3r trimestre

El novembre vam fer una dinàmica grup consistent en una negociació per tal que els alumnes es posessin d’acord en la pregunta del projecte que treballarien en el tercer trimestre. El tema que van escollir els alumnes de 2n de la ESO del nostre centre pel projecte del 3r trimestre va ser:

                  Per què existeixen els estereotips?

A partir d’aquesta pregunta que es van fer els nostres alumnes, l’equip impulsor de segon ens vam posar a treballar per intentar encabir els continguts de les diferents matèries en les activitats i en el producte final que demanaríem a l’alumnat. Vam demanar els alumnes propostes d’activitats i finalment vam decidir que faríem uns stop-motions de per informar i educar sobre els diferents estereotips fent difusió a través de la web i els bloc del centre, i mostrar-lo a tota la comunitat educativa.

Aquest curs vam decidir que estaria tot penjat al drive en els documents compartits de la nostra plataforma, i que sempre que sigues possible penjarien les evidències també allà, així com les reflexions inicials i finals (carpetes d’aprenentatges)

Aquesta va ser la planificació que vam fer i vam lliurar als nostres alumnes:

FAREU UNA REFLEXIÓ INICIAL DE TOT EL GRUP:

– APUNTAREU OBJECTIUS QUE VOLEU ACONSEGUIR

– REPARTIREU ELS ROLS: A CADA EQUIP HAURÀ D’HAVER-HI:

UN SECRETARI  que regularà el to de veu i omplirà els fulls de la carpeta de l’equip

UN COORDINADOR. que sabrà el QUE i COM s’ha de fer i s’assegurarà que es segueixin els passos de l’estructura.

UN INTENDENT: prepararà el lloc de treball, distribuirà el material i tindrà cura, mantindrà l’ordre…

UN AJUDANT I PORTAVEU: substitueix un company/a absent  en les seves funcions del càrrec i ajuda a qui ho necessiti. Parla en nom de l’equip. En els equips de 5 membres aquests càrrecs van separats.

-PENSAREU EN TOT EL QUE HAUREU DE FER (SORTIDES, EXPERIMENTS, RECOLLIDA D’INFORMACIÓ, MAQUETES, ELABORACIÓ DEL PRODUCTE, PREPARACIÓ DE L’EXPOSICIÓ..)

-APUNTAREU LA TEMPORALITZACIÓ: PENSAREU L’ORDRE EN EL QUE FAREU LES COSES I EL TEMPS QUE TENIU PER FER-LES.

A L’INICI DEL DIA :

– FIXAREU UNS OBJECTIUS A FER

– REPARTIREU LES TASQUES QUE PENSEU QUE HEU DE FER

– DESCARREGAREU EL FULL DE SEGUIMENT D’OBJECTIUS DEL WEERAS I REGISTRAREU A LA GRAELLA.

AL FINAL DEL DIA:

-PENSAREU EN EL QUE US HAVÍEU PROPOSAT I SI HO HEU ACONSEGUIT I HO ANOTAREU AL DOCUMENT DE SEGUIMENT:  ESCRIUREU SI US HEU TROBAT AMB DIFICULTATS, SI HEU DECIDIT MODIFICAR QUELCOM DEL PROCÉS I LES TASQUE QUE US HAN QUEDAT PENDENTS PER DEMÀ.

– ELS ULTIMS 20 MINUTS ES FARÀ UNA REFLEXIÓ ORAL I CONJUNTA AMB TOTA LA CLASSE DIRIGIDA PEL PROFESSOR/A.

– FINALMENT  PENJAREU A LA CARPETA DE L’ABP DEL VOSTRE NIVELL AL WEERAS EL FULL DE SEGUIMENT

Hi HAURÀ UNA NOTA PER L’ACTITUD I EL TREBALL QUE HEU FET CADA HORA (PROFESSORS)

EXPOSICIÓ FINAL:

EL DIMECRES 21 DESPRÉS DEL PATI. PRIMER ES FA UN SIMULACRE PER A PRACTICAR.

FAREU L’AVALUACIÓ INDIVIDUAL I GRUPAL DEL PROJECTE. FAREU UNA REFLEXIÓ OMPLINT LES DIFERENTS GRAELLES QUE SERVIRÀ PER POSAR LA NOTA FINAL.

-ANOTAREU SI HEU COMPLERT ELS VOSTRES OBJECTIUS

-VALORAREU EL TREBALL DEL GRUP

-VALORAREU EL PROPI TREBALL

-VALORAREU EL TREBALL DEL COMPANY

Després del pati:   SIMULACRE D’EXPOSICIONS.

EL DIMECRES 21 (DOS ÚLTIMES HORES)

FAREU LES EXPOSICIONS FINALS A LA SALA D’ACTES DIRIGIDA ALS VOSTRES COMPANYS DE 2N: EXPLICAREU EL VOSTRE PRODUCTE FINAL I COM HO HEU FET. TAMBÉ EXPLICAREU QUE HEU APRÈS(PODEU FER SERVIR PP, PREZZI, MAQUETES, VÍDEOS…). COAVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ (GRAELLA ADJUNTA)

DIJOUS 22 ÚLTIMA HORA: PASSE DE PRODUCTES FINALS A LA SALA D’ACTES DE 1R I 2N ESO. LES VOSTRES FAMÍLIES ESTARAN CONVIDADES

HAUREU DE FER SABER ALS PROFESSORS SI NECESSITEU:

  • SORTIR FORA DEL CENTRE.
  • TRUCAR.
  • UN ESPAI ALTERNATIU A LA CLASSE (PATI,GIMNÀS…).
  • MATERIALS QUE US PUGUI FACILITAR EL CENTRE

INSTITUT APEL·LES MESTRES

Som l’equip impulsor de l’Institut Apel·les Mestres. Un any més estem molt il·lusionats en continuar aportant nous projectes, i al mateix temps rebre noves idees que ens permetin anar millorant.

Realitzem projectes als quatre cursos de l’ESO, però només desenvoluparem alguns d’ells amb detall en el blog. De totes maneres estem a la vostra disposició si voleu conèxer els altres.