Comencem!

IMPLEMENTACIÓ

Paral·lelament, la mestra d’anglès va treballant de manera comuna els diferents
aspectes de la nutrició. La mestra presenta informació bàsica en anglès a través de
vídeos, contes, textos i cançons. Els nens i nenes fan mapes mentals, activitats
dinàmiques, racons en diferents taules sobre el tema, etc.

A science es realitzen diferents tipus d’experiments sobre la nutrició. S’intenta que aquests aprenentatges siguin el més manipulatius i experimentals possibles.

A continuació, podreu veure dos exemples d’experiments:

El primer es diu “Think before you drink” i té com a objectiu conscienciar els infants de la quantitat de sucres afegits que porten algunes begudes que prenen habitualment.

La següent imatge correspon a l’experiment ” Fats on food“, amb el que vivien de manera molt directa la quantitat i tipus de greixos que hi ha en determinats aliments.

Una altra proposta de treball va ser la creació d’una piràmide alimentària manipulable.

Primer de tot, la van construir i decorar. Cada grup de treball tenia assignat un grup de nutrients i el seu repte consistia en buscar per l’escola aliments del seu propi grup per posteriorment ubicar-los en la franja corresponent de la piràmide.

A través d’aquesta activitat dinàmica i participativa els alumnes van poder posar en pràctica els coneixements adquirits durant la investigació de manera vivencial i significativa.

També es va dur a terme al centre un taller d’alimentació dirigit per dos inspectors de sanitat en el qual es van desenvolupar diferents aspectes sobre l’alimentació. Van iniciar el taller parlant sobre la salut alimentària i fent èmfasi en la detecció de microbis que es troben en els aliments. Per evitar-los, ens van recomanar diversos hàbits higiènics que podíem portar a terme en el nostre dia a dia com també tècniques de conservació d’aliments (congelació, envasat al buit, bullir…). Per finalitzar el taller van proposar al grup un joc de rol en el qual alguns alumnes feien de microbis i d’altres d’aliments i a través de la representació van interioritzar tots els coneixements més teòrics que s’havien presentat durant la sessió.

Els alumnes opinen!

LA VEU DELS ALUMNES

Com a cloenda del projecte i tal i com hem anat fent al llarg de tot el procés, els alumnes han compartit les seves vivències i els seus aprenentatges a través de la conversa que s’ha establert en l’espai de rotllana.

Aquest moment ens ha permès als mestres saber en quin moment del procés d’aprenentatge es trobaven cada un d’ells i detectar les necessitats i interessos dels alumnes. Aquesta detecció ens ha permès guiar-los i facilitar-los aquells coneixements que demandaven durant el seu procés.

El fet de recollir els seus coneixements en una cançó va fer que compartissin entre tots, els aprenentatges que havien anat assolint.

La valoració dels alumnes ha estat positiva, han gaudit i s’han engrescat durant tot el procés i el que més els hi ha agradat ha estat la cerca d’informació a través de diferents suports. També, molts alumnes han remarcat que poder-se autogestionar i autoregular durant tot el procés els hi ha permès saber en quin moment es trobaven i cap a on havien d’anar.

Ens avaluem!

AVALUACIÓ

 L’avaluació que els mestres fem del projecte s’intenta que sigui continua, gratificant, que permeti la metacognició, on l’alumne sigui el protagonista dels seus aprenentatges…

En el dia a dia, la rotllana és una de les eines potents per avaluar. Inicialment ens permet observar i dirigir cap a on aniran els aprenentatges a partir dels seus interessos. Un cop endegat el projecte ens aporta informació sobre els dubtes que sorgeixen i poder així compartir els coneixements.

La rúbrica d’avaluació es presenta a l’inici del projecte i recull els objectius principals del projecte així com l’assoliment dels mateixos. Aquesta després de ser explicada als alumnes queda penjada en el panell de l’aula per tenir-la present durant el projecte i així poder augmentar el seu interès en ampliar els seus coneixements sobre el tema. Aquesta mateixa rúbrica la tenen de manera individualitzada en el dossier de treball. Cada cop que es dona per finalitzada una apartat del projecte, autoavaluen el seu propi aprenentatge.

A Project, la mestra juntament amb els alumnes, van elaborar una rúbrica pròpia de l’àrea per poder-se avaluar.

Els diferents mestres que intervenen i desenvolupen el projecte es reuneixen periòdicament per fer una posada en comú de l’evolució de cada un dels alumnes. D’aquesta manera l’avaluació és més rica, equitativa i objectiva.

Les reunions setmanals amb els coordinadors de cada grup de treball també permeten extreure informació sobre el procés d’aprenentatge en el que es troba cada equip.

Una altra eina d’avaluació han estat activitats individuals en les que es valorava al final del projecte l’aprenentatge global d’aquest.

Un dels productes finals ha estat elaborar una cançó sobre la nutrició a partir dels coneixements que havien adquirit.

Producte final

PRODUCTE FINAL

Des de l’àrea de música i dansa els alumnes han creat una cançó sobre la nutrició. Ho han fet a partir d’una cançó coneguda agafant la seva base instrumental. Primer van haver d’escoltar-la per conèixer la seva estructura. A continuació per grups de treball van crear la lletra en funció del que estaven investigant a l’aula (proteïnes, hidrats de carboni, etc.). Finalment vam ajuntar totes les parts i vam crear la nostra cançó, de manera que tots i totes la vam apendre i interpretar per gravar-la i fer el nostre vídeo.

Va ser una gran experiència, ja que els alumnes primer van haver de treballar l’estructura de la cançó, recordar aquelles coses que en petit grup havien investigat per a poder crear la lletra i finalment interpretar-la i gaudir del seu producte i de veure el resultat final.

Un dels altres treballs realitzats com a producte final ha estat el taller Masterchef aquest consistia en conèixer productes saludables de proximitat, així com també els beneficis i nutrients que ens aporten aquests aliments per la nostra dieta. Després, per grups els alumnes havien de planificar diferents propostes de berenar tenint en compte tot el que havien anat aprenent durant tot el procés del projecte.

De les diferents propostes que cada grup va crear, en van triar dues per cuinar-les i preparar els seus plats. Tot seguit, cada grup va presentar els seus plats als companys i companyes i van explicar-ne les característiques nutricionals. Per últim, tots junts vam sortir al pati a fer un berenar col·lectiu per degustar les diferents propostes culinàries.

Comencem!!

IMPLEMENTACIÓ

Paral·lelament, la mestra d’anglès va treballant de manera comuna els diferents
aspectes de la nutrició. La mestra presenta informació bàsica en anglès a través de
vídeos, contes, textos i cançons. Els nens i nenes fan mapes mentals, activitats
dinàmiques, racons en diferents taules sobre el tema, etc.

A science es realitzen diferents tipus d’experiments sobre la nutrició. S’intenta que aquests aprenentatges siguin el més manipulatius i experimentals possibles.

A continuació, podreu veure dos exemples d’experiments:

El primer es diu “Think before you drink” i té com a objectiu conscienciar els infants de la quantitat de sucres afegits que porten algunes begudes que prenen habitualment.

La següent imatge correspon a l’experiment ” Fats on food“, amb el que vivien de manera molt directa la quantitat i tipus de greixos que hi ha en determinats aliments.

Una altra proposta de treball va ser la creació d’una piràmide alimentària manipulable.

Primer de tot, la van construir i decorar. Cada grup de treball tenia assignat un grup de nutrients i el seu repte consistia en buscar per l’escola aliments del seu propi grup per posteriorment ubicar-los en la franja corresponent de la piràmide.

A través d’aquesta activitat dinàmica i participativa els alumnes van poder posar en pràctica els coneixements adquirits durant la investigació de manera vivencial i significativa.

També es va dur a terme al centre un taller d’alimentació dirigit per dos inspectors de sanitat en el qual es van desenvolupar diferents aspectes sobre l’alimentació. Van iniciar el taller parlant sobre la salut alimentària i fent èmfasi en la detecció de microbis que es troben en els aliments. Per evitar-los, ens van recomanar diversos hàbits higiènics que podíem portar a terme en el nostre dia a dia com també tècniques de conservació d’aliments (congelació, envasat al buit, bullir…). Per finalitzar el taller van proposar al grup un joc de rol en el qual alguns alumnes feien de microbis i d’altres d’aliments i a través de la representació van interioritzar tots els coneixements més teòrics que s’havien presentat durant la sessió.

Com treballem!

METODOLOGIA

El projecte de la nutrició és interdisciplinar, per tant, tots els àmbits hi tenen cabuda i
es compartit entre totes les llengües que conviuen dins de l’escola. Es porta a terme
durant les sessions de teixit d’aula, project i science on juntament amb la mestra
d’anglès els alumnes van realitzant tasques d’investigació i descoberta sobre el món de la nutrició a través dels reptes de treball realitzats per l’equip de mestres, dels llibres de consulta, les noves tecnologies i altres materials manipulatius relacionats amb el tema.

Els diferents reptes es realitzen amb grups cooperatius heterogenis on cada membre té un rol assignat que escull en el moment de creació d’aquest. Els rols que hi ha dins del grup són els següents: coordinador/a, secretari/a, portanveu i assessor/a de material.

Durant el desenvolupament del projecte la tutora manté periòdicament reunions de
coordinació amb els diferents grups per tal de fer un seguiment del seu treball i els
ajustos pertinents en el que calgui. També, es duen a terme trobades setmanals amb els coordinadors i coordinadores de cada grup que tenen el rol de transmetre com va el grup, com està funcionant, quines dificultats se’ls hi presenten i fan un seguiment del punt on es troben del guió de treball. Això els ajuda a situar-se i a prendre consciència del moment en el qual es troben.

Ens planifiquem!

PLANIFICACIÓ

El projecte de nutrició que es porta a terme a 4t de primària durant el segon trimestre
és la continuïtat del projecte de 3r del cos humà.
Aquest s’inicia amb una carta que reben els alumnes a l’aula com a provocació. La carta explica una situació vinculada al projecte del trimestre anterior, per tant,
relacionada amb el nom de la classe. En aquesta carta un personatge els hi fa
diferents preguntes als alumnes per iniciar l’interès i curiositat en relació al tema de la
nutrició.

Simultàniament, a project es porten a terme provocacions que promouen que els
alumnes s’interessin i es motivin a l’hora de descobrir nous aprenentatges relacionats
amb la temàtica escollida. Una de les provocacions consisteix en classificar diferents
tipus d’aliments de joguina segons si són saludables o no saludables. A partir d’aquesta provocació s’estableix un diàleg entre els alumnes que permet conèixer el
punt de partida i els coneixements previs que té el grup.

Per iniciar el projecte s’utilitza el guió de treball que és una eina d’autoregulació del
propi alumnat que guia tot el seu procés de projecte. Aquest consisteix en desglossar
tots els continguts que es desenvoluparan al llarg del projecte i es presenta a l’inici al
grup classe per tal de comentar què i com aprendrem. Permet que l’alumne pugui
saber en tot moment què treballarà, quan ho durà a terme i si la gestió de grup i
l’organització del temps són adients.

TANQUEM PROCESSOS

Al tractar-se d’un projecte amb diferents recorreguts, no s’ha fet un únic producte final sinó que al finalitzar cada camí s’ha recollit de diferent manera. Com per exemple, la construcció d’una casa amb diversitat de materials o, a partir de l’observació de l’obra de Hundertwasser cadascú ha fet la seva pròpia interpretació.